Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

Νέα παράταση μέχρι 31/12/2021 για καταβολή οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και δυνατότητα ρύθμισης σε 72 δόσεις

Η συσσώρευση ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών, επιχειρήσεων, και ελευθέρων επαγγελματιών καθ’ όλο το χρονικό διάστημα, που λόγω της πανδημίας του κορωναϊού ελήφθησαν μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του και η επιβεβλημένη αναστολή της λειτουργίας πολλών κλάδων της οικονομίας και διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων για μεγάλο χρονικό διάστημα, με κρατική εντολή ασφαλώς καθιστούν επιβεβλημένη την νομοθετική πρόβλεψη, αφενός μεν, για την παράταση της προθεσμίας καταβολής των συσσωρευμένων αυτών ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών, αφετέρου δε, την πρόβλεψη δυνατότητας ρύθμισης τους σε μεγάλο αριθμό δόσεων, ώστε οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να καταστήσουν βιώσιμες τις επιχειρήσεις τους .

Υπενθυμίζουμε δε ότι, αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές της περιόδου της περσινής πρώτης περιόδου της πανδημίας, με νομοθετική διάταξη είχε δοθεί παράταση καταβολής τους μέχρι και την 30/4/2021, προθεσμία όμως, που δεν ήταν επαρκής για την κάλυψη και των νέων μεταγενέστερων ασφαλιστικών εισφορών της φετινής πανδημικής περιόδου.

Για τον λόγο αυτό, με τροπολογία που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή σε σχετικό προς ψήφιση νομοσχέδιο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και θέματα σχετικά με την καταβολή των εν λόγω ασφαλιστικών εισφορών, που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων .

Ειδικότερα με την σχετική τροπολογία προβλέπονται τα εξής :

Αφενός μεν, προβλέπεται η παράταση μέχρι και την 31/12/2021 της προθεσμίας καταβολής των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε είχε ήδη παραταθεί μέχρι και την 30/4/2021 με προγενέστερη νομοθετική ρύθμιση στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, αφετέρου δε, παρέχεται η δυνατότητα να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 72 μηνιαίων δόσεων, – αντί των 48 δόσεων που προβλέπονταν μέχρι σήμερα -, όλες οι ασφαλιστικές οφειλές εισφορών περιόδων απασχόλησης, από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι και τον Ιούνιο του 2021, οι οποίες κατέστησαν απαιτητές από την 1/3/2020 μέχρι και την 31/7/2021 και οι οποίες δεν τελούν ήδη σε καθεστώς οποιασδήποτε ρύθμισης, εφόσον οι εισφορές αυτές αφορούν εργοδότες, ή αυτοπασχολούμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι επλήγησαν λόγω της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κοροναϊού. Μάλιστα με την σχετική ρύθμιση προβλέπεται ότι η πρώτη δόση  πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 31/1/2022 .

Παράλληλα, με την σχετική τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα ακόμη και σε όσους εργοδότες και επαγγελματίες έχασαν την ρύθμιση στην οποία είχαν ενταχθεί, κατά την διάρκεια από την 1/3/2020 μέχρι και 31/7/2021,  για την τμηματική καταβολή των οφειλών τους, να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις για το υπόλοιπο της οφειλής τους και για τον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων της ρύθμισης που απώλεσαν .

Ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν αναλυτικά τα εξής :

 1. Τροποποιείται το άρθρο 32 του Ν.4756/2020 ως εξής :

Άρθρο 32 .

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών .

 1. Η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 30/4/2021, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), το άρθρο 23 της από 30/3/3030 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α’ 86), το άρθρο όγδοο της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83), τα άρθρα εικοστό τρίτο και εικοστό πέμπτο της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α’ 86), το άρθρο 10 του Ν. 4684/ 2020 και το άρθρο πέμπτο της από 1/5/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104), παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31/12/2021 .

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές, μετά τη λήξη της παράτασης της προθεσμίας καταβολής, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίων δόσεων.

Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να υπαχθούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, και οφειλές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουάριου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1/3/2020 έως 31/7/2021, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, εφόσον πρόκειται για εργοδότες, ή για αυτοπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)· Κατ’ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών στον ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο.
 1. Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 1 κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και, αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνονται από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με επιτόκιο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογιζόμενο. Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με επιτόκιο.
 1. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 Ιανουάριου 2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα καταβολής της πρώτης δόσης. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 1. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ.
 1. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου.
 1. Η ρύθμιση του παρόντος απόλλυται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.
 1. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής ευεργετήματα:

α) χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

β) στις επιχειρήσεις της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 8 του Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α’ 179) χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, εφόσον για το έργο, για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό, δεν υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή.

γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικά για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος, το μέτρο της κατάσχεσης αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης.

δ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του Α.Ν. 86/1967 (ΦΕΚ Α’ 136), και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.

ε) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της ρύθμισης.

 1. Η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:

α) την  απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,

β) τη μετατροπή ως άμεσα απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων τόκων, πρόσθετων τελών καιπροσαυξήσεων,

γ) την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.

 1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται μέχρι τις 31/1/2022 .
 1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής της σχετικής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και καταβολής της πρώτης δόσης, να επανακαθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής και τα αρμόδια όργανα της παρ. 2, να προβλέπονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος».
 1. Τροποποιείται το άρθρο 33 του Ν.4756/2020 ( ΦΕΚ Α 235) ως εξής:

Άρθρο 33 .

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών .

 1. Οφειλέτες που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 31/6/2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομένοντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης:

(α) οφειλέτες με ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις (3) μήνες στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 .

(β) εργοδότες, αυτοπασχολούμενοι, ή ελεύθεροι επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

(γ) εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας της ως άνω απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020 μέχρι 31/7/2021 .

 1. Η επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Αυγούστου 2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021. Η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων της αναβιώσασας ρύθμισης παρατείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να ανακαθορίζεται το χρονικό διάστημα της απώλειας των ρυθμίσεων της παρ. 1, να παρατείνεται η ημερομηνία πληρωμής της παρ. 2, και να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διαδικασίας επανένταξης σύμφωνα με το παρόν».

Με τις ως άνω προτεινόμενες ρυθμίσεις διευκολύνονται έτι περαιτέρω οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην αποπληρωμή και την ρύθμιση των συσσωρευμένων ασφαλιστικών οφειλών τους, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους, εν μέσω της συνεχιζόμενης υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, λόγω της πανδημίας του κορωναϊού COVID-19 . Εξακολουθεί όμως να αποτελεί πάγιο αίτημα όλων των επιχειρήσεων και δη των μικρομεσαίων και η νομοθετική πρόβλεψη για ¨κούρεμα¨ μέρους των σχετικών οφειλών, ώστε να μπορέσουν, να καταστούν όχι μόνο βιώσιμες, αλλά και ανταγωνιστικές.

Του Στάθη Δημ. Σταματελόπουλου, Νομικό Συνεργάτη Ε.Ε.Α.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ