Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, 2021

Τροποποιήσεις για το πρόγραμμα Νέων Γεωργών

Σε τροποποιήσεις προχώρησε ο υφυπουργός κ.Οικονόμου για το προηγούμενο πρόγραμμα των Νέων Γεωργών-1η εγκατάσταση. Η περίοδος πληρωμών θα είναι μέχρι τις 31/12/2022 .

Ενδεικτικά να αναφέρουμε για τους κτηνοτρόφους που αντιμετωπίζουν προβλήματα για τις άδειες των σταβλικών τους εγκαταστάσεων αλλά και για την τυπική απόδοση, αναφέρει η τροποποιητική απόφαση:

3.1. Η υποπαράγραφος 1.2. αντικαθίσταται ως εξής: 

«1.2. Να αποκτήσει άδεια προέγκρισης εγκατάστασης ή έγκριση ίδρυσης για πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπου απαιτείται, εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.»

3.2. Στην υποπαράγραφο 1.5. προστίθεται 2ο εδάφιο ως εξής: «Κατά παρέκκλιση, είναι αποδεκτές βεβαιώσεις επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας που αφορούν απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων σε διάστημα που υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης εξαιτίας της ανάγκης εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARSCo-V-2 (COVID 19). Η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά.» 
5

3.3. Η υποπαράγραφος 1.9. αντικαθίσταται ως εξής: «1.9. Κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, η παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) της γεωργικής εκμετάλλευσης να μην μειωθεί κάτω από τα 8.000€. Επιπρόσθετα, κατά το έτος ολοκλήρωσης και ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, η παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) της εκμετάλλευσης να είναι ίση ή να υπερβαίνει το 95% της αρχικής παραγωγικής δυναμικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, εκτός και αν έχει δηλωθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο ως ποσοτικός στόχος η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά τουλάχιστον 10% σε σχέση με εκείνη της αρχικής κατάστασης.» 

3.Το άρθρο 14 της ΥΑ τροποποιείται ως εξής: 4.1. Η υποπαράγραφος 3.4 αντικαθίσταται ως εξής: «3.4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας, η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ή βεβαίωση Δημάρχου για το μόνιμο της κατοικίας με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός εξαμήνου.» 4.2. Η υποπαράγραφος 4.7 αντικαθίσταται ως εξής: «4.7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας του νομίμου εκπροσώπου, η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης ή βεβαίωση Δημάρχου του νομίμου εκπροσώπου για το μόνιμο της κατοικίας με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός εξαμήνου». 

Αναλυτικά η απόφαση:


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ