Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

Εξισωτική Αποζημίωση: Η απόφαση ένταξης

To υπουργείο δημοσιοποίησε την ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», για το έτος 2022, και αφορούν α) το Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές», β) το Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» και γ) το Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα». Η συνολική δημόσια δαπάνη του Μέτρου 13, σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 659/147988/31- 05-2022 (ΑΔΑ : 9Η744653ΠΓ-5ΟΔ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης έτους 2022 στο ΠΑΑ 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, είναι 264.000.000,00 € (Διακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ) και αναλύεται ως εξής, α) για το Υπομέτρο 13.1, δημόσια δαπάνη ύψους 187.000.000,00 € (Εκατόν ογδόντα επτά εκατομμυρίων ευρώ), β) για το Υπομέτρο 13.2, δημόσια δαπάνη ύψους 65.000.000,00 € (Εξήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ) και γ) για το Υπομέτρο 13.3, δημόσια δαπάνη ύψους 12.000.000,00 € (Δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ο συνολικός Π/Υ των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1 ανέρχεται σε 264.000.000,00 € (Διακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ). ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Οι δικαιούχοι του Μέτρου αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (Β΄1641) Απόφασης του ΥπΑΑΤ, όπως τροποποιημένη ισχύει. Επιπλέον, αποδέχονται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους σύμφωνα με τα άρθρα 111 και 112 του Καν. 1306/2013 και τα στοιχεία τους ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις των Καν. (ΕΕ) 2016/679, Καν. (ΕΕ) 45/2001 και Καν. (ΕΕ) 2018/1725, όπως αυτοί ισχύουν, περί προστασίας των δεδομένων. ΈΛΕΓΧΟΙ Οι έλεγχοι των αιτήσεων στήριξης διενεργούνται βάσει του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (Β΄1641) Απόφασης του ΥπΑΑΤ, όπως τροποποιημένη ισχύει, και αφορούν διοικητικούς ελέγχους. Οι έλεγχοι των αιτήσεων πληρωμής διενεργούνται βάσει των άρθρων 12 και 13 της υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (Β΄1641) Απόφασης του ΥπΑΑΤ, όπως τροποποιημένη ισχύει, και αφορούν διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. ΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σε περιπτώσεις αθέτησης των όρων επιλεξιμότητας ή των δεσμεύσεων ή άλλων υποχρεώσεων των δικαιούχων επιβάλλονται οι μειώσεις/κυρώσεις του άρθρου 14 της υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (Β΄1641) Απόφασης του ΥπΑΑΤ, όπως τροποποιημένη ισχύει. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Οι πίνακες παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής, καταχωρούνται στο ΟΠΣΑΑ, και περιλαμβάνουν το μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης της αίτησης στήριξης/πληρωμής, τον τίτλο και τον προϋπολογισμό κάθε πράξης καθώς και την επιλέξιμη έκταση. Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (Β΄1641) Απόφασης του ΥπΑΑΤ, όπως τροποποιημένη ισχύει και η πληρωμή θα διενεργηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε βάρος του Π.Δ.Ε., έτους 2022.

Για την υποβολή ενστάσεων, δείτε ΕΔΩ.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ