Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2023

Επίσημη αναγνώριση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Τυριού «ΦΕΤΑΣ»

Επισημοποιήθηκε η αναγνώριση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Τυριού «ΦΕΤΑΣ» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η εν λόγω οργάνωση εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, με σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης.

Αναλυτικότερα η σχετική απόφαση αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’38).

β. του π.δ. 97/2017 (Α΄138) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

γ. της με αριθμ. πρωτ. 5856/90734/26-6-18 Υπουργικής Απόφασης «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Τροφίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων».

δ. Του άρθρο 109 του Ν.4622/2019- Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

ε. Των άρθρων 53 έως και 58 του Ν. 4647/2019 περί κατεπειγουσών ρυθμίσεων αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις.

στ. Της με αριθμ. πρωτ. 2745/328012/17-12-2019 Υπουργικής Απόφασης, περί Καθορισμού των αναγκαίων θεμάτων και λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53,5 Διεπαγγελματικές Οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο στους τομείς της παρ.2 του άρθρου 1 τ Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013.

2. Τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων.

3. Την από 23/03/2021 αίτηση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάβωσης Τυριού ΦΕΤΑΣ και τα από 21.4.2021 (αριθμ. εισ. 108/0/111649/22-4-2021), 18/6/2021 (αριθμ. εισ. 1625/163061/22-6-2021) και 4/8/2021 (αριθμ. εισ. 2017/207520/4.8.2021) συμπληρωματικά δικαιολογητικά που κατέθεσε.

4. Την από 6/8/2021 Εισήγηση της Δ/νσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ1. Την αναγνώριση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Τυριού ‘ΦΕΤΑΣ’ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με έδρα το Δήμο Αθηναίων Ν. Αττικής, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως ειδικά περιγράφεται στο άρθρ. 1 παρ.2ιστ του Καν. 1308/13, και συγκεκριμένα για το τυρί «ΦΕΤΑ», σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται στην από 23/03/2021 αίτησή της (αριθμ. εισ. 794/82119/23-03-2021) και στα από 21.4.2021 (αριθμ. εισ. 108/0/111649/22-04- 2021), 18/06/2021 (αριθμ. εισ. 1625/163061/22-06-2021) και 4.8.2021 (αριθμ. εισ. 2017/207520/4.8.2021) συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

2. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Τυριού ‘ΦΕΤΑΣ’ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία πληροί τις οριζόμενες προϋποθέσεις αναγνώρισης του άρθρου 54 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/16-12-2019) και τεκμηρίωσε ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης αντιπροσωπεύει διά των μελών της το 20,37% της συνολικής παραγωγής (μ.ό. τριετίας) και το 89,33% της μεταποίησης (μ.ό. τριετίας), στον τομέα που ζητείται η αναγνώριση.

3. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Τυριού ‘ΦΕΤΑΣ’ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Καν. 1308/2013, του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/16-12-2019), καθώς και της αριθμ. πρωτ. 2745/328012/17-12-2019 (ΦΕΚ 4761/τ.Β΄/24-12-2019) Υπουργικής Απόφασης.

4. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Τυριού ‘ΦΕΤΑΣ’ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία εγγράφεται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, με σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης.

Επί του θέματος, ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ και αντιπρόεδρος της «Δωδώνης», Γιάννης Βιτάλης προχώρησε δήλωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος καθώς μπορώ να σας αναγγείλω ότι οι κόποι, οι προσπάθειες και η πίεση τόσων ετών, ακόμα και πριν τη δική μου ανάληψη καθηκόντων, απέδωσαν σήμερα την αναγνώριση της ΕΔΟΦ.

Σας ευχαριστώ που σταθήκατε δίπλα μου σε αυτόν τον αγώνα με πίστη στο όραμα μας, πάντα με ενωτικό χαρακτήρα απωθώντας ζιζάνια διχασμού. Εξ αρχής στόχευα να σταθώ αντάξιος των προσδοκιών σας και της εντολής που μου δώσατε να ολοκληρώσω κάτι που επί 15 χρόνια παλινδρομούσε και τελμάτωνε.

Μαζί καταφέραμε να αντιστρέψουμε το «ελληνικό» στερεότυπο «Αυτό Δεν γίνεται» σε «Και όμως γίνεται!». Όμως, θέλω να τονίσω, ότι μπορεί να κάναμε την παρουσία μας αισθητή και χρήσιμη, με δυναμισμό και αποφασιστικότητα ακόμα και πριν την αναγνώρισή μας αλλά μπροστά μας έχουμε δρόμο και αγώνα. Έτσι και θα συνεχίσουμε. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο του ΣΕΒΓΑΠ, κ. Χ. Αποστολόπουλο για την μέγιστη συμβολή του. Τον Αντιπρόεδρο της ΔΟΦ κ. Μ. Τζιότζο εκ των πρωτεργατών. Τον κ. Νίκο Παλάσκα. Τον καθηγητή κ. Ανυφαντάκη για την αμέριστη βοήθεια. Όλους εσάς, τους φορείς, τα μέλη, έναν έναν ξεχωριστά. Όσους συμμετέχουν στην ΕΔΟΦ.

Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε την Υφυπουργό κ. Φωτεινή Αραμπατζή για την αποτελεσματικότητα της στην ολοκλήρωση του έργου μας.»

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ