Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Ενισχύσεις 1,52 εκατ. ευρώ για μινκ

Πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της εκτροφής γουνοφόρων για το 2022 σε όλη την επικράτεια ύψους μέχρι του ποσού των 1.523.955 ευρώ.

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι παραγωγοί γουνοφόρων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

1. Έχουν υποβάλει αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης ΕΑΕ για το 2021.

2. Έχουν υποβάλει σχετική αίτηση.

3. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη.

4. Δεν ήταν προβληματική η επιχείρησή τους στις 31/12/2019.

5. Σε περίπτωση που δικαιούχος δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης, πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση των εν λόγω διαφορετικών ορίων.

Όροι και ύψος ενίσχυσης

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης υπολογίζεται σύμφωνα με την δυναμικότητα των εκμεταλλεύσεων γουνοφόρων ανά μονάδα εκμετάλλευσης για το 2021 που προσδιορίζεται από τον αριθμό των ζώων αναπαραγωγής (μητέρες), όπως δηλώθηκαν στο ΟΣΔΕ 2021 και ορίζεται ως ακολούθως:

Α) Για μονάδες που διαθέτουν από 50 μέχρι 999 γουνοφόρα ζώα αναπαραγωγής (μητέρες) ποσό 4.000 ευρώ.

Β) Για μονάδες από 1.000 έως 2.999 ποσό 10.000 ευρώ.

Γ) Για μονάδες από 3.000 έως 5999 ποσό 20.000 ευρώ.

Δ) Για μονάδες από 6.000 έως 28.999 ποσό 35.000 ευρώ.

Για δέρματα από 29.000 και άνω ποσό 60.000 ευρώ.

Να σημειωθεί, ότι η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει ο παραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει από οποιαδήποτε πηγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 290.000 ευρώ. Στο ποσό των 290.000 ευρώ περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ