Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο 41.111,11 ευρώ στο πρακτορείο “Άργος” για μη συμμόρφωση και προειδοποίηση για νέα μέτρα

Πρόστιμο ύψους 41.111,11 ευρώ για μη συμμόρφωση της εταιρείας “Άργος” του γνωστού πρακτορείου διανομής έντυπου τύπου με τους όρους εμπορικής πολιτικής που της έχουν επιβληθεί και προειδοποίηση για νέο πρόστιμο και χρηματική ποινή εάν δεν προχωρήσει σε συμμόρφωση στις αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού επέβαλε η τελευταία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Πιο ειδικά, η Ε.Α. αναφέρει:

“Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού εξέτασε, κατόπιν σχετικής Εισήγησης, κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 του Ν. 3959/2011, τη συμμόρφωση της εταιρείας “Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών” (εφεξής και “Άργος”) με τον όρο ΙΙ.3 του διατακτικού της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το χρονικό διάστημα από 28.07.2020 έως και την 26.05.2021.

Υπενθυμίζεται, ότι, η Ολομέλεια της ΕΑ, με την υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφαση της1 , στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά διανομής Έντυπου Τύπου κατά το άρθρο 25 παρ. 5 Ν. 3959/2011, αυτεπαγγέλτως και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, αποφάσισε κατά της εταιρίας Άργος για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 2 του Ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εν λόγω εταιρείας διότι υφίστατο επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικειμένου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον και πιθανολόγησε την παράβαση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης της Άργος στην αγορά διανομής εντύπου τύπου.

Με τον όρο ΙΙ.3 της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ, η ΑΡΓΟΣ κλήθηκε να διανέμει τον έντυπο Τύπο όλων των εκδοτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με την (τότε) ισχύουσα εμπορική πολιτική της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας υπόθεσης ή την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΑΡΓΟΣ και του συνόλου των εκδοτικών επιχειρήσεων.

Σε συνέχεια, με την υπ’ αριθ. 720/2020 Απόφαση της2 η ΕΑ διαπίστωσε κατά πλειοψηφία την μη συμμόρφωση της εταιρείας Άργος με τις υποχρεώσεις των όρων ΙΙ.1.3, ΙΙ.2 και ΙΙ.3 της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης ΕΑ.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αριθ. 746/2021 ομόφωνης Απόφασης, επί του νέου ελέγχου της συμμόρφωσης της εταιρίας της Άργος, ο όρος ΙΙ.3 του διατακτικού της Απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων σκοπεί στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο συνίσταται στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας τόσο όλων των εκδοτικών επιχειρήσεων όσο και της ΑΡΓΟΣ. Η ελεγχόμενη επιχείρηση, στην οποία επιβλήθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, οφείλει, μέχρι την λήξη του χρόνου ισχύος των ασφαλιστικών μέτρων, να μην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την εφαρμογή της Απόφασης, ειδικά εάν αυτές ενδέχεται να επιφέρουν μη αναστρέψιμες αλλαγές, ιδίως οικονομικού χαρακτήρα (εν προκειμένω δια της μονομερούς εφαρμογής της Νέας Εμπορικής Πολιτικής), οι οποίες πλήττουν τους σκοπούς της απόφασης της ΕΑ.

Η υποχρέωση της ΑΡΓΟΣ για διατήρηση της “παλαιάς εμπορικής πολιτικής”, που απορρέει από τον όρο ΙΙ.3, είναι αντικειμενική και υφίσταται χωρίς να συντρέχει ανάγκη αξιολόγησης των λόγων, για τους οποίους οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν επιτυχείς.

Τόσο η αρχή της αποτελεσματικότητας (principle of effectiveness) της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου ανταγωνισμού, όσο και ο προστατευτικός για το δημόσιο συμφέρον χαρακτήρας των ασφαλιστικών μέτρων επιβάλλουν την υποχρέωση στη συγκεκριμένη επιχείρηση να μην εφαρμόσει πρακτικές που θα επιφέρουν αντίθετα αποτελέσματα από αυτά στα οποία αποσκοπούν τα ασφαλιστικά μέτρα. Η Απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων επιτάσσει την οικονομική ισορροπία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και σε κάθε περίπτωση επιβάλλει την διανομή των εντύπων με τους όρους της παλαιάς εμπορικής πολιτικής της ΑΡΓΟΣ στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί τελικώς ο αναγκαίος συμβιβασμός μεταξύ των μερών δια των διαπραγματεύσεων έως την έκδοση της Απόφασης της ΕΑ επί της Κύριας Υπόθεσης3. Το δημόσιο συμφέρον εν προκειμένω εξυπηρετείται, δυνάμει της Απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων, με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, ήτοι της παραμονής στην αγορά, τόσο των εκδοτικών επιχειρήσεων όσο και της ΑΡΓΟΣ, σε κατάσταση οικονομικής ισορροπίας, με βάση την παλαιά εμπορική πολιτική, εάν δεν έχουν επιτύχει οι μεταξύ των μερών διαπραγματεύσεις.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 746/2021 ομόφωνη Απόφαση:

1. Η ΕΑ διαπιστώνει εκ νέου τη μη συμμόρφωση της ΑΡΓΟΣ και συγκεκριμένα προς τον όρο ΙΙ.3 του διατακτικού της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ δια της μονομερούς εφαρμογής της Νέας Εμπορικής Πολιτικής κατά τη διανομή του έντυπου Τύπου οκτώ (8) εκδοτικών επιχειρήσεων ή ομίλων επιχειρήσεων χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση οριστικής απόφασης επί της Κύριας Υπόθεσης ή η επιτυχής έκβαση των, κατά τον όρο ΙΙ.2 του διατακτικού της Απόφασης, διαπραγματεύσεων μεταξύ των τελευταίων και της ΑΡΓΟΣ, ως εξής:
(α) για μια (1) εκδοτική επιχείρηση από 28.07.2020 έως και 26.05.2021.
(β) για έξι (6) εκδοτικές επιχειρήσεις / ομίλους επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα από 01.11.2020 έως και 26.05.2021 και
(γ) από την 01.11.2020 έως τις 04.01.2021 για μια (1) εκδοτική επιχείρηση.

2. Η ΕΑ επιβάλλει σε βάρος της ΑΡΓΟΣ συνολικό πρόστιμο, σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.4 του διατακτικού της υπ’ αριθμ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ για την ανωτέρω περιγραφείσα παράβαση και την υπότροπη συμπεριφορά της, συνολικού ύψους 41.111,11 ευρώ.

3. Η ΕΑ απειλεί την ΑΡΓΟΣ με πρόστιμο και χρηματική ποινή, αν με νέα απόφαση της Επιτροπής βεβαιωθεί η συνέχιση ή η επανάληψη της διαπιστωθείσας παράβασης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της Κύριας Υπόθεσης”.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ