Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Παρέμβαση ΓΕΩΤΕΕ σε αναπτυξιακό νόμο

Παρέμβαση ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη δυνατότητα εγγραφής των Γεωτεχνικών στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών στα πλαίσια των αναγκών του Αναπτυξιακού Νόμου

Την παρέμβαση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας προκάλεσε Πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για υποβολή δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους που θα στελεχώσουν με την εγγραφή τους το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) με σκοπό την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, δεδομένου ότι με την πρόκληση αυτή οι Γεωτεχνικοί στερούνται τη δυνατότητα εγγραφής τους σε αυτό.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 4887/2022, το ΕΜΠΑ αξιοποιείται για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στα καθεστώτα του νόμου αυτού και έργο των αξιολογητών του ΕΜΠΑ είναι η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται για υπαγωγή στον Ν. 4887/2022, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 αυτού.

Με την επιστολή του στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. κ. Ν. Παπαθανάση το Επιμελητήριο ζητά να τροποποιηθεί άμεσα η εν λόγω Πρόσκληση, με την προσθήκη της δυνατότητας εγγραφής των μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που διαθέτουν Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος και την προσθήκη στα απαιτούμενα προσόντα των πτυχίων γεωτεχνικής κατεύθυνσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της δυνατότητας συμμετοχής των γεωτεχνικών στη διαδικασία στελέχωσης του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών του Π.Δ. 33/2011.

Συγκεκριμένα στην επιστολή επισημαίνεται ότι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.), ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας επί ζητημάτων που αφορούν μεταξύ άλλων την αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου κ.α., αλλά και ως φορέας έκφρασης και δράσης των πλέον από 40.000 γεωτεχνικών της χώρας, οφείλει να τονίσει ότι:

  • Με βάση την επιστημονική τους εξειδίκευση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α’) επαγγελματικά τους δικαιώματα, πολλοί γεωτεχνικοί διαθέτουν πολυετή ενασχόληση και σημαντική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με την αξιολόγηση, τον έλεγχο, την κατάρτιση, τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ή την παρακολούθηση των Αναπτυξιακών Νόμων ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
  • Στο παραπάνω πλαίσιο, άλλωστε, αρκετά από τα μέλη του Επιμελητηρίου μας στελεχώνουν ήδη τα υφιστάμενα Μητρώα (Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών – ΕΜΠΑ και Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών – ΕΜΠΕ) που έχουν συσταθεί για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 33/2011.
  • Επιπλέον, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 120 του Ν. 4887/2022), οι εκθέσεις ελέγχου επενδυτικών σχεδίων για το καθεστώς «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» πρέπει να συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση υλοποίησης υπογεγραμμένη από γεωτεχνικό, μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ).
  • Κατά συνέπεια, ο ενδεχόμενος αποκλεισμός των γεωτεχνικών από το ως άνω Μητρώο, πέρα από αδικαιολόγητος, παραβλέπει την ισχύουσα νομοθεσία, δημιουργεί κινδύνους όσον αφορά τον άρτιο έλεγχο και την αξιολόγηση των σχετικών επενδυτικών σχεδίων, ενώ παράλληλα απαξιώνει την επιστημονική συμβολή των μελών μας στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια.

Κατόπιν των ανωτέρω και με σκοπό την άμεση θεραπεία της ως άνω παράλειψης, το Επιμελητήριο ζητά να τροποποιηθεί άμεσα η εν λόγω Πρόσκληση, με την προσθήκη της δυνατότητας εγγραφής των μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που διαθέτουν Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος και την προσθήκη στα απαιτούμενα προσόντα των πτυχίων γεωτεχνικής κατεύθυνσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της δυνατότητας συμμετοχής των μελών μας στη διαδικασία στελέχωσης του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών του Π.Δ. 33/2011.

Από το

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ