Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

Καλλιεργητικές συμβουλές για βαμβακοπαραγωγούς και την πορεία της καλλιέργειας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

1. Στόχοι

– H ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

– Η έγκαιρη ενημέρωση που αφορά το χρονικό διάστημα της ανθοφορίας μέχρι και την καρπόδεση του 50% των ανθέων.

– Η τακτική παρακολούθηση κάθε βαμβακοχώραφου ώστε να εφαρμόζονται οι καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα.

2. Διαπιστώσεις

–  Αυτή την εποχή τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στο στάδιο της έναρξης της καρποφορίας στις πρώιμες καλλιέργειες και της πλήρους ανθοφορίας στις όψιμες, εξαιτίας των μη ευνοϊκών συνθηκών που επικράτησαν στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου και οι οποίες προκάλεσαν οψίμιση στην ανάπτυξη των φυτών.

–  Από τους επιτόπιους ελέγχους γεωπόνων της Υπηρεσίας μας διαπιστώνεται ότι η ανάπτυξη των βαμβακοφύτων είναι ικανοποιητική δεδομένων των ευνοϊκών συνθηκών που επικρατούν το τελευταίο διάστημα.

–  Πράσινο σκουλήκι: Από την παρακολούθηση του δικτύου των παγίδων που έχει εγκαταστήσει η Υπηρεσία μας στην Π.Ε. Μαγνησίας και τις μέχρι τώρα συλλήψεις ακμαίων πράσινου σκουληκιού διαπιστώνεται ότι βρισκόμαστε στο τέλος της πρώτης (1ης) γενιάς του εντόμου. Παρατηρούνται χαμηλά επίπεδα συλλήψεων ενήλικων ατόμων (πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού με εξαίρεση σε ορισμένες περιοχές του Τ.Κ. Ριζόμυλου όπου εντοπίστηκαν υψηλοί πληθυσμοί ενήλικων ατόμων πράσινου σκουληκιού και οι παραγωγοί προχώρησαν στη λήψη φυτοπροστατευτικών μέτρων με εγκεκριμένα σκευάσματα. Οι επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν από τους γεωπόνους της Υπηρεσίας δείχνουν χαμηλούς πληθυσμούς προνυμφών σε χτένια και άνθη. Παρόλα αυτά, οι παραγωγοί για το προσεχές διάστημα που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο θα πρέπει να επιθεωρούν τακτικά (κάθε 2-3 ημέρες) την καλλιέργειά τους προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν εντομολογικές προσβολές. Ρόδινο σκουλήκι: Από την παρακολούθηση του δικτύου των παγίδων που έχει εγκαταστήσει η Υπηρεσία μας στην Π.Ε. Μαγνησίας και τις μέχρι τώρα συλλήψεις ακμαίων ρόδινου σκουληκιού διαπιστώνεται ότι βρισκόμαστε στο τέλος της πρώτης (1ης) γενιάς του εντόμου. Οι συλλήψεις ενήλικων ατόμων (πεταλούδων) κυμαίνονται σε χαμηλά ή μέτρια επίπεδα ενώ το ίδιο παρατηρείται στον έλεγχο χτενιών και ανθέων, όπου εντοπίζονται λίγες προνύμφες ρόδινου σκουληκιού. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή Κονταρόλακα του Δήμου Αλμυρού Μαγνησίας, όπου κατά το προηγούμενο διάστημα παρατηρήθηκαν μέτριοι πληθυσμοί ενήλικων ατόμων (πεταλούδων) του εντόμου.

–  Οι παραγωγοί σχεδόν στο σύνολο των βαμβακόφυτων περιοχών της Π.Ε. Μαγνησίας έχουν εφαρμόσει ρυθμιστές ανάπτυξης των φυτών (pix) για τον έλεγχο της βλάστησης.

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Συστήνεται στους βαμβακοπαραγωγούς να εφαρμόζουν περιορισμένη και ορθολογική άρδευση (ποσότητα νερού και αριθμός αρδεύσεων) και αζωτούχο λίπανση για την αποφυγή της υπέρμετρης βλάστησης των βαμβακόφυτων, η οποία θα έχει ως συνέπεια την προσέλκυση και εγκατάσταση επιβλαβών οργανισμών. Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν το τελευταίο χρονικό διάστημα λειτουργούν ανασταλτικά στην δράση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού καθώς προκαλούν θνησιμότητα στα νεαρά στάδια του εντόμου. Παρόλα αυτά, οι εντομολογικές προσβολές είναι συνήθως διαφοροποιημένες, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και στο ίδιο βαμβακοχώραφο το ποσοστό προσβολής από το έντομο μπορεί να διαφέρει σημαντικά από θέση σε θέση. Γι’ αυτό το λόγο οι παραγωγοί απαιτείται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επιθεωρούν την καλλιέργειά τους τακτικά (κάθε 2 – 3 ημέρες) προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν εντομολογικές προσβολές, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Η ανάγκη και το είδος της χημικής επέμβασης με φυτοπροστατευτικά σκευάσματα πρέπει να εκτιμάται προσεκτικά σε επίπεδο κάθε χωραφιού, καθώς στην παρούσα χρονική περίοδο εγκαθίστανται τα ωφέλιμα έντομα στις βαμβακοκαλλιέργειες, για τα οποία η εξόντωσή τους είναι δυνατόν να οδηγήσει σε δευτερογενείς εξάρσεις τετράνυχου, αφίδων ή άλλων εντομολογικών εχθρών. Ειδικότερα, η βλαπτική δράση της 2ης γενιάς του πράσινου σκουληκιού, στο βλαστικό στάδιο που βρίσκονται αυτή τη χρονική περίοδο οι βαμβακοκαλλιέργειες, μπορεί να αναχαιτιστεί με την δραστηριότητα των ωφέλιμων εντόμων, που έχουν εγκατασταθεί και που είναι χρήσιμα να συνεχίζουν να υπάρχουν στον αγρό . Κατά συνέπεια, οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση και προστασία των ωφέλιμων οργανισμών αυτή τη χρονική στιγμή για τη μείωση των συνεπειών της υπέρμετρης αύξησης του πράσινου σκουληκιού στην επόμενη γενιά η καταπολέμηση των οποίων θα αυξήσει σημαντικά το κόστος παραγωγής. Η χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών στη βαμβακοκαλλιέργεια θα πρέπει να γίνεται με σκευάσματα που δεν είναι επιζήμια για τους ωφέλιμους οργανισμούς, όπως π.χ. σκευάσματα με δραστική ουσία το Βάκιλο Θουριγγίας.

ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΡΟΔΙΝΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΙΟΥ

Οι συλλήψεις ενήλικων (πεταλούδων) ατόμων πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στις φερομονικές παγίδες που έχουν τοποθετηθεί τόσο από τους ίδιους τους παραγωγούς όσο και από την Υπηρεσία μας, δεν αποτελούν κριτήριο για την εφαρμογή χημικής επέμβασης αλλά εργαλείο πρόγνωσης του κινδύνου προσβολής στον αγρό από πράσινο ή ρόδινο σκουλήκι. Η σοβαρότητα της προσβολής με σκοπό την άμεση λήψη ή μη μέτρων αντιμετώπισης εξαρτάται τόσο από τον αριθμό και την ηλικία των ζωντανών προνυμφών (σκουληκιών) που διαπιστώνονται στον αγρό, όσο και από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας. Σε κάθε περίπτωση κριτήριο για την λήψη ή όχι μέτρων αντιμετώπισης είναι μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων δειγματοληψιών στα βλαστικά όργανα των φυτών (χτένια, άνθη, καρύδια).

Η χημική καταπολέμηση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού είναι πιο αποτελεσματική όταν γίνεται στο 1ο ή στο 2ο στάδιο της προνύμφης (μήκος έως 1 εκατοστό) .

ΕΝΤΥΠΗ ΑΓΡΟΕΚΦΡΑΣΗ

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ