Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2023

«Επιστολή για τα ζητήματα και τις αδικίες στη θεσμοθέτηση και την εφαρμογή του μέτρου των Γεωργικών Συμβούλων λόγω ασυμβίβαστου»

Σε μια επιστολή που συνυπογράφουν πολλοί γεωτεχνικοί φορείς , που ετοίμασε το παράρτημα ΓΕΩΤΕΕ ανΜ, αναφέρεται για το πρόγραμμα των γεωργικών συμβούλων και τα “κακώς κείμενα” . Αναλυτικότερα: Με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου θεσμοθετήθηκε το Σύστημα Γεωργικών Συμβούλων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στοχεύοντας στην υποστήριξη των αγροτών για την τήρηση των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης. Η χώρα μας ως κράτος μέλος έχει την υποχρέωση-προαπαιτούμενο  να θεσπίσει  ένα σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Σε αυτό το σύστημα που θα δημιουργηθεί, θα αναφέρονται λεπτομερώς οι ορισμοί των γεωργικών συμβουλών, του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών  καθώς οι λεπτομέρειες  που διέπουν το Μητρώο των Πιστοποιημένων Συμβούλων και οι οποίοι στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση του Μέτρου. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η αρμοδιότητα για την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του Συστήματος Γεωργικών Συμβούλων, έχει ανατεθεί στη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής της Γενικής Δ/νσης Φυτικής Παραγωγής του ΥΠ.Α.Α.Τ.. Ως Φορέας Πιστοποίησης των Γεωργικών Συμβούλων έχει οριστεί ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – «ΔΗΜΗΤΡΑ») .

Ως Γεωργικοί Σύμβουλοι, μπορούν να πιστοποιηθούν Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Κτηνίατροι και Γεωλόγοι που είναι τακτικά μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., καθώς και οικονομολόγοι και μηχανικοί περιβάλλοντος και άλλες ειδικότητες εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 της Κ.Υ.Α 1729/37159/26-38-2013 (ΦΕΚ 767/Β).

Ο ρόλος του Γεωργικού Συμβούλου είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία και ανάπτυξη μιας σύγχρονης γεωργικής εκμετάλλευσης και ιδιαίτερα σημαντικός για την Ελληνική οικονομία. Πέρα από εγγυητής μιας υγιούς καλλιέργειες, ο Γεωργικός Σύμβουλος, στον αναβαθμισμένο πλέον ρόλο που του προσφέρει η Ευφυής Γεωργία, είναι εκείνος που θα μελετήσει, θα αναλύσει και θα ερμηνεύσει τα υπάρχοντα δεδομένα ώστε να δώσει τις απαραίτητες συμβουλές για στοχευμένες επεμβάσεις στον παραγωγό στους τομείς της λίπανσης, της άρδευσης της φυτοπροστασίας και άλλων θεμάτων.

Για αυτόν το λόγο, οι γεωργικοί σύμβουλοι πρέπει και μπορούν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη σύσταση, παροχή και τη στήριξη των γεωργών, κτηνοτρόφων, δασεργατών κ.α. στις νέες τεχνολογίες. Ρόλος κρίσιμος καθώς μπορούν να αποτελέσουν για τους αγρότες ανεξάρτητη πηγή γνώσης και εμπειρίας, προκειμένου να συνδράμουν στη δυνατότητα ανταπόκρισης στα πρότυπα μιας σύγχρονης γεωργίας υψηλής ποιότητας.

Δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη το δικαίωμα της χώρας μας να ορίσει ποιος  είναι αρμόδιος στη χώρα να δώσει γεωργική συμβουλή, εσφαλμένα στήριξε το σχεδιασμό του προγράμματος των Γεωργικών Συμβούλων στην απαξίωση των εργασιακών δικαιωμάτων, των επιστημονικών γνώσεων και του πτυχίου των γεωτεχνικών, αλλά και στον αποκλεισμό από το πρόγραμμα όσων από τους συναδέλφους, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (Γεωπόνοι που ασκούν εμπορία Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων), είχαν μέχρι σήμερα επιφορτιστεί από το ίδιο το ελληνικό κράτος με την ευθύνη να συμβουλεύουν τους αγρότες.

Όπως θα τεκμηριωθεί και παρακάτω, με τη θέσπιση του ασυμβιβάστου Γεωργικού Συμβούλου και Γεωπόνων που ασχολούνται με την εμπορία Γεωργικών Φαρμάκων εξυπηρετούνται κάποιες σκοπιμότητες και συμφέροντα και σε καμία περίπτωση η ελευθερία του επαγγέλματος του Γεωπόνου.

Το επιχείρημα ότι όσοι ασχολούνται με την εμπορία Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ) ενδεχομένως θα είναι επιρρεπείς σε καθοδηγούμενη συνταγογράφηση ΦΠ και όχι εκείνοι οι συνάδελφοι που δεν ασχολούνται με την εμπορία ΦΠ, καταρρίπτεται καθώς είναι γνωστό το παράδειγμα των ανθρωπίνων φαρμάκων στη χώρα μας όπου η υπερσυνταγογράφηση πολλών φαρμάκων αποδείχτηκε διαχρονικά ότι έγινε με δόλιο τρόπο από αυτούς που δεν ασχολούνται με την εμπορία τους!.

Στην περίπτωση των γεωργικών φαρμάκων υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά σε αντίθεση με τα ανθρώπινα φάρμακα, ο υπεύθυνος πωλητής γεωργικών φαρμάκων έχει τις ίδιες επιστημονικές σπουδές με τον «Γεωργικό Σύμβουλο» κι επιπρόσθετα μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση της γεωργικής πρακτικής στο γεωγραφικό χώρο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Αντιθέτως η ανθρώπινη φαρμακολογία και ιατρική είναι δύο διαφορετικές επιστήμες, γεγονός που δεν υφίσταται στην περίπτωση Γεωργικού Συμβούλου και Γεωπόνου που εμπλέκονται με την εμπορία ΦΠ.

Ο «Γεωργικός Σύμβουλος» σε καμία περίπτωση δεν είναι μια δουλειά γραφείου η οποία μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως από επιστήμονες ή εταιρείες που θα εξειδικευτούν σε αυτό το αντικείμενο στα μεγάλα αστικά και όχι μόνο κέντρα. Αντιθέτως είναι μια δουλειά που απαιτεί επιτόπια επίσκεψη, με μακροσκοπική ή μικροσκοπική εξέταση. Επίσης, ο συγκεκριμένος περιορισμός του ασυμβίβαστου, αφαιρεί ένα σοβαρό επιστημονικό αντικείμενο που σήμερα ασκούν οι διανομείς ΦΠ και τους υποβαθμίζει, ενώ είναι επί δεκαετίες γνώστες της αγροτικής παραγωγής και όλων των κατάλληλων προϊόντων φυτοπροστασίας, θρέψης και των απαιτούμενων καλλιεργητικών τεχνικών. Τέλος, οι συνάδελφοι γεωπόνοι που ασκούν εμπορία ΦΠ έχοντας γνώση της αγοράς κι αναλαμβάνοντας το σημαντικό κόστος της χρηματοδότησης των αγροτών, συνεισφέρουν στη στήριξη κι ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας επί δεκαετίες. Συνεπώς η ενδεχόμενη κατά κάποιους, υπερσυνταγογράφηση των Γεωργικών Φαρμάκων στα πλαίσια των κοινών αρμοδιοτήτων του Γεωργικού Συμβούλου και Γεωπόνων που ασκούν εμπορία ΦΠ θα καταστήσει υψηλότερο το κόστος παραγωγής για τον αγρότη, τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης τους, διακινδυνεύοντας ακόμα και την αποπληρωμή του Γεωπόνου που ασκεί εμπορία ΦΠ για αυτό και δεν πρόκειται συμβεί αυτή η υπερσυνταγογράφηση.

Επιπρόσθετα, είναι λάθος να αναφέρεται γενικά κι αόριστα, πως υπάρχει στη χώρα μας μια γενικευμένη κι ανεξέλεγκτη μη ορθολογική χρήση των ΦΠ, άποψη που προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Όπως είναι γνωστό, πλέον πολλές καλλιέργειες και σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας παράγουν προϊόντα σύμφωνα με τους κανόνες ολοκληρωμένης διαχείρισης και φυτοπροστασίας που έχουν ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των αναγκαίων επεμβάσεων και των υπολειμμάτων στα παραγόμενα προϊόντα. Είναι γνωστό σε όλους τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στο κομμάτι των υπολειμμάτων Φ.Π. στα Ελληνικά Γεωργικά προϊόντα τις τελευταίες δεκαετίες. Στόχος των Γεωπόνων που ασκούν εμπορία ΦΠ είναι να βοηθούν τον Έλληνα Αγρότη να παράγει τα προϊόντα του, σύμφωνα με τους κανόνες της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής ή της Βιολογικής Γεωργίας με στόχο την ασφάλεια του χρήστη, του καταναλωτή, την προστασία του περιβάλλοντος και με υπέρτατο σκοπό την αειφόρο γεωργία.

Εκτός των άλλων οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι γεωπόνοι που ασκούν εμπορία ΦΠ συνοψίζονται στις παρακάτω:

 • Ορθολογική χρήση των παραγωγικών πόρων (νερό, φάρμακα, λιπάσματα κ.λ.π.)
 • Διάγνωση των προβλημάτων φυτοπροστασίας
 • Οδηγίες για την πρόληψη και θεραπεία των προβλημάτων φυτοπροστασίας
 • Ενημερώσεις αγροτών για νέες καλλιέργειες, νέες τεχνικές θρέψης των φυτών, νέες τεχνολογίες παραγωγής και καινούργια φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 • Καθημερινές επισκέψεις για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων στους αγρούς, παρά το γεγονός του μικρού και πολυτεμαχισμένου κλήρου και της δυσκολίας πρόσβασης σε αυτούς.
 • Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων και διασφάλιση των εξαγωγών νέων και δυναμικών κλάδων παραγωγής.
 • Ανάπτυξη κι εφαρμογή της έξυπνης γεωργίας, των γεωργικών προειδοποιήσεων, της γεωργίας ακριβείας κ.α.

Είναι απορίας άξιο και πιθανώς νομικά έωλο, πώς η ελληνική πολιτεία αποφασίζει να αποκλείσει από τον ορισμό του ως Γεωργικό Σύμβουλο τον Γεωπόνο που ασκεί εμπορία ΦΠ, διαγράφοντας με μια απλή υπουργική απόφαση, ως μονοκονδυλιά, τη σταθερή από το 1973 στρατηγική της να αναθέσει τη συμβουλευτική επί των γεωργικών εφοδίων, με προεξέχοντα τα φυτοφάρμακα, στον ιδιώτη γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος τα προμηθεύει στον αγρότη και στον οποίο λίαν προσφάτως, με τους νόμους 4036/12 και 4235/14, έχει ανανεώσει την εμπιστοσύνη του ως συνταγογράφο, υπεύθυνο επιστήμονα και σύμβουλο του αγρότη στη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τους σκοπούς του κανονισμού 1107/2009 και της οδηγίας 128/2009, στις ίδιες απαιτήσεις των οποίων αναφέρεται και ο κανονισμός 1305/2013 στο άρθρο 15.4.ε για τη στήριξη των συμβουλευτικών υπηρεσιών στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.  Αναντίρρητα λοιπόν το να έχει  οριστεί σε εθνικό επίπεδο  πως ο επιστήμονας συνταγογραφος γεωργικών φαρμάκων  δεν μπορεί να δίνει γεωργική συμβουλή  δημιουργεί δυσλειτουργία στην σωστή ορθολογική χρηση γεωργικων φαρμακων.

Η ίδια οξύμωρη αντιμετώπιση αποκλεισμού υπάρχει δυστυχώς και για όσους γεωτεχνικούς έχουν εμπορική δραστηριότητα στον τομέα των τροφίμων, αλλά και τους συναδέλφους Δημοσίους Υπαλλήλους, οι οποίοι βάσει προεδρικών διαταγμάτων έχουν επιφορτιστεί με το υπηρεσιακό καθήκον να συμβουλεύουν τους αγρότες, παρά το ότι και οι δύο προηγούμενες κατηγορίες συναδέλφων επίσης συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό του συμβούλου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα της οδηγίας 128/2009. Επαναλαμβάνεται λοιπόν το ατόπημα αποκλεισμού βασικών ομάδων των γεωτεχνικών που όχι μόνο de facto αλλά και σε μερικές περιπτώσεις και de jure έχουν επιφορτιστεί με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους αγρότες.

Ειδικότερα για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει αποδεχτεί, με τον ορισμό του συμβούλου στην οδηγία 128/2009 (άρθρο 14) για την ορθολογική χρήση των ΦΠ, τη δυνατότητα να λειτουργούν ως σύμβουλοι όσοι έχουν ‘αποκτήσει επαρκείς γνώσεις και παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και την ασφαλή χρήση γεωργικών φαρμάκων στα πλαίσια επαγγελματικής ιδιότητας ή εμπορικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ανεξάρτητων ιδιωτικών γραφείων παροχής συμβουλών όσο και των δημόσιων, των εμπορικών αντιπροσώπων και, ανάλογα με την περίπτωση, των παραγωγών και εμπόρων λιανικής πωλήσεως τροφίμων’.

Με δεδομένο μάλιστα ότι η κοινοτική νομοθεσία έχει μεταφερθεί αυτούσια στην εθνική νομοθεσία προβλέπει τα εξής:

 • Στο άρθρο 6 της οδηγίας (128/2009), για τα σημεία πώλησης των ΦΠ, προβλέπει την υποχρέωση να παρέχουν στους αγρότες συμβουλές ‘όσον αφορά τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και οδηγίες για την ασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων αυτών σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα’ και πάλι προφανώς από τους συμβούλους που η ίδια η οδηγία ορίζει.
 • Στο άρθρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (Α ́32), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α ́8), την νομική πρόβλεψη ο συνταγογράφος των ΦΠ, είτε είναι είτε δεν είναι και υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων διάθεσης αυτών, να καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή τόσο της δραστικής ουσίας όσο και των ενδεδειγμένων και εγκεκριμένων για τη κάθε χρήση ΦΠ.

Είναι λοιπόν οξύμωρο ο υπεύθυνος γεωπόνος να ορίζεται από τον έναν νόμο ως υπεύθυνος για τη σωστή χρήση των ΦΠ (ο ορισμός του συμβούλου που εμπεριέχεται στην οδηγία 128/2009 ρητά συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα ο σύμβουλος να έχει σχετική εμπορική δραστηριότητα αποδεικνύοντας την αποδοχή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και από την άλλη να μην μπορεί να είναι σύμβουλος του παραγωγού αναιρώντας την τεράστια συμβολή και εμπειρία των γεωπονικών καταστημάτων, η θέσπιση των οποίων ως σημείων παροχής γεωργικών συμβουλών από τη δεκαετία του ’70 αποτελεί αδιάλειπτη και στρατηγική επιλογή του Ελληνικού Κράτους για την ασφαλή χρήση των ΦΠ.

Επιπρόσθετα:

 • πώς αλλιώς προβλέπεται να αποδεικνύεται η ‘συμβουλευτική εμπειρία’ που πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 15.3 του καν. 1305/2013 να έχουν, αν εξαιρέσουμε ως μη συμβατή την αποκτηθείσα σε κατάστημα γεωργικών εφοδίων;
 • πότε θα προλάβουν να αλλάξουν οι προαναφερόμενοι νόμοι και προεδρικά διατάγματα, πριν τη δημοσίευση μιας υπουργικής απόφασης που τους καταστρατηγεί;

Δυστυχώς τα παραπάνω μόνο ως τυχαία δεν μπορούμε πλέον να τα εκλάβουμε, αφού υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις μεθόδευσης από κύκλους της προηγούμενης κυβέρνησης, με σκοπό τη δημιουργία νομικής εικονικής πραγματικότητας δια της μετάφρασης στα Ελληνικά του καν. 1305/2013, καθώς στο άρθρο 15.3 η λέξη ‘reliability’ από το αγγλικό κείμενο εργασίας (το οποίο είναι αυτό που ισχύει σε περίπτωση αμφιβολίας) έχει μεταφραστεί στα ελληνικά με δύο λέξεις ως ‘ανεξαρτησία και αξιοπιστία’ αλλάζοντας το νόημα του συμφωνημένου κειμένου. Προς επίρρωση της θέσης μας, ότι ο κανονισμός δεν προβλέπει αποκλεισμό βάσει εμπορικής δραστηριότητας ή δημόσιας θέσης, μπορούμε επίσης να ανατρέξουμε στο προοίμιο του κανονισμού όπου, στο σημείο 13 που μνημονεύει την ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών, δεν γίνεται καμία αναφορά σε καθεστώς ‘ανεξαρτησίας’ του συμβούλου.

Για του λόγου το αληθές:

Άρθρο 15.3 του καν. 1305/2013

Στα αγγλικά με πηγή:

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL

3. The authorities or bodies selected to provide advice shall have appropriate resources in the form of regularly trained and qualified staff and advisory experience and reliability with respect to the fields in which they advise. The beneficiaries…..

Μετάφραση στα Ελληνικά με πηγή:

https://eur-lex.europa.eu/legal content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=EL

3. Οι αρχές ή οι φορείς που επιλέγονται για την παροχή συμβουλών διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους υπό μορφή τακτικά εκπαιδευόμενου και εξειδικευμένου προσωπικού και συμβουλευτική εμπειρία και επιδεικνύουν ανεξαρτησία και αξιοπιστία όσον αφορά τα πεδία στα οποία παρέχουν συμβουλές. Οι δικαιούχοι…..

Συμπεραίνουμε ότι η ΜΙΑ λέξη RELIABLE στο κείμενο εργασίας (που είναι το αγγλικό) μεταφράζεται λανθασμένα στα Ελληνικά με ΔΥΟ λέξεις ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, μετάφραση που θα μπορούσε ο χειριστής του κανονισμού (ΥΠΑΑΤ) να ζητήσει να γίνει έτσι.

Και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ανατρέξαμε και στο google translate για να δούμε πώς μεταφράζεται το RELIABLE στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://translate.google.com/?sl=en&tl=el&text=reliable%0A%0A&op=translate

Μεταφράζεται ως ‘άξιόπιστος’ με δεύτερες μεταφράσεις: ‘έμπιστος, βάσιμος, υπεύθυνος, αξιόχρεος, ξηγημένος’ … αλλά πουθενά και ποτέ ως ‘ανεξάρτητος’!.

Ας δούμε όμως πώς μεταφράζεται σε διάφορα κείμενα της ΕΕ (κανονισμοί, οδηγίες, πρακτικά ευρωκοινοβουλίου κλπ) ή ίδια λέξη RELIABLE στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://www.linguee.com/english-greek/search?source=auto&query=reliable

Βλέπουμε και πάλι ότι παντού μεταφράζεται επίσημα ως αξιόπιστος και ποτέ με δύο λέξεις ως ανεξάρτητος και αξιόπιστος!.

Ακόμη γενάτε το εύλογο ερώτημα, ποια είναι άραγε η προστιθέμενη αξία στις γνώσεις των γεωτεχνικών από τις παιγνιώδεις, κατακριτέες από επίσημους φορείς (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και μερικώς αμφίσημες, ερωτήσεις των αρχικών ‘εξετάσεων’ του ΕΛΓΟ Δήμητρα; Αν όντως θέλουμε αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Γεωργικού Συμβούλου, θα έπρεπε να προβλέπονταν συνεχής ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και των κατά τόπους περιφερειακών υπηρεσιών, που παρακολουθούν και ενημερώνονται για τις εξελίξεις στη νομοθεσία της ΕΕ και όχι από τον  ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο είναι μεν ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σκοπό έχει όμως να παρέχει Αγροτική Επαγγελματική Εκπαίδευση σε όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή / και να απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις κι επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα, δηλ. σε αγρότες και όχι σε γεωτεχνικούς. Για αυτό άλλωστε και ο ίδιος ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, μη μπορώντας να το υλοποιήσει με ίδια μέσα, ανέθεσε εργολαβικά στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών την υλοποίηση αυτής της κατάρτισης και πιστοποίησης των Γεωργικών Συμβούλων.

Είναι πρόδηλο λοιπόν ότι ο αποκλεισμός, με μια υπουργική απόφαση, από τη δυνατότητα ορισμού ως συμβούλου των ασχολούμενων Γεωπόνων που ασκούν εμπορία Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων έρχεται σε αντίθεση με υφιστάμενες νομικές και κανονιστικές προβλέψεις, ενώ το ίδιο ισχύει και:

 • για τους γεωτεχνικούς στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίοι από τις αρμοδιότητές τους έχουν επιφορτιστεί τόσο με αναπτυξιακό/συμβουλευτικό όσο και με ελεγκτικό ρόλο, καθιστώντας πρόδηλη την απουσία ‘σύγκρουσης συμφερόντων’ των δύο ιδιοτήτων για το Ελληνικό Κράτος,
 • Θα πρέπει ο αγρότης να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και σε επιλογή συμβούλου από τον Δημόσιο τομέα, καθότι τα χρήματα του μέτρου δεν επαρκούν ούτε κατ’ ελάχιστο για να καλύψουν τους αγρότες μας από τον ιδιωτικό τομέα, πόσο δε μάλλον αν στο μέλλον η ένταξη σε σύστημα Γεωργικών Συμβούλων δίνει μοριοδότηση για την ένταξη του αγρότη και σε άλλα μέτρα του Π.Α.Α..
 • για τους γεωτεχνικούς που ασχολούνται με το εμπόριο τροφίμων, η περίπτωση των οποίων επίσης ρητά περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό ορισμό του συμβούλου των ΦΠ.

Εν κατακλείδι ,

πιστεύουμε ότι θα είναι σύμφωνο με το γράμμα και το πνεύμα τόσο των κανονισμών όσο και της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας, αλλά και δίκαιο για όλους τους γεωτεχνικούς της χώρας μας, η ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών να γίνει χωρίς αποκλεισμούς και ασυμβίβαστα, ώστε ο αγρότης, ως τελικός αποδέκτης της βοήθειας να μπορεί να επιλέξει με λιγότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες, τον διαπιστευμένο (χωρίς αποκλεισμούς) γεωτεχνικό που εμπιστεύεται και ο οποίος θα παραμείνει στο πλευρό του και μετά το πέρας του προγράμματος.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΓΕΩΤΕ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης

Την παρούσα επιστολή συνυπογράφουν και οι παρακάτω φορείς σύμφωνα με σχετική τους ηλεκτρονική δήλωση προς το Παράρτημα μας

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας                            Παραγωγών &Εμπόρων

Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ)                                 Λιπασμάτων

Δημήτριος Σοφολόγης                                            Ιωάννης Βεβελάκης

Ο Πρόεδρος του                                                       Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Ελληνικού Συνδέσμου                                             Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού

Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ)                                       Υλικού (ΣΕΠΥ)

Βάσος Ευθυμιάδης                                                  Ευθύμιος Ευθυμιάδης

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου                                     Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων                              Γεωπόνων Ν. Καβάλας

Ελλάδας

Αβραάμ Πασσαλής                                                  Γεώργιος Μπαλίκας

Ο Πρόεδρος του                                                       Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Συλλόγου Γεωπόνων                                               Επαγγελματιών Γεωπόνων

Ελευθέρων Επαγγελματιών                                  Ν. Λάρισας

Ν. Αργολίδας

Δημήτριος Κοδέλας                                                 Θεόδωρος Κατσής

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου                                     Ο Πρόεδρος του Γεωπονικού

Ιδιοκτητών Καταστημάτων                                    Συλλόγου Λάρισας

Αγροεφοδίων Ν. Ιωαννίνων

Μιχαήλ Δεβέκος                                                      Κων/νος Γιαννακός

Ο Πρόεδρος του Γεωπονικού                                 Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Συλλόγου Καρδίτσας                                               Επαγγελματιών Γεωπόνων

                                                                                    Βοιωτίας & Ευβοίας

Κων/νος Κυρίτσης                                                    Χαράλαμπος Διαμαντής

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου                                    

Γεωπόνων Ελεύθερων                                           

Επαγγελματιών Ν. Μεσσηνίας                             

Απόστολος Ζωντανός                                              

Πίνακας Διανομής

Αποδέκτες:

 1. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπυρίδων – Παναγιώτης Λιβανός, email: minister-mailbox@hq.minagric.gr , φαξ: 210 52 37 904
 2. Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ιωάννη Οικονόμου, email: depminister@hq.minagric.gr
 3. Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κα. Φωτεινή Αραμπατζή, email: yfyp@hq.minagric.gr , φαξ: 210 21 24 167
 4. Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιο Στρατάκο, email: gensecr@hq.minagric.gr , φαξ: 210 212 4150
 5. Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, email: ggram@hq.minagric.gr
 6. Υ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Δημήτριο Τσαγκαλίδη, email:  d.tsagalidis@minagric.gr

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ