Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Πήραν “φωτιά” οι αιτήσεις για αγροτικά χαμηλότοκα δάνεια των 25.000€

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στην τράπεζα και στο ΠΣΚΕ για τα χαμηλότοκα δάνεια. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών άρχισε και απαντήσεις προς τους αγρότες δίνονται ακόμα και αυθημερόν, ακόμα και μετά από 2 ώρες με την υποβολή του αιτήματος!

Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες του <<agroekfrasi.gr>>οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει παραμονές της 25ης Μαρτίου τις 1000 στο ΠΣΚE, https://www.ependyseis.gr/mis και έχουν αυξητικές τάσεις, αφού προηγηθεί η αίτηση στην πλατφόρμα της HDB https://kyc.hdb.gr/

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται είναι τα παρακάτω:

 • Αίτηση στο ΠΣΚΕ
 • Ε3 τριών τελευταίων ετών
 • ΦΠΑ 2021 ΚΑΙ 2022
 • ΕΝΦΙΑ 2022 και 2021
 • Στην περίπτωση Επαγγελματιών Αγροτών που είναι φυσικά πρόσωπα, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 • Αποδεικτικό υποβολής αίτησης για παροχή άμεσης ενίσχυσης βάσει του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1307/2013 (σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πλην των συλλογικών αγροτικών φορέων)
 • Ταυτότητα
 • Εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους 2021 & Ε1
 • Έναρξη εργασιών και τροποποιήσεις στην οικία Δ.Ο.Υ. ή ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΔ από TAXIS
 • Λογαριασμό τηλεφώνου επιχείρησης(σταθερό) ή /και Λογαριασμό τηλεφώνου κατοικίας(σταθερό)
 • Λογαριασμό κινητού τηλεφώνου ή βεβαίωση κινητής τηλεφωνίας
 • Συμπλήρωση των συνημμένων εντύπων (2,3,4 και 5)
 • Απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης σε Δράση ή Πρόγραμμα απ’ όπου έχει ή θα λάβει δημόσια στήριξη / ενίσχυση (εφόσον υφίσταται εγκεκριμένος φάκελος).
 • Ασφαλιστική* ενημερότητα από το ΕΦΚΑ για το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή ότι είναι αναπόγραφη (χωρίς παρακράτηση). Κατά την εκταμίευση.
 • Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (Δεν θα πρέπει να υφίστανται οφειλές χωρίς ρύθμιση). Κατά την εκταμίευση.
 • Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (είναι το παλιό μη πτώχευσης και βγαίνει ψηφιακά αφού πληρωθεί “μεγαρόσημο” 5€).


Οροί χρηματοδότησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας να λάβουν μικρά δάνεια επιμερισμένου κινδύνου με ελάχιστο ύψος χρηματοδότησης τις 3.000 ευρώ και μέγιστο τις 25.000 ευρώ.

Μάλιστα, για τα δύο πρώτα χρόνια τα δάνεια θα έχουν μηδενικό επιτόκιο, εφόσον βέβαια ο δανειολήπτης δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημέρων, ενώ για

τα υπόλοιπα χρόνια θα χρηματοδοτείται άτοκα το 50% του κάθε δανείου. Παράλληλα, καλύπτεται το κόστος διαχείρισης του Ταμείου εκ μέρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενώ δίνεται και επιχορήγηση έως 300 ευρώ για την παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ερωταπαντήσεις  για τα αγροτικά δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ

Με 28 χρηστικές ερωταπαντήσεις, η ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, παρέχει πληροφορίες και διευκρινήσεις, αναφορικά με τα αγροτικά δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ. 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο είναι το νέο Ταμείο;

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας», με σκοπό την χρηματοδότηση, μέσω παροχής δανείων, των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων με πρόσθετη διετή επιδότηση επιτοκίου, καθώς και με δυνατότητα λήψης συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, έως €300/ανά Α.Φ.Μ.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ: Από που χρηματοδοτείται το Ταμείο;

Το Ταμείο χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από το από το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

 • ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς διαμορφώνεται ο προϋπολογισμός του Ταμείου;

 Ο αρχικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται σε €21.500.000.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο είναι το ανώτατο ύψος χαρτοφυλακίου δανείων;

Το ύψος χαρτοφυλακίου αγγίζει τα €40.000.000.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η περίοδος χορήγησης δανείων;

Η χορήγηση δανείων θα πραγματοποιείται έως την ανάλωση των πόρων του Ταμείου και έως την καταληκτική ημερομηνία του ΠΑΑ 2014 – 2020, σήμερα η 31-12-2025.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες Δράσεις υποστηρίζει το νέο Ταμείο;

Οι Δράσεις που υποστηρίζει το Ταμείο είναι οι 4.1 και 4.2: α. Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις: Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του επιμέρους μέτρου θα παρασχεθεί μέσω της Δράσης 4.1.4 («Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης με Χρηματοδοτικά Εργαλεία»). β. Στήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του επιμέρους μέτρου θα παρασχεθεί μέσω της Δράσης 4.2.4 («Στήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικά προϊόντα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) με Χρηματοδοτικά Εργαλεία»).

 • ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος είναι ο σκοπός του Ταμείου;

Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση μικρών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα, τόσο σε επενδύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όσο και σε επενδύσεις που σχετίζονται με μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό. Σημειώνεται ότι δύναται η χορήγηση Κεφαλαίου Κίνησης για τους σκοπούς της επένδυσης.

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο είναι το οικονομικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση;

 Α. 100% επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη του δανείου, εφόσον κατά την επιδοτούμενη περίοδο δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, μεγαλύτερες των 90 ημερών συνεχούς ληξιπροθεσμίας από την συγκεκριμένη χρηματοδότηση από τον χρόνο εκτοκισμού της δόσης του δανείου σύμφωνα με την Δανειακή Σύμβαση. Για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, επιτυγχάνεται 50% μείωση του επιτοκίου λόγω της άτοκης συνεισφοράς των κεφαλαίων του Ταμείου στο σχήμα της συγχρηματοδότησης (Η Εισφορά Ν.128/75, καθώς και τυχόν τόκοι υπερημερίας δεν επιδοτούνται).

Β. Επιδότηση €300/Α.Φ.Μ. για λήψη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης (mentoring) μέσω συμβουλευτικών εταιρειών οι οποίες θα συνεργάζονται με τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Η εν λόγω παροχή είναι προαιρετική για την επιχείρηση.

9. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες είναι οι Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής;

Οι Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής αφορούν όλη την επικράτεια.

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο είναι το σχήμα συγχρηματοδότησης;

H συμμετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανείου, είναι κατά 50% ΑΤΟΚΑ από το Ταμείο και κατά 50% από τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Με τον τρόπο αυτό, αναπτύσσεται από κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα, ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, που μπορεί να είναι μέχρι και 2 φορές μεγαλύτερο από τους πόρους του Ταμείου που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση.

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο είναι το ποσοστό ανάληψης κινδύνου;

Το Ταμείο και το Πιστωτικό Ίδρυμα θα καλύψουν, κατ’ αναλογία της συνεισφοράς, τον κίνδυνο κάθε δανείου. Έτσι, το Ταμείο θα καλύψει κατά 50% το ύψος των ζημιών του εναπομείναντος κεφαλαίου και το Πιστωτικό Ίδρυμα θα καλύψει κατά 50% το ύψος των ζημιών του εναπομείναντος κεφαλαίου.

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Η δανειακή σύμβαση τι αφορά;

Η δανειακή σύμβαση θα αφορά επενδυτικό πλάνο (business plan), το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία με δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κίνησης ως μέρος του επενδυτικού σχεδίου. Το κεφάλαιο κίνησης δεν θα χορηγείται ως ανεξάρτητη χρηματοδότηση.

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο δύναται να είναι το ύψος των δανείων;

Δάνεια από 3.000€ έως 25.000€.

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι διάρκεια δύναται να έχει το δάνειο;

Από 24 έως 60 μήνες (συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος).

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Παρέχεται Περίοδος Χάριτος;

 Έως 24 μήνες

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Δίνεται η δυνατότητα υποβολής για παραπάνω από ένα αίτημα δανειοδότησης;

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής περισσότερων του ενός αιτημάτων δανειοδότησης από την αιτούσα επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι, αθροιστικά, τα αιτήματα αυτά δεν υπερβαίνουν σωρευτικά το ανώτατο όριο των €25.000.

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες είναι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις;

Οι υποψήφιες επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν θα πρέπει:

• Να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πιστωτικό ίδρυμα.

• Να δραστηριοποιούνται στη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και στην επεξεργασία τροφίμων με τελικό προϊόν γεωργικό (μεταποιητικές αγροτικές επιχειρήσεις).

• Να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και να είναι ΜμΕ (σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 όπως εκάστοτε ισχύει, οιασδήποτε νομικής μορφής όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ κλπ.)

• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17.

• Να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

• Να μην θεωρούνται ως προβληματικές κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

• Να μην έχει οφειλή μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς το Πιστωτικό Ίδρυμα.

• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που προέρχονται από το ΕΓΤΑΑ.

• Να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεων των δανειστών τους.

• Να μην έχουν λάβει δάνειο από προηγούμενα ή τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΑΤ, για τα οποία έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα > 90 ημέρες) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

• Να μην δραστηριοποιούνται σε Απαγορευμένο Τομέα (σύμφωνα με την Πολιτική της ΕΑΤ).

1. Σημείωση: Σε περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, χωρίς διαχειριστικά κλεισμένη χρήση, ώστε να καταστεί εμφανές από ποιόν ΚΑΔ αντλεί η επιχείρηση τα περισσότερα έσοδα, η επιλεξιμότητα της επιχείρησης θα κριθεί βάσει των οικονομικών στοιχείων όπως έχουν προκύψει μέχρι τη στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης στο Πιστωτικό Ίδρυμα (ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., τιμολόγια/παραγγελίες, καταστάσεις εσόδων εξόδων κ.α.).

2. Σημείωση: Η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα θα προσκομίζεται κατά την εκταμίευση του δανείου.

18. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι τα επιλέξιμα Δάνεια;

Για τα δάνεια, ως επιλέξιμες θεωρούνται οι επενδυτικές δαπάνες των οποίων η αναγκαιότητα τεκμηριώνεται από το υποβαλλόμενο, με την αίτηση δανειοδότησης, επιχειρηματικό σχέδιο. Οι επενδυτικές δαπάνες δεν πρέπει να έχουν υλοποιηθεί ως προς το οικονομικό και φυσικό τους αντικείμενο κατά την ημερομηνία αίτησης χρηματοδότησης στη τράπεζα.

Ενδεικτικά, επιλέξιμες δαπάνες είναι:

Αγορά ή μίσθωση κτιρίων και εξοπλισμού.

Γενικές δαπάνες που συνδέονται με την επένδυση όπως αμοιβές αρχιτέκτονα, μηχανικού, συμβούλου.

Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, μηχανημάτων και συσκευών.

ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται επί των επιλέξιμων δαπανών.

Αγορά γης σε ποσοστό έως 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της επένδυσης.

Ζωντανά ζώα, μονοετή φυτά και η φύτευσή τους.

Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων, παραγωγής κρέατος ή σφαγείων πουλερικών (υπό προϋποθέσεις).

Μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε σχέση με επιχειρήσεις/λειτουργίες.

Η υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών θα γίνεται με την προσκόμιση και την χρηματοδότηση των σχετικών παραστατικών στο συνεργαζόμενο Πιστωτικό ίδρυμα.

Επισημαίνεται, στο πλαίσιο του Ταμείου, δεν επιτρέπονται:

• H αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών

• η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών

• η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες είναι οι επιλέξιμες μορφές δανείων;

Δάνεια τακτής λήξεως. Η συχνότητα αποπληρωμής και το ύψος της δόσης κεφαλαίου καθορίζεται στην σύμβαση μεταξύ του Πιστωτικού Ιδρύματος και της επιχείρησης.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί αναφορικά με την υπογραφή της εκάστοτε δανειακής συμβάσης;

Ναι, η σύμβαση του δανείου θα πρέπει να έχει υπογραφεί από την επιχείρηση εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την έγκριση της αίτησης, σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση θα θωρείται ακυρωτέα.

 • ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί αναφορικά με τις εκταμιεύσεις δανείων/της επιχορήγησης;

 (Α) Ναι, η πρώτη εκταμίευση του δανείου στην επιχείρηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης δανείου. Σε περίπτωση τμηματικών καταβολών, η ολική εκταμίευση του δάνειου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε μέγιστη διάρκεια 12 μηνών.

(Β) Ναι, η αίτηση επιχορήγησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε μέγιστη διάρκεια (12) μηνών από την Α εκταμίευση του δανείου.

22. ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού με άλλες μορφές στήριξης;

Τα χορηγούμενα δάνεια μπορούν να συνδυάζονται με άλλες μορφές ενίσχυσης (κοινοτικής ή εθνικής) υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων,

• πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την κάθε μορφή στήριξης,

• μπορεί ο συνδυασμός των ενισχύσεων να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων των συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια στήριξης,

• οι επιχορηγήσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αποπληρωμή στήριξης που ελήφθη από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο (δάνειο) και

• τα χορηγούμενα δάνεια δεν χρησιμοποιούνται για τη προχρηματοδότηση επιχορηγήσεων.

23. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι τιμολογιακή πολιτική ακολουθείται και τι εξασφαλίσεις απαιτούνται;

Το οικονομικό πλεονέκτημα της συνεισφοράς Ταμείου προς το χρηματοδοτικό μέσο, μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στις επιχειρήσεις με τη μορφή μείωσης του επιτοκίου.

• Το επιτόκιο της συμμετοχής του Πιστωτικού Ιδρύματος καθορίζεται με βάση το επιτόκιο της αγοράς (δηλαδή σύμφωνα με την πολιτική που ασκεί το Πιστωτικό Ίδρυμα).

• Το επιτόκιο της συμμετοχής του Πιστωτικού Ιδρύματος για τα δύο (2) πρώτα έτη του δανείου κατά τα οποία αυτό επιδοτείται πλήρως θα είναι σταθερό και δε θα υπερβαίνει το 7%. Το ποσοστό του κεφαλαίου του δανείου που συγχρηματοδοτείται από την ΕΑΤ, δεν θα επιβαρύνεται με επιτόκιο.

• Η εισφορά του Ν. 128/75, σήμερα 0,60% ή 0,12% ανάλογα με την δραστηριότητα, εφαρμόζεται μόνο στο μέρος των κεφαλαίων που εισφέρει το Πιστωτικό ίδρυμα η τελική επιβάρυνση ανέρχεται σε 0,30% ή 0,06% ανάλογα με την δραστηριότητα για όλη τη διάρκεια του δανείου. Εξασφαλίσεις: Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται ΜΟΝΟ ενοχικές εξασφαλίσεις και σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

24. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο είναι το διαχειριστικό κόστος;

Το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη. Το διαχειριστικό κόστος αποτελεί εφάπαξ ποσό (για όλη τη διάρκεια του δανείου) καταβαλλόμενο κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και δεν θα υπερβαίνει τα 250 Ευρώ.

25. ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης;

Ναι, ο δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του ΧΩΡΙΣ οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση.

26. ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει περίπτωση αποκλεισμού;

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί είτε από την ΕΑΤ είτε από το Πιστωτικό Ίδρυμα ότι μία δανειακή σύμβαση ΔΕΝ πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει την ΕΑΤ και η ΕΑΤ εξαιρεί την εν λόγω συναλλαγή από το χαρτοφυλάκιο από την ημερομηνία υπαγωγής της. Στη συνέχεια, το Πιστωτικό ίδρυμα προβαίνει στην καταγγελία της εν λόγω σύμβασης και στην ανάκτηση των ωφελημάτων.

27. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι είναι οι ΕΧΟ, ήτοι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες;

1. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

2. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

3. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

4. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6. EUROBANK

7. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

28. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πού υποβάλλονται τα αιτήματα;

Για την ένταξη στο Ταμείο η υποψήφια επιχείρηση υποβάλει αίτηση:

• Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της ΕΑΤ, μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός. Η υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα KYC είναι προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

• Στο ΠΣΚΕ μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/ στην οποία αναγράφεται και ο μοναδικός αριθμός αίτησης από την πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ.

Για ερωτήματα σχετικά με το Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected] της ΕΑΤ.

Του Ντίνου Μακά

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ