Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

Σχέδιο ΚΥΑ του ΥΠΑΑΤ για τις κενές συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ετοίμασε ένα σχέδιο ΚΥΑς για την καθιέρωση συστήματος διαχείρισης των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων.Παρακάτω δείτε το σχέδιο της ΚΥΑ , για ετους ενδιαφερόμενους :αγρότες και γεωπόνους-ιδιοκτήτες καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων.

ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με μέτρα και όρους για την εναλλακτική διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων» 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του ……………………………………………………………………………………………

                                                          Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

 Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων. 

 Άρθρο 2 

Καταγραφή βάρους κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων 

α) Οι κάτοχοι αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων υποχρεούνται να ενημερώνουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έως την 30-9-2021 για το βάρος ανά τεμάχιο πώλησης των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά, προκειμένου από 1.1.2022 να είναι δυνατή η έκδοση συνταγής χρήσης των αντίστοιχων συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων. β) Στην ηλεκτρονική εφαρμογή συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων που λειτουργεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταχωρείται ο αριθμός και το βάρος ανά τεμάχιο πώλησης των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων που αφορούν κάθε συνταγή επαγγελματία χρήστη. 

 Άρθρο 3 

Υποχρεώσεις καταστημάτων εμπορίας και χρηστών γεωργικών φαρμάκων 

 α) Τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων συμβάλλονται υποχρεωτικά με το εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων της περιοχής στην οποία αυτά λειτουργούν, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που τίθενται από αυτό. Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που επιθυμούν να εξαιρεθούν από την υποχρέωση δημιουργίας σημείων συλλογής κενών πρωτογενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων υποβάλουν σχετική αίτηση εξαίρεσης στην αρμόδια αρχή, όπου έχουν αναγγείλει την εμπορία γεωργικών φαρμάκων. Η εξαίρεση χορηγείται μετά από επιτόπιο έλεγχο της αρμόδιας αρχής, εφόσον η συνολική επιφάνεια του χώρου (κτίσμα και προαύλιος χώρος) δεν επιτρέπει την τοποθέτηση του ειδικού περιέκτη, όπως αυτός καθορίζεται από το εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων της περιοχής στην οποία αυτά λειτουργούν. β) Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να επιστρέφουν τις κενές συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων, οι οποίες έχουν υποστεί τριπλό ξέπλυμα ή ειδικό μηχανικό καθαρισμό αμέσως μόλις αδειάσουν σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, τα οποία υποχρεούνται να ενημερώνουν την εφαρμογή ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων με το βάρος των επιστρεφόμενων κενών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Άρθρο 4 

Βεβαίωση επιστροφής κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων 

α) Με την επιστροφή των κενών συσκευασιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης και παράδοσης στον επαγγελματία χρήστη ειδικής βεβαίωσης που αναφέρει το συνολικό βάρος πλαστικού των συσκευασιών που επέστρεψε και το κατ’ έτος σωρευτικό βάρος πλαστικού των επιστρεφόμενων συσκευασιών. Η ειδική βεβαίωση εκδίδεται από την εφαρμογή ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων που λειτουργεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. β) Η προσκόμιση της βεβαίωσης από τον επαγγελματία χρήστη ή τον κάτοχο γεωργικής εκμετάλλευσης εντάσσεται στις απαιτήσεις του Κανονισμού αριθ. 1782/2003/ΕΚ, σχετικά με τη «θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς» 

 Άρθρο 5 

Στόχοι 

Τίθενται οι ακόλουθοι ποσοτικοί στόχοι: α) το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ανακυκλώνεται τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) κατά βάρος του συνόλου των πλαστικών αποβλήτων συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων και β) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030, ανακυκλώνεται αντίστοιχα το πενήντα πέντε τοις εκατό (55 %) αυτών. 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα,../…/2021 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ