Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Σχέδια Βελτίωσης 2023 – 2027: Τι έρχεται

Στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότηταςθα συμβάλλει η παρέβμαση για τα Σχέδια Βελτίωσης, της επόμενης προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ.

Η παρέμβαση θα συμβάλλει στους ακόλουθους στόχους:

– Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο να ενισχυθεί ο προσανατολισμός τους στην αγορά, η διαφοροποίηση της γεωργίας με την προώθηση καλλιεργειών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας καθώς και η μείωση του κόστους παραγωγής.

– Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν και να προσαρμόζονται γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς μέσω της αύξησης της συνολικής παραγωγικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης (αύξηση παραγωγικότητας κεφαλαίου, εργασίας, εδάφους).

Επιπλέον, παρέχεται στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων:

 • για επενδύσεις τόσο σε υλικά όσο και σε άυλα περιουσιακά στοιχεία,
 • για κεφάλαια κίνησης, ανεξάρτητα από τυχόν στήριξη για επενδύσεις.

Δικαιούχοι της Παρέμβασης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών).

Η διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για την ενίσχυση της Παρέμβασης ανέρχεται σε 302.354.162 ευρώ.

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός (Δημόσια δαπάνη και Ιδιωτική συμμετοχή) πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 30.000 Ευρώ και δύναται να ανέλθει για:

 • θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και βοοτροφία-χοιροτροφία- πτηνοτροφία έως 500.000 ευρώ.
 • λοιπές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έως 200.000 ευρώ.
 • λοιπές εκμεταλλεύσεις έως 150.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της Παρέμβασης θα υλοποιηθούν μόνο νέα έργα. Για νέα έργα με στήριξη υπό μορφή επιχορήγησης:

 • Αριθμός επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν: 3.526 έργα
 • Μέση ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο: 80.000 ευρώ ανά έργο
 • Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 282.156.516 ευρώ
 • Για νέα έργα με στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων:
 • Αριθμός επενδυτικών σχεδίων, που θα ενισχυθούν: 4.000 έργα
 • Μέση ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο: 5.000 ευρώ ανά έργο

Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 20.160.000 ευρώ

Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 • Ποσοστό ενίσχυσης 40% (Γεωργικοί ελκυστήρες & Παρελκόμενα).
 • Ποσοστό ενίσχυσης 50% (Εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής, δαπάνες για εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ).
 • Ποσοστό ενίσχυσης 60% (εξοπλισμός για μείωση λίπανσης – διασποράς φυτοφαρμάκων, μείωση χρήσης αρδευτικού νερού, θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, Κτιριακές εγκαταστάσεις και διαχείριση επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Πηγή: ΕΘΕΑΣ

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ