Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

Βγήκαν τα αποτελέσματα από το μέτρο 4.1.2 τα αρδευτικά σχέδια βελτίωσης από τις περιφέρειες

Βγήκαν τα αποτελέσματα και συνεχίζουν να βγαίνουν από τις 13 περιφέρειες το διάστημα αυτό για το μέτρο 4.1.2 τα λεγόμενα αρδευτικά σχέδια βελτίωσης.

Αποτελέσματα μέχρι στιγμής βγήκαν στις παρακάτω Περιφέρειες: 1)Δυτικής Μακεδονίας2)Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης3)Ηπείρου,4)Στερεάς Ελλάδας5) Κρήτης6) Αττικής, 7)Νοτίου Αιγαίου,8)Πελοποννήσου9)Δυτικής Ελλάδας10)Θεσσαλίας.

Εκκρεμούν 3 ακόμα περιφέρειες: ι)Κεντρικής Μακεδονίας (που είναι και η μεγαλύτερη της χώρας με 7 νομούς-περιφερειακές ενότητες), ιι)Ιονίων Νήσων, ιιι)Βορείου Αιγαίου (ανακοινώνονται αρχές Ιουνίου)

H διάρκεια των ενστάσεων είναι 1 μήνας. Γίνεται μέσω του Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης.

Να σημειωθεί πάντως ότι σε αρκετές αναρτήσεις στο σάιτ μας, δικαιωθήκαμε καθότι πρώτοι αναφέραμε την αποτυχία του μέτρου, που από ότι φαίνεται θα έχει με το ζόρι 400+ εγκρίσεις (μέχρι στιγμής είναι 339), ακόμα και το μέτρο 5,1 αντιχαλαζικό είχε παραπάνω 1000+ εγκρίσεις!

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους που υπέβαλαν αίτηση ένταξης στηνΔράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 1710/7-5-2021 Πρόσκλησης, ότι αναρτήθηκαν οι αποφάσεις των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΣΘΙ7ΛΨ-138, 6ΡΗΧ7ΛΨ-Τ2Γ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.pdm.gov.gr).

  1. Από το σύνολο των 23 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κρίθηκαν επιλέξιμες και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης οι δεκατέσσερεις (14) αιτήσεις φυσικών/νομικών προσώπων, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 706,47€.
  2. Μη επιλέξιμες κρίθηκαν οκτώ (8) αιτήσεις.
  3. Σε ό,τι αφορά στα συλλογικά σχήματα, υποβλήθηκε μία (1) αίτηση, η οποία δεν επιλέγεται για στήριξη.

Προκειμένου να ενημερωθεί ο υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του για τα αναλυτικά αποτελέσματα, οφείλει να εισέρθει στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και να ανατρέξει στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης» στο οποίο περιέχονται τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου και τυχόν ειδικοί όροι.

Οι υποψήφιοι ή κατά περίπτωση ο νόμιμος εκπρόσωπος έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999 κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, από 17/05/2023 έως και 16/06/2023.

Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται, αρχικά ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο (σε μορφή εγγράφου pdf). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, υποβάλλεται υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία, στην οικεία ΔΑΟ των Περιφερειακών Ενοτήτων το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.Η  Προϊσταμένη Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που
κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για ένταξη στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 1710/7-5-2021 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Ε Ι

Πίνακα αιτήσεων που επιλέγονται για στήριξη (Παράρτημα Ι – Πίνακας Δικαιούχων). Ο
Πίνακας 1 περιλαμβάνει 1 επιλέξιμη αίτηση στην Περιφέρεια Ηπείρου συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 2.345 €.
2. Πίνακα αιτήσεων (Πίνακας 2) που δεν επιλέγονται για στήριξη διότι δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (Παράρτημα Ι – Πίνακας Απορριπτόμενων).
3. Ο υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, οφείλει να εισέρθει στο Πληροφορικό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ependyseis.gr, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και
να ανατρέξει στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης» στα οποία περιέχονται τα
αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου και τυχόν ειδικοί όροι.

Περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που
κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για ένταξη στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 1710/7-5-2021 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Ε Ι
1. Πίνακα αιτήσεων που επιλέγονται για στήριξη (Παράρτημα Ι – Πίνακας Δικαιούχων). Ο Πίνακας 1 περιλαμβάνει 116 επιλέξιμες αιτήσεις στην Περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 3.039.260,03 €.
2. Πίνακα αιτήσεων (Πίνακας 2) που δεν επιλέγονται για στήριξη διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (Παράρτημα Ι – Πίνακας Απορριπτόμενων σύνολο 2).

Περιφέρεια Αττικής

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Ε Ι
Πίνακα αιτήσεων που επιλέγονται για στήριξη (Παράρτημα Ι – Πίνακας Δικαιούχων). Ο Πίνακας 1 περιλαμβάνει τέσσερις (4) επιλέξιμες αιτήσεις στην Περιφέρεια Αττικής
συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 379.269,55 €

Μη επιλέξιμες κρίθηκαν μία (1) αίτηση

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Ε Ι
Πίνακα αιτήσεων που επιλέγονται για στήριξη (Παράρτημα Ι – Πίνακας Δικαιούχων)
επιλέξιμες αιτήσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 146.914,64€.

Μη επιλέξιμες κρίθηκαν μία (1) αίτηση

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Ε Ι
1. Πίνακα αιτήσεων που επιλέγονται για στήριξη (Παράρτημα Ι – Πίνακας Δικαιούχων).
Πίνακας 1 περιλαμβάνει 18 επιλέξιμες αιτήσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 411.556,90 €.

Μη επιλέξιμες κρίθηκαν δεκαέξι (16) αιτήσεις

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Ε Ι
1. Πίνακα αιτήσεων που επιλέγονται για στήριξη (Παράρτημα Ι – Πίνακας Δικαιούχων). Ο Πίνακας 1 περιλαμβάνει 43 επιλέξιμες αιτήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 729.267,34€.

Μη επιλέξιμες κρίθηκαν έντεκα (11) αιτήσεις

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙ

Πίνακα αιτήσεων που επιλέγονται για στήριξη (Παράρτημα Ι – Πίνακας Δικαιούχων). Ο
Πίνακας 1 περιλαμβάνει 14 επιλέξιμες αιτήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 171.326,16 €.
2. Πίνακα αιτήσεων (Πίνακας 2) που δεν επιλέγονται για στήριξη διότι δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (Παράρτημα Ι – Πίνακας Απορριπτόμενων).

Μη επιλέξιμες κρίθηκαν δεκαοκτώ (18) αιτήσεις

Περιφέρεια Κρήτης

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Ε Ι
1. Πίνακα αιτήσεων που επιλέγονται για στήριξη (Παράρτημα Ι – Πίνακας Δικαιούχων). Πίνακας 1 περιλαμβάνει 11 επιλέξιμες αιτήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης συνολικού
ποσού δημόσιας δαπάνης 320.660,81 €

Μη επιλέξιμες κρίθηκαν εννέα (9) αιτήσεις

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Π Ο Ι Ε Ι

  1. Πίνακα αιτήσεων που επιλέγονται για στήριξη (Παράρτημα Ι – Πίνακας Δικαιούχων). Πίνακας 1 περιλαμβάνει 108 επιλέξιμες αιτήσεις στην Περιφέρεια Κρήτης συνολικού
    ποσού δημόσιας δαπάνης 2.439.789,84 €.

Μη επιλέξιμες κρίθηκαν δεκαοκτώ (18) αιτήσεις

Δείτε ΟΛΑ τα αποτελέσματα ΕΔΩ Αποτελέσματα/Αποφάσεις ένταξης/:

Δράση 4.1.2 – Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020 (agrotikianaptixi.gr)

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ