Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

Αγροτικές Ασφαλίσεις και Ιδιωτική Ασφάλιση

Τα προγράμματα ασφάλισης ως οικονομικό εργαλείο διαχείρισης των ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ μειώνουν το ΡΙΣΚΟ της αγροτικής δραστηριότητας. Στις αγροτικές ασφαλίσεις εστιάζει το ενδιαφέρον του σε αυτό το τεύχος το «Ασφαλιστικό ΝΑΙ», καθώς εκτιμά ότι είναι ένας κλάδος με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και αποτελεί «λαμπρό πεδίο» για τη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με κοινό στόχο την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των αγροτών, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής.

Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τις απόψεις για το θέμα της IΝΤΕRAMERICAN, της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής και της Karavias Underwriting Agency.

Υψηλό το ενδιαφέρον της INTERAMERICAN για τις αγροτικές ασφαλίσεις.

Ο πρωτογενής τομέας της ελληνικής οικονομίας έχει επιδείξει αξιοσημείωτες αντοχές απέναντι στις αυξημένες απαιτήσεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η παραγωγική διαδικασία στη χώρα μας συνεχίστηκε ομαλά και μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρουσίασε υψηλή αύξηση, όπως για παράδειγμα στον εξαγωγικό τομέα. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι στόχος του υπουργείου αποτελεί η ανάγκη διαφοροποίησης του εθνικού παραγωγικού μοντέλου, με μετάβαση στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα μέσω της ορθής και βιώσιμης αξιοποίησης των φυσικών πόρων και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

Η έμφαση στην ανάπτυξη της γεωργίας, σε συνδυασμό με τους κλιμακούμενους κινδύνους που επιφυλάσσουν τα ακραία φυσικά φαινόμενα για τις σχετικές δραστηριότητες, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενισχύουν την ανάγκη μιας ολιστικής ασφαλιστικής προσέγγισης. Η INTERAMERICAN, ευθυγραμμισμένη με το κυβερνητικό ενδιαφέρον και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, από το 2016 έχει εισέλθει στο πεδίο ασφάλισης του αγροτικού τομέα.

Η επιστροφή ασφαλιστικής αξίας είναι εμφανής, ήδη, στις αποζημιώσεις. Από το συνολικό ποσόν του 1,24 εκατ. ευρώ που έχει καταβάλει η εταιρεία κατά την προηγούμενη τετραετία, το 46% αφορά σε καλύψεις της φυτικής παραγωγής, ενώ ακολουθούν οι καλύψεις θερμοκηπίων (39%). Σημαντικές είναι και οι αποζημιωθείσες καταστροφές υποδομών (14,5%).

Στόχος της INTERAMERICAN είναι να προσφέρει στον επαγγελματία αγρότη και σε κάθε επιχειρηματία αγροτικών δραστηριοτήτων τη δυνατότητα επιλογής και σύνθεσης ασφαλιστικής προστασίας για υποδομές, γεωργικά μηχανήματα, αγροτικά οχήματα, μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας, φυτική παραγωγή υπαίθρια και εντός θερμοκηπίου, μεταφορά αγροτικών προϊόντων και αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Έτσι, μειώνονται οι κίνδυνοι από την αγροτική δραστηριότητα και παρέχεται η απαραίτητη ρευστότητα σε ενδεχόμενη δύσκολη στιγμή. Παράλληλα, η INTERAMERICAN έχει αναπτύξει και την ασφαλιστική κάλυψη του ζωικού κεφαλαίου.

Η τεχνογνωσία που αντλεί στον τομέα η εταιρεία από τον μητρικό οργανισμό είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η ACHMEA, ο ολλανδικός ασφαλιστικός όμιλος στον οποίο ανήκει η INTERAMERICAN, έχει συνεταιριστική παράδοση 210 ετών, συμπεριλαμβάνεται στους 10 μεγαλύτερους συνεταιριστικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς παγκοσμίως και κατέχει ηγετική θέση στις αγροτικές ασφαλίσεις στις Κάτω Χώρες.

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ
Οι αγροτικές ασφαλίσεις που παρέχει η INTERAMERICAN αναφέρονται στο σύνολο των σημερινών αναγκών του αγρότη, της αγροτικής μονάδας και των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα, καλύπτοντας:
• τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα,
• τη φυτική παραγωγή της υπαίθριας καλλιέργειας,
• τα θερμοκήπια και τη φυτική παραγωγή εντός των θερμοκηπίων,
• τα αγροτικά μηχανήματα υπαίθρου, τα στεγασμένα μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας,
• τα οχήματα: ΙΧΦ/αγροτικά, ΙΧΕ, ΙΓΔ, τρακτέρ, κλαρκ, μηχανήματα έργου,
• το προσωπικό ατύχημα, ενώ παρέχεται και Άμεση Ιατρική (προσωπική) Βοήθεια από τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Επιπλέον, η εταιρεία πραγματοποίησε βελτιωτικές αλλαγές για την κάλυψη των αγροτικών οχημάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κατηγορίας πελατών.
Συγκεκριμένα, το ασφαλιστικό πρόγραμμα «Agro Classic» αντικαθίσταται από δύο νέα προγράμματα που, πλέον, περιλαμβάνουν τις καλύψεις:
• «Αgro Classic»: Αστική ευθύνη προς τρίτους για σωματικές βλάβες, αστική ευθύνη προς τρίτους για υλικές ζημιές, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, πλήρη οδική βοήθεια, θραύση κρυστάλλων και, ακόμη, ιατρικές συμβουλές μέσω της Γραμμής 1010 της INTERAMERICAN.
• «Agro Classic Plus»: Επιπλέον των ανωτέρω καλύψεων, το «Agro Classic Plus» περιλαμβάνει και την κάλυψη της νομικής προστασίας.

Ακόμη, η εταιρεία προχώρησε σε αναπροσαρμογή τιμολογίου αστικής ευθύνης, τόσο στα υφιστάμενα προγράμματα «Αgro Basic», «Agro Extra» και «Agro Total»  όσο και στα νέα προγράμματα «Agro Classic» και «Agro Classic Plus». Το τιμολόγιο όλων των προγραμμάτων γίνε- ται περισσότερο παραμετρικό και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε πολλές κατηγορίες κινδύνων.

ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΖΩΙΚΟΎ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ INTERAMERICAN

Η INTERAMERICAN αναπτύσσει την ασφαλιστική δραστηριότητά της στον πρωτογενή τομέα με τη δημιουργία του νέου προϊόντος «Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου», ενώ παράλληλα προχωρεί και σε σημαντικές βελτιώσεις στα υφιστάμενα προϊόντα αγροτικών ασφαλίσεων. Με την ασφάλιση της κτηνοτροφίας, η εταιρεία έρχεται να καλύψει τον ζωικό πληθυσμό από τον κίνδυνο απώλειας ζώων λόγω ατυχήματος, ασθενειών και παθήσεων, πυρκαϊάς, κεραυνού, θερμοπληξίας, καθώς και λόγω φυσικών φαινομένων (χαλάζι, παγετός, θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, καύσωνας, ηλιακή ακτινοβολία, κατολίσθηση/καθίζηση, σεισμός).

Το πρόγραμμα «Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου» της εταιρείας παρέχει δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης για τα γαλακτοπαραγωγικά ζώα και συγκεκριμένα για την απώλεια παραγωγής γάλακτος συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου. Τα ζωικά είδη που ασφαλίζονται από την INTERAMERICAN είναι πουλερικά κρεατοπαραγωγής και αυγοπαραγωγής, χοιρινά, αιγοπρόβατα και βοοειδή κρεατοπαραγωγής και γαλακτοπαραγωγής. Όσον αφορά στα  υφιστάμενα προϊόντα αγροτικών ασφαλίσεων, η εταιρεία προχωρεί σε απλοποίηση των διαδικασιών ασφάλισης, της υπαίθριας και εντός θερμοκηπίων φυτικής παραγω- γής, καθώς και των εγκαταστάσεων του θερμοκηπίου, υποστηρίζοντας παράλληλα την περαιτέρω εκπαίδευση των συνεργατών της για τις προϋποθέσεις ασφάλισης, τον υπολογισμό αποζημίωσης και την τιμολόγηση-έκδοση προσφοράς.

Η INTERAMERICAN, ως μέρος του ομίλου ACHMEA που ξεκίνησε πριν από δύο αιώνες και πλέον -το 1811- στην Ολλανδία από την απόφαση ορισμένων αγροτών να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους τους οποίους αντιμετώπιζαν για τις καλλιέργειες και τα προϊόντα τους, ακολουθεί στον αγροτικό τομέα για την Ελλάδα τη φιλοσοφία των μετόχων της. Η εταιρεία παρέχει κάλυψη, βοηθώντας τους πελάτες της να περιορίζουν τους κινδύνους -δηλαδή να ενεργούν προληπτικά-, μειώνοντας έτσι και το κόστος ασφάλισης. Συνδυάζοντας τεχνογνωσία, καινοτομία, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνεργασίες, διαμορφώνει μια σύγχρονη ασφαλιστική προσέγγιση του πρωτογενούς τομέα, υποστηρίζοντας την ομαλή επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλα τα στάδια: από τις πρώτες ύλες, την παραγωγή, μεταποίηση και συσκευασία μέχρι το τελευταίο στάδιο της διανομής και της πώλησης.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  – Δίπλα στον Έλληνα αγρότη με μεγάλη γκάμα προϊόντων

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική εξελίσσεται και με τη βοήθεια της τεχνογνωσίας των Ευρωπαίων μετόχων της διαθέτει πλέον μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών αναγκών του Έλληνα αγρότη.

Τα παραπάνω υπογραμμίζει στο «Ασφαλιστικό ΝΑΙ» ο Στάθης Γκόργκας, εμπορικός διευθυντής Δικτύου, Συνεταιρισμών και Ιδιωτών της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, στη συνέντευξη που ακολουθεί:

― Πόσο ανεπτυγμένος είναι στη χώρα μας ο κλάδος των αγροτικών ασφαλίσεων; Ποιες οι προοπτικές του;

Ο πρωτογενής τομέας αγροτικής παραγωγής αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Τα ελληνικά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα, όπως εσπεριδοειδή, ελιές, λαχανικά, ροδάκινα, βερίκοκα, κεράσια, πατάτες, γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία αναγνωρίζονται παγκοσμίως για την υψηλή τους ποιότητα και εξάγονται σε όλες τις ηπείρους. Τα τελευταία χρόνια ο πρωτογενής τομέας συντελεί και στην αποκέντρωση από τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι επιλέγουν την καλλιέργεια της γης με τη χρήση της τεχνολογίας και των δυνατοτήτων που παρέχει και σύγχρονες μεθόδους παραγωγής με σεβασμό προς το περιβάλλον. Οι επενδύσεις στον αγροτικό τομέα ολοένα και αναπτύσσονται με έμφαση στις καλλιέργειες προϊόντων υψηλής ποιότητας. Παρ’ όλα αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, πλήττουν έντονα τα τελευταία χρόνια σφοδρά τις ευάλωτες αγροτικές περιουσίες και αναδεικνύουν την ανάγκη της ασφαλιστικής κάλυψης ως επιτακτική. Οι προοπτικές ανάπτυξης είναι σημαντικές και όλο και περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αρχίσει να ασχολούνται με τον κλάδο των αγροτικών ασφαλίσεων προσφέροντας προϊόντα ασφάλισης φυτικής παραγωγής, ζωικού κεφαλαίου και θερμοκηπίων, τα οποία έρχονται να συμπληρώσουν την ασφάλιση που παρέχει το κράτος μέσω του ΕΛΓΑ, καλύπτοντας το κενό που υπήρχε ασφαλιστικά στο κομμάτι αυτό. Είναι πολύ θετικό ότι όλο και περισσότεροι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές έχουν κατανοήσει αυτήν την ανάγκη, έχουν εκπαιδευτεί ώστε να γνωρίζουν τις καλύψεις, τις παροχές και τους όρους των προγραμμάτων αυτών και έτσι μπορούν να τις επικοινωνούν σε όλο περισσότερους αγρότες, προσπαθώντας να καλύψουν τις ανάγκες τους και να εξασφαλίσουν την παραγωγή τους. Ήδη η ασφαλιστική αγορά στο σύνολό της έχει κατα- βάλει τα τελευταία χρόνια σημαντικά ποσά αποζημιώσεων στον τομέα των αγροτικών ασφαλίσεων και είναι αρκετοί οι ευχαριστημένοι πελάτες που αποτελούν τη ζωντανή διαφήμιση για τον κλάδο. Επιπλέον οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν εντείνει την παρουσία τους σε εκθέσεις αγροτικού ενδιαφέροντος, σε συνέδρια, ημερίδες, στον κλαδικό Τύπο, σε ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών και επικοινωνούν σε μεγαλύτερο κοινό τα προϊόντα αγροτικών ασφαλίσεων. Το ενδιαφέρον των αγροτών ολοένα και αυξάνεται και, καθώς είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ασφαλισμένων, η προοπτική ανάπτυξης είναι πολύ μεγάλη.

― Πόσο τα προγράμματα ασφάλισης ως οικονομικό εργαλείο διαχείρισης των ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ μειώνουν το ΡΙΣΚΟ της αγροτικής δραστηριότητας;

Ο αγροτικός τομέας συμβάλλει στη διατροφή του πληθυσμού, στην επισιτιστική ασφάλεια και στην ασφάλεια των τροφίμων, παράγοντες που τον καθιστούν στρατηγικής σημασίας τομέα για την οικονομική και κοινωνική ευημερία. Λόγω της φύσης της αγροτικής δραστηριότητας οι περιουσίες είναι εκτεθειμένες σε φαινόμενα παγετού, χαλαζιού, ανεμοθύελλας, πλημμύρας, καύσωνα, ηλιακής ακτινοβολίας, χιονόπτωσης, έντονων βροχοπτώσεων, πυρκαγιάς και κατολίσθησης από σεισμό, τα οποία όταν συμβούν η ζημιά συνήθως είναι ολοκληρωτική και το οικονομικό αποτύπωμα πολύ έντονο. Κανένας άλλος κλάδος δεν βρίσκεται στο «έλεος» του ήλιου, της βροχής και της θερμότητας περισσότερο από τον αγροτικό, όπου οι αλλαγές στον καιρό μπορούν να επηρεάσουν την τύχη και τα οικονομικά ενός αγρότη εν μια νυκτί. Πρόκειται επίσης για έναν κλάδο που έχει γίνει εξαιρετικά παγκοσμιοποιημένος και συγκεντρωτικός, δημιουργώντας συνεπώς μια επισφαλή κατάσταση, στο πλαίσιο της οποίας ένα ακραίο καιρικό φαινόμενα σε ένα μέρος του πλανήτη αναμένεται να έχει αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκείνη είναι η στιγμή που η ανάγκη για ρευστότητα στον αγρότη είναι επιτακτική και τα προϊόντα αγροτικών ασφαλίσεων έρχονται να την καλύψουν τη στιγμή που τη χρειάζεται περισσότερο. Το κράτος μέσω του αρμόδιου οργανισμού αγροτικών ασφαλίσεων οργανώνει προγράμματα ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών και συντελεί στην αποκατάσταση ζημιών στις ασφαλισμένες καλλιέργειες. Η ιδιωτική ασφάλιση των αγροτικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όμως προσφέρει επιπλέον ασφάλεια και σιγουριά, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής σταθερότητας για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της αγροτικής επιχείρησης τόσο καλύπτοντας άμεσα τα προβλεπόμενα ποσά όσο και με επιπλέον καλύψεις που δεν παρέχονται από τον κρατικό οργανισμό. Για παράδειγμα, τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης καλύπτουν ζημιές από φωτιά αλλά και κατολίσθηση από σεισμό, καλύ-ψεις για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν συμπεριλαμβάνονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ.

― Ποια είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προ- σφέρετε στους Έλληνες αγρότες; Δώστε μια περιγραφή τους.

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1979 από αγρότες, όταν οι παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορούσαν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες τους. Ο πρωταρχικός στόχος ήταν η ίδρυση μιας συνεταιριστικής ασφαλιστικής εταιρείας, που θα διέθετε εξειδικευμένα προγράμματα που θα κάλυπταν ατομικά τις ανάγκες των αγροτών. Με το πέρασμα των χρόνων, η Συνεταιριστική Ασφαλιστική εξελίσσεται και με τη βοήθεια της τεχνογνωσίας των Ευρωπαίων μετόχων της διαθέτει πλέον μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών αναγκών του Έλληνα αγρότη. Διαθέτει εξειδικευμένα προγράμματα για τα αγροτικά οχήματα, τους γεωργικούς ελκυστήρες, τις θεριζοαλωνιστικές, βαμβακοσυλλεκτικές και ενσιρωτικές μηχανές. Στον τομέα του προσωπικού ατυχήματος παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμένο ειδικά για αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, πτηνοτρόφους, εργάτες γης και μέλη αγροτικών συνεταιρισμών με την ονομασία ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ. Το προϊόν αυτό παρέχει σε πολύ ανταγωνιστικό κόστος βασική κάλυψη Θ.Α. και ΜΟΑ από ατύχημα και παράλληλα κάλυψη για ιατροφαρμακευτικά έξοδα και επίδομα νοσηλείας από ατύχημα. Στον τομέα των ασφαλίσεων περιουσίας, προσφέρει προϊόντα ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής, Ζωικού Κεφαλαίου και Θερμοκηπίων, τα οποία έρχονται να συμπληρώσουν τα προγράμματα ασφάλισης αγροτικών εγκαταστάσεων, αποθηκών και συσκευαστηρίων. Επιπλέον, μέσω του Κλάδου Μεταφορών ασφαλίζονται οι μεταφορές των αγροτικών προϊόντων εντός και εκτός Ελλάδος και, τέλος, μέσω του Κλάδου Αστικής Ευθύνης παρέχονται ασφαλιστικές λύσεις σε γενική και εργοδοτική αστική ευθύνη και ευθύνες προϊόντος.

BEACON – Ένα καινοτόμο εργαλείο για τη διαχείριση των αγροτικών ασφαλίσεων

KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY
Η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της συχνότητας και της έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων οδηγεί τους αγρότες ολοένα και πιο συχνά αντιμέτωπους με το ενδεχόμενο ολικής καταστροφής της παραγωγής τους. Tο πλαίσιο αγροτικής ασφάλισης μεταρρυθμίστηκε με το Νόμο 3877/2010 και επιτρέπει την προαιρετική ασφάλιση του αγροτικού τομέα από ιδιώτες παρόχους, συμπληρωματικά της υποχρεωτικής ασφάλισής τους στον ΕΛΓΑ.

Παρόλο που το νέο καθεστώς ήρε τα εμπόδια εισόδου και επέτρεψε τη δραστηριοποίηση ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, η ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.
Το ευρωπαϊκό έργο BEACON, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, όπως υποστηρίζει η Karavias Underwriting Agency, θα συνδυάζει δορυφορικά και μετεωρολογικά δεδομένα με τεχνολογικές καινοτομίες (blockchain, ΤΠΕ). Θεωρούμε ότι αποτελεί πρωτίστως μια ελληνική επιτυχία και δευτερευόντως μια επιτυχία της KARAVIAS Underwriting Agency AE – Coverholder at Lloyd’s. Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ισχυρού και οικονομικά αποδοτικού πακέτου υπηρεσιών τόσο για τους ασφαλιστικούς παρόχους όσο και για τους αγρότες.

Συγκεκριμένα το BEACON θα παρέχει:
1. Υπηρεσία παρακολούθησης. Μέσω του BEACON, ασφαλιστικοί πάροχοι και ασφαλισμένοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη και την υγεία της εκμετάλλευσης. Μέσω της πρόγνωσης καιρού (μέσης κλίμακας και εποχικής πρόγνωσης) οι ασφαλιστικοί πάροχοι και οι ασφαλισμένοι θα έχουν στη διάθεσή τους έγκαιρες προειδοποιήσεις για την πιθανότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, με σκοπό την έγκαιρη λήψη ενεργητικών μέτρων. Επιπλέον, οι ασφαλιστικοί πάροχοι θα μπορούν να έχουν μια ευρύτερη εικόνα για τη συχνότητα εμφάνισης ακραίων φαινομένων σε μια περιοχή, μέσα από μια μεγάλη βάση κλιματικών ιστορικών δεδομένων.

2. Υπηρεσία ελέγχου. Η επεξεργασία και οπτικοποίηση δεδομένων παρατήρησης γης θα επιτρέψει στους ασφαλιστικούς παρόχους να ελέγχουν απομακρυσμένα τις ζημιές στις εκμεταλλεύσεις. Παράλληλα, θα παρέχεται εκτίμηση των απωλειών της καλλιέργειας σε απόδοση, αποσκοπώντας στη μείωση της υποκειμενικότητας κατά τους επιτόπιους ελέγχους και στον ορισμό του ύψους της αποζημίωσης με αντικειμενικότερα και δικαιότερα κριτήρια για ασφαλιστικούς παρόχους και ασφαλισμένους.

3. Υπηρεσία έξυπνων συμβολαίων. Με τη χρήση του blockchain, θα αυτοματοποιηθεί η διαδικασία διαχείρισης των συμβολαίων με παράλληλη αυτοματοποίηση και επιτάχυνση. Μέσω αυτών των υπηρεσιών, το BEACON θα προσφέρει στους αγρότες:
• αύξηση της εμπιστοσύνης προς τους ασφαλιστικούς παρόχους,
• σχεδιασμό ακριβέστερων και εξατομικευμένων συμβολαίων και προειδοποιήσεις για τη λήψη προληπτικών μέτρων,
• μεγαλύτερα ποσοστά κάλυψης ζημιών,
• πιο προσιτά οικονομικά συμβόλαια, και
• διαφάνεια και αξιοπιστία ως προς τη διαδικασία διαχείρισης των συμβολαίων τους και των αποζημιώσεών τους.

Συντονιστής του έργου είναι η KARAVIAS Underwriting Agency AE. Τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας είναι: AgroApps PC, Universidad Politecnica De Madrid, Etherisc Gmbh, Faculty of Civil Engineering, University of Belgrade, Inosens Doo Novi Sad and CREVIS Sprl. Η εταιρεία KARAVIAS Underwriting Agency AE είναι μεσίτης ασφαλίσεων και εξουσιοδοτημένη ανταποκριτής των Lloyd’s (Coverholder at Lloyd’s) στην Ελλάδα. Χειρίζεται 7 δεσμευτικές συμβάσεις (Binding Authorities) με τα συνδικάτα των Lloyd’s, με δικαίωμα ανάληψης κινδύνων έως 25.000.000 €. Απασχολεί 24 υπαλλήλους και συνεργάζεται με πάνω από 800 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σε όλη την Ελλάδα.

Ο Γεώργιος Καραβίας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, εργάστηκε για 8 έτη στους Lloyd’s του Λονδίνου και είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελ- λήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), όπου και διετέλεσε εκλεγμένος πρόεδρος για 8 συναπτά έτη. Ως πρόεδρος του ΣΕΜΑ έχει διαπραγματευτεί θέματα του ασφαλιστικού κλάδου με τους αρμόδιους φορείς του υπουργείου Οικονομικών, της Εποπτικής Αρχής (Τράπεζα της Ελλάδος) και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Κατέχει θέση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ).

Πηγή: nextdeal.gr

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ