Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Πήρε ΦΕΚ ο Αναπτυξιακός των αγροτών με το 45% στα κτιριακά να παραμένει πρόβλημα

Το μεγάλο πρόβλημα στα κτιριακά δεν άλλαξε και παραμένει η προϋπόθεση του 45% του προϋπολογισμού. Δηλαδή κάποιος αγρότης φυσικό πρόσωπο που θέλει να χτίσει μόνο μια αποθήκη για να να αποθηκεύσει τα αγροτικά προϊόντα του όπως βαμβάκι, καλαμπόκι, σιτηρά δεν μπορεί να κάνει επένδυση. Θα πρέπει να κάνει το 45% των κτιριακών , το υπόλοιπο 55% του προϋπολογισμού θα πρέπει να πάρει αγροτικά μηχανήματα και ας μην τα χρειάζεται. Ένα πρόβλημα-περιορισμός που δεν υπάρχει στο σχέδιο βελτίωσης αλλά ούτε στο Leader.

Για τα φυσικά πρόσωπα,μεμονωμένοι αγρότες παραμένει ελάχιστος προϋπολογισμός τα 100.000€ με προτιμητέο τα 200.000€ καθότι παραπάνω θα πρέπει να αλλαχτεί κατηγορία τα βιβλία σε Γ τάξης (από Β δηλ εσόδων-εξόδων) που σημαίνει κατάρτιση ισολογισμού αυξημένη έξοδα μηνός λογιστή κα

Αναλυτικότερα:

Βγήκε το ΦΕΚ που αναλύει το ύψος των κονδυλίων (150 εκατ. ευρώ), το 50% των οποίων θα αφορούν την φορολογική απαλλαγή και τα υπόλοιπα την επιχορήγηση, τη χρηµατοδοτική µίσθωση και την επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης με μ.ο τα 50% επιδότησης

Οι επιδοτήσεις ανά περιφέρειες θα είναι:

  • Αττική: 35-45%
  • Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: 60%
  • Κρήτη, ∆υτική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα: 50%
  • Για την ευρύτερη περιοχή ∆ήµου Μεγαλόπολης & όµορων ∆ήµων Οιχαλίας, Τρίπολης & Γορτυνίας εφαρµόζεται επιπλέον προσαύξηση 10%. 
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

:

Η ΚΥΑ για τα επενδυτικά σχέδια (92195, ΦΕΚ Β/5052/27.9.2022), αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 1

ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Με τον όρο «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. Με τον όρο «πρωτογενής γεωργική παραγωγή» νοείται η παραγωγή προϊόντων του εδάφους και της κτηνοτροφίας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να εκτελούνται περαιτέρω εργασίες που μεταβάλλουν τη φύση των προϊόντων αυτών.

3. Με τον όρο «γεωργική εκμετάλλευση» νοείται η μονάδα που αποτελείται από γη, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή.

4. Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020) και οι ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής και του Παραρτήματος Ι αυτού.

Άρθρο 2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –

ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ –ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ως φορείς υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μόνο οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

2. Τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, μπορεί να αφορούν είτε σε ίδρυση νέας μονάδας, είτε σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας, είτε σε εκσυγχρονισμό (θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας), με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4887/2022 και της απόφασης προκήρυξης του εκάστοτε καθεστώτος ενίσχυσης του εν λόγω νόμου. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού η μονάδα μπορεί να αυξήσει τη δυναμικότητά της, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε συγκεκριμένες κάθε φορά εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις και έχει εφοδιαστεί με τις απαραίτητες προς τούτο αδειοδοτήσεις, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας.

3. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση κατά ρητή επιταγή του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

Τα όρια αυτά δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό του επενδυτικού σχεδίου.

4. Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβεί, κατ’ εφαρμογή των όρων και περιορισμών της παρ. 12 του άρθρου 14 στοιχεία β, γ και δ του καν. (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής, τα ακόλουθα ποσοστά:

α. Το 75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Ως μικρά νησιά νοούνται, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του καν. (ΕΕ) 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013, όλα τα νησιά εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια.

β. Το 40% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής.

γ. Το 50% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

5. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ενωσιακή και με την εθνική νομοθεσία για την περιβαλλοντική προστασία. Όταν για ένα επενδυτικό σχέδιο απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, η ενίσχυση υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η εν λόγω εκτίμηση έχει εκτελεστεί και ότι η άδεια κατασκευής έχει χορηγηθεί για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής του σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4887/2022.

Για τον έλεγχο και εφαρμογή της ως άνω προϋπόθεσης απαιτείται:

α. η υποβολή βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα ότι για το επενδυτικό σχέδιο δεν απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όταν η κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπει την τήρηση της εν λόγω υποχρέωσης ή

β. η υποβολή της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από κοινού με την άδεια κατασκευής, όταν η κείμενη νομοθεσία επιβάλλει την έκδοσή της. Η εκτίμηση υποβάλλεται μετά την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.

6. Τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δεν μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022, σε περιπτώσεις παράβασης απαγορεύσεων ή περιορισμών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (Κ.Ο.Α.), ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την ενωσιακή στήριξη που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό.

7. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας, συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια των παρ. 2 ή 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 108 της Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Ι του καν. 702/2014 και του κεφαλαίου Ι του καν. (ΕΕ) 651/2014.

Άρθρο 3

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ -ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΌΡΟΙ

1. Με το επενδυτικό σχέδιο επιδιώκεται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους στόχους:

α. η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής,

β. η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, των συνθηκών υγιεινής ή των προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω επένδυση υπερβαίνει τα ισχύοντα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

γ. η δημιουργία και βελτίωση υποδομής που συνδέεται με την ανάπτυξη, την προσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας.

2. Στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022, δύνανται να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 5 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της επιτροπής, στους ακόλουθους τομείς, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:

α. στον τομέα φυτικής παραγωγής: Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη – ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.),

β. στον τομέα ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στον ν. 4056/2012 (Α’ 52). Συγκεκριμένα υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής, και υπό τους περιορισμούς και όρους που τίθενται ακολούθως, που αφορούν σε:

αα) Βοοτροφικές μονάδες.

ββ) Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.

γγ) Χοιροτροφικές μονάδες.

δδ) Μονάδες μονόπλων.

εε) Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.

στστ) Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματι-κών ειδών (με την επιφύλαξη των ισχυουσών δασικών διατάξεων για τα εν λόγω είδη σε εκτροφές).

ζζ) Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών.

ηη) Σηροτροφικές μονάδες.

θθ) Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

ιι) Μονάδες εκτροφής κονίκλων, μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής.

ιαια) Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς και όρους:

– εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής (ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση),

– εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα (ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση),

– συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Ειδικά για τις συμβατικές μονάδες εκτροφής ινδιάνων, υπάγεται επίσης η ίδρυση νέων μονάδων.

– πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για ίδρυση νέας μονάδας, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. Η ίδρυση νέων μονάδων υπάγεται μόνο στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων

Για συνεταιρισμούς, για επιχειρήσεις νεοσσών και πάχυνσης και για επιχειρήσεις με συνεργαζόμενους πτη-νοτρόφους (για επιχειρήσεις που παρέχουν νεοσσούς προς πάχυνση σε πτηνοτροφικές μονάδες και, μετά την ολοκλήρωση της πάχυνσης, παραλαμβάνουν τα έτοιμα για σφαγή κοτόπουλα και τα διανέμουν μέσω του δικτύου τους προς πώληση), η συνολική δυναμικότητα μετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μέση παραγωγή ή/και διακίνηση της τελευταίας πενταετίας, αυξημένη κατά 20%. Αν ο φορέας της επένδυσης είναι συνεργαζόμενη επιχείρηση, θα πρέπει να διαθέτει ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

γ. στον τομέα φυτικής παραγωγής υπάγονται επίσης επενδυτικά σχέδια διαλογής και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων της περ. α, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από την καλλιέργεια και παραγωγή των ιδίων επιχειρήσεων που υποβάλλουν τις επενδυτικές προτάσεις.

δ. Στις επιλέξιμες δραστηριότητες της απόφασης αυτής περιλαμβάνεται και η καλλιέργεια του φυτού της φαρμακευτικής κάνναβης με το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται να είναι ενιαίο και να αφορά τη δημιουργία καθετοποιημένης μονάδας (παραγωγική διαδικασία της καλλιέργειας του φυτού και της μεταποίησης για την παραγωγή ελαίου).

3. Επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου είναι: α. οι δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4887/2022, με εξαίρεση τις δαπάνες των παρ.: αβ, αε, βα

β. οι δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 7 της οικείας προκήρυξης.

4. Μη επιλέξιμες δαπάνες είναι όσες σχετίζονται με: α. την αγορά δικαιωμάτων παραγωγής και δικαιωμάτων ενίσχυσης μονοετών και πολυετών φυτών,

β. τη φύτευση μονοετών φυτών,

γ. τις εργασίες αποστράγγισης,

δ. την αγορά ζώων,

ε. τις επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα.

στ. το κεφάλαιο κίνησης,

ζ. τις δαπάνες που πραγματοποιούνται μέσα στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μέτρων της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 17 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) υπ’ αρ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης.

5. Για τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, μπορούν να ενισχυθούν βάσει των καθεστώτων ενίσχυσης του νόμου 4887/2022, στο πλαίσιο των οριζόμενων στο εδάφιο (α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δαπάνες επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης, μόνο εφόσον ισχύουν τα αναφερόμενα στο Μέρος ΙΙ, κεφάλαιο 1 παρ. 1.1 σημεία 149, 150 και 151 των Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020.

Συγκεκριμένα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μονάδων που περιλαμβάνουν και επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα, η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί στο οικείο σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) ως ανώτερη ή ίση της καλής ως προς την ποσότητα, ή προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό, απαιτούνται:

αα. Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, και συμβατότητα της επένδυσης με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ καθώς και ύπαρξη Υδρομετρητή στη μονάδα ή σχετική πρόβλεψη για την αγορά του μέσω του επενδυτικού σχεδίου. Η ύπαρξη υδρομετρητή στη μονάδα τεκμηριώνεται στην αίτηση υπαγωγής και με σχετική υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση

ββ. Η επένδυση θα πρέπει να επιτυγχάνει ελάχιστη δυνητική εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον μεταξύ 5% και 25% σύμφωνα με τις τεχνικές παραμέτρους της υφιστάμενης εγκατάστασης ή υποδομής, όπως θα τεκμηριώνεται με σχετική μελέτη που θα περιλαμβάνεται στην αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

β. Στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μονάδων, που περιλαμβάνουν και επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα, η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί στο οικείο σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) ως κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα ή προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό, απαιτούνται τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο (α). Επιπλέον η επένδυση, μετά την υλοποίησή της, πρέπει να διασφαλίζει πραγματική μείωση της χρήσης του νερού ανερχόμενη τουλάχιστον στο 50% της δυνητικής εξοικονόμησης που είχε καθοριστεί με τη σχετική μελέτη που περιελήφθη στην αίτηση υπαγωγής. Στη συνολική χρήση ύδατος από την γεωργική εκμετάλλευση, πρέπει να περιλαμβάνεται το νερό που πωλείται από αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαπίστωση της πραγματικής μείωσης της χρήσης νερού από τα όργανα ελέγχου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου του ν. 4887/2022, θα πρέπει να γίνεται βάσει των ήδη πραγματοποιηθεισών καταναλώσεων ύδατος τουλάχιστον ενός μηνός, μιας καλλιεργητικής περιόδου. Η εν λόγω απαίτηση ελέγχου καθορίζεται επιπροσθέτως των απαιτήσεων ελέγχου ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων του ν. 4887/2022.

γ. Στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μονάδων, που περιλαμβάνουν και επενδύσεις που αφορούν στη δημιουργία ταμιευτήρα ή/και επενδύσεις που αφορούν στην αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων υδάτων εκτός της μονάδας οι οποίες δεν επηρεάζουν υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα (π.χ. παροχή υδροδότη-σης αποκλειστικά από ύδατα βιολογικού καθαρισμού), οι επενδύσεις αυτές είναι επιλέξιμες. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται: ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου και συμβατότητα της επένδυσης με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ καθώς και ύπαρξη Υδρομετρητή στη μονάδα ή σχετική πρόβλεψη για την αγορά του μέσω του επενδυτικού σχεδίου. Η ύπαρξη υδρομετρητή στη μονάδα τεκμηριώνεται στην αίτηση υπαγωγής και με σχετική υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση.

δ. Στις περιπτώσεις ίδρυσης νέων μονάδων:

αα. σε αρδευόμενες εκτάσεις όπως αυτές έχουν καταγραφεί στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ή άλλων σχετικών δημόσιων φορέων, ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στα εδάφια α και β πιο πάνω. Στις περιπτώσεις αυτές, ως αρχική κατανάλωση για τον υπολογισμό της ελάχιστης δυνητικής εξοικονόμησης νερού που θα προκύψει από την επένδυση και περιλαμβάνεται στη σχετική μελέτη που τίθεται στην αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, νοείται εκείνη που αφορά τις προηγούμενες χρήσεις του αγροτεμαχίου εγκατάστασης της νέας μονάδας.

ββ. σε μη αρδευόμενες εκτάσεις όπως αυτές έχουν καταγραφεί στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ή άλλων σχετικών δημόσιων φορέων:

1. Όταν η ίδρυση της μονάδας επηρεάζει υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως ανώτερη ή ίση της καλής ως προς την ποσότητα ή προκειμένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό, απαιτούνται: ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, και συμβατότητα της επένδυσης με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ (Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών) και αγορά Υδρομετρητή.

2. Όταν η ίδρυση της μονάδας επηρεάζει υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα ή προκει-μένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό, απαιτούνται: ύπαρξη περιβαλλοντικής αδει-οδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, και συμβατότητα της επένδυσης με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ (Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών), αγορά Υδρομετρητή καθώς και ο υποχρεωτικός εφοδιασμός με νερό από υπάρχοντα ταμιευτήρα εγκεκριμένο από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές πριν από την 31η Οκτωβρίου του 2013.

Για τον υπολογισμό της δυνητικής εξοικονόμησης του αρδευτικού ύδατος δύναται να ληφθεί υπόψη η υπ’ αρ. 165/20277/6-2-2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 863) ΑΔΑ: 7ΑΒΓ4653ΠΓΒΨΩ) «Εξειδίκευση τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών υπολογισμού της δυνητικής εξοικονόμησης και της πραγματικής μείωσης χρήσης του ύδατος σε επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών άρδευσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» .

Άρθρο 4

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Οι φορείς υποδοχής των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 και την παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4887/2022, αποστέλλουν ηλεκτρονικά εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,

α. αντίγραφο της αίτησης του επενδυτικού σχεδίου, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.), των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, για τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου, που θα συνταχθεί, με τη μορφή διοικητικού εγγράφου, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης, προς έκφραση γνώμης.

Η γνώμη περιλαμβάνει στοιχεία για τον ορθολογικό σχεδιασμό του επενδυτικού σχεδίου, όπως ενδεικτικά για τη σκοπιμότητά του από άποψη γεωγραφικής κατανομής ομοειδών επενδύσεων, την ύπαρξη ή όχι πρώτης ύλης στην ευρύτερη περιοχή, κάλυψη δυναμικότητας και ύπαρξη σύγχρονης υποδομής στην περιοχή, συμβατότητα με την ισχύουσα ΚΑΠ και την αντίστοιχη ΚΟΑ των προϊόντων του επενδυτικού σχεδίου, την εκπλήρωση των οριζόμενων στην περ. στ της παρ. 6 του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014, καθώς για τη τήρηση των προϋποθέσεων για την υλοποίηση δαπανών επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης.

Η αρμόδια ΔΑΟΚ συμπληρώνει και αποστέλλει ηλεκτρονικά στους φορείς υποδοχής των αιτήσεων το εν λόγω έντυπο, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού αιτήματος, προκειμένου να τεθεί στον φάκελο του επενδυτικού σχεδίου και να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου,

β. αντίγραφο της αίτησης, για τις μονάδες πολλαπλασιαστικού υλικού, στο οικείο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λόγω αρμοδιότητας. Η αρμόδια Υπηρεσία συμπληρώνει και αποστέλλει ηλεκτρονικά στους φορείς υποδοχής των αιτήσεων σχετικό έντυπο, που θα συνταχθεί, με τη μορφή διοικητικού εγγράφου, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού αιτήματος, προκειμένου να τεθεί στον φάκελο του επενδυτικού σχεδίου και να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

Μετά την άπρακτη παρέλευση του ως άνω διαστήματος, η αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώνεται, χωρίς να αναμένεται η σχετική έκφραση γνώμης (Δ.Α.Ο.Κ. ή Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων). Η ανωτέρω γνωμάτευση της οικείας Δ.Α.Ο.Κ. ή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων πρέπει να σε κάθε περίπτωση να υποβληθεί πριν την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής. Βάσει του περιεχομένου της σχετικής γνωμάτευσης προσαρμόζεται ανάλογα το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου και διαμορφώνεται η σχετική απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου του ν. 4887/2022.

2. Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών και στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και καθορίζονται στην απόφαση προκήρυξης του εκάστοτε καθεστώτος ενίσχυσης του νόμου 4887/2022, οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, με ή μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, σε κάθε περίπτωση όμως πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής (αναλυτικά αναφέρονται κάτωθι), πρέπει να εξασφαλίσουν όλες τις εγκρίσεις, άδειες και λοιπά πιστοποιητικά και έγγραφα που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση και νόμιμη λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου, και πιο συγκεκριμένα,

α. θερμοκήπια:

Ι. Άδεια πολεοδομίας και υγειονομικής υπηρεσίας της οικείας περιφερειακής ενότητας για επενδύσεις θερμοκηπίων όταν εγκαθίστανται εντός ορίων οικιστικών περιοχών (πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής)

ΙΙ. Έγκριση τύπου θερμοκηπίου από αρμόδια αρχή, όπως κάθε φορά ισχύει. (πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής)

β. Μονάδες πολλαπλασιαστικού υλικού:

Εγγραφή στο μητρώο του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 2078/80743/25.07.2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2679) ή/και στο μητρώο του άρθρου του 6 της υπ’ αρ. 2128/83966/01.08.2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2725) και βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ (πριν την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής)

γ. Μονάδες βιολογικής γεωργίας:

Ι. Για την ίδρυση: Σύμβαση με οργανισμό ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. (με την αίτηση υπαγωγής)

ΙΙ. Για τον εκσυγχρονισμό: Πιστοποιητικό οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για την τήρηση των προδιαγραφών του καν. της ΕΕ 2092/1991, όπως αντικαταστάθηκε από τον ΕΕ 834/07, σχετικά με το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων. (με την αίτηση υπαγωγής)

δ. Κτηνοτροφικές (βουοτάσια – χοιροστάσια – ποιμνιοστάσια – ιπποφορβεία κ.λπ.), πτηνοτροφικές επιχειρήσεις και μονάδες εκτροφής θηραμάτων:

Ι. Η απαιτούμενη αδειοδότηση σύμφωνα με τον ν. 4056/2012 (πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής).

ΙΙ. Στις περιπτώσεις των μονάδων εκτροφής θηραμάτων, απαιτείται άδεια της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. (πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής).

III. Στις περιπτώσεις των μονάδων αναπαραγωγής ή και εκκολαπτηρίων αυγών, απαιτούνται συμπληρωματικά:

1. Στην περίπτωση των συνεταιρισμών:

i) καταστατικό του συνεταιρισμού και αντίγραφο του βιβλίου Μητρώου μελών, (με την αίτηση υπαγωγής)

ii) οι άδειες εγκατάστασης των πτηνοτροφικών μονάδων των μελών έτσι ώστε να πιστοποιείται η δυναμικότητά τους. (πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής)

2. Στην περίπτωση επιχειρήσεων νεοσσών, η άδεια εγκατάστασης. (πριν την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής)

3. Στην περίπτωση επιχειρήσεων με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους:

i) ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συνεργαζομένων εταιρειών, με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, (με την αίτηση υπαγωγής)

ii) αποδεικτικά στοιχεία του αριθμού των νεοσσών που παρείχαν στους συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους την τελευταία πενταετία. (με την αίτηση υπαγωγής)

4. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν τη συνολική δυναμικότητα των συνεταιρισμών, των επιχειρήσεων παραγωγής νεοσσών και των επιχειρήσεων με συνεργα-ζόμενους κτηνοτρόφους, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. (με την αίτηση υπαγωγής)

5. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συνεργαζόμε-νων επιχειρήσεων, με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. (με την αίτηση υπαγωγής).

Άρθρο 5

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζονται στον τομέα της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4887/2022 και των οικείων καθεστώτων ενίσχυσης του νόμου αυτού.

Όσον αφορά την ΚΥΑ για την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (92172, ΦΕΚ Β 5053/27.9.2022), μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

Ορισμοί

1. Με τον όρο «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (Αρθρο 2 σημείο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014).

2. Με τον όρο «μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» νοείται κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωτικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση (άρθρο 2 σημείο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014).

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια – Προδιαγραφές -Προϋποθέσεις – Περιορισμοί – Όροι

1. Στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022 δύνανται να υπάγονται επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:

α. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, τεμαχιστήρια, μονάδες παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων).

β. Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).

γ. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων).

δ. Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια).

ε. Ζωοτροφές.

στ. Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.).

ζ. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιο-λάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών, κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των επενδυτικών σχεδίων μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου.

η. Οίνος.

θ. Οπωροκηπευτικά.

ι. Ακρόδρυα – καρποί με κέλυφος

ια. Κτηνοτροφικά φυτά

ιβ. Όσπρια.

ιγ. Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων).

ιδ. Πολλαπλασιαστικό υλικό.

ιε. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

ιστ. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.

ιζ. Επεξεργασία νέων – εναλλακτικών – καινοτόμων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.).

ιη. Επεξεργασία ακατέργαστου καπνού.

ιθ. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου. κ. Επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης. κα. Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού.

κβ. Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη, κελύφη και φλούδες καφέ, υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εκτελεστικό κανονισμό 2021/1832 της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2021, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο της Επιτροπής όπως ισχύει κάθε φορά.

κγ. Τσάι, έστω και αρωματισμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εκτελεστικό κανονισμό 2021/1832 της Επιτροπής όπως ισχύει κάθε φορά.

κδ. Αρτύματα (Μπαχαρικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εκτελεστικό κανονισμό 2021/1832 της Επιτροπής όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, δεν μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022:

α. σε περιπτώσεις που αφορούν στην μεταποίηση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων όπως αυτά ορίζονται με την οδηγία 2001/18/ΕΚ πλην της χρήσης τους για την παραγωγή ζωοτροφών, και

β. σε περιπτώσεις παράβασης απαγορεύσεων ή περιορισμών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (Κ.Ο.Α.), ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την ενωσιακή στήριξη που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ