Τρίτη, 16 Αυγούστου, 2022

ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για το μέλλον της ΚΑΠ

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι CAP-600.jpg

Η πορτογαλική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) για την περίοδο 2023-2027.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η  συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για μια απλούστερη, δικαιότερη και οικολογικότερη ΚΑΠ που θα προσφέρει ένα βιώσιμο μέλλον για τους Ευρωπαίους γεωργούς. Η νέα ΚΑΠ ενισχύει τα περιβαλλοντικά μέτρα και περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη στήριξη στις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και βοηθούν τους νέους γεωργούς να ενταχθούν στο επάγγελμα.

Η υπουργός Γεωργίας της Πορτογαλίας, Maria do Céu Antunes εξέφρασε την ικανοποίησή της, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή «δίνει την πεποίθηση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας».

«Ωστόσο, οι προτάσεις πρέπει να εγκριθούν από τα κράτη μέλη και μόνο τότε μπορούμε πραγματικά να πούμε αν καταλήξαμε σε συμφωνία ή όχι. Η συμφωνία είναι προσωρινή εν αναμονή της έγκρισης από τους υπουργούς Γεωργίας της ΕΕ κατά την προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28-29 Ιουνίου» υπογράμμισε.

Οι διοργανικές συνομιλίες κάλυψαν και τους τρεις κανονισμούς που συνθέτουν τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και επικεντρώθηκαν σε ορισμένα από τα εκκρεμή σημεία των διαπραγματεύσεων, μεταξύ των οποίων:

 • ο ελάχιστος προϋπολογισμός για άμεσες ενισχύσεις για οικολογικά προγράμματα και η καθιέρωση περιόδου μάθησης για τα κράτη μέλη·
 • το υποχρεωτικό ελάχιστο επίπεδο εσωτερικής σύγκλισης για τις άμεσες ενισχύσεις·
 • η μεγαλύτερη ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων·
 • η ένταξη της κοινωνικής διάστασης στην ΚΑΠ·
 • η ευθυγράμμιση της ΚΑΠ με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Μετά τη θέσπιση μεταβατικής ρύθμισης στα τέλη του 2020, η νέα ΚΑΠ θα τεθεί σε ισχύ την περίοδο 2023-2027.

Ιστορικό

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΑΠ) αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σκοπός της είναι:

να παρέχει ασφαλή τρόφιμα σε προσιτές τιμές στους πολίτες της ΕΕ
να εξασφαλίζει δίκαιο βιοτικό επίπεδο των γεωργών
να διαφυλάσσει τους φυσικούς πόρους και την προστασία του περιβάλλοντος

Την 1η Ιουνίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τρεις νομοθετικές προτάσεις με στόχο να καταστεί η ΚΑΠ κατάλληλη για το μέλλον:

 • Πρόταση κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ
 • Πρόταση κανονισμού περί ενιαίας κοινής οργάνωσης των αγορών (ΚΟΑ)
 • Πρόταση οριζόντιου κανονισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ

Οι κυριότερες πτυχές των προτάσεων ήταν οι εξής:

 • πιο στοχευμένες άμεσες ενισχύσεις και παρεμβάσεις υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης, υποκείμενες σε στρατηγικό σχεδιασμό
 • νέα «πράσινη» αρχιτεκτονική βασιζόμενη στα περιβαλλοντικά πρότυπα που πρέπει να τηρούν οι γεωργοί και πρόσθετα εθελοντικά μέτρα υπό αμφότερους τους πυλώνες
 • προσέγγιση με βάση τις επιδόσεις («νέο μοντέλο λειτουργίας»), σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν ετήσιες εκθέσεις για τις επιδόσεις τους

Τον Οκτώβριο του 2020, επί γερμανικής Προεδρίας, το Συμβούλιο συμφώνησε τη διαπραγματευτική του θέση, ή «γενική προσέγγιση», σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Αυτό περιλάμβανε την αύξηση των περιβαλλοντικών φιλοδοξιών της ΚΑΠ, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Μεταβατικός κανονισμός για την ΚΑΠ (2021-2022)

Στα τέλη του 2020, εκδόθηκε ο μεταβατικός κανονισμός για την ΚΑΠ, στόχος του οποίου είναι να διασφαλιστεί η συνέχεια της νομικής και οικονομικής στήριξης της ΚΑΠ προς τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους, προτού τεθούν σε ισχύ οι νέοι αναθεωρημένοι κανόνες το 2023. Ο κανονισμός διασφαλίζει ότι οι ενισχύσεις δεν θα διακόπτονται, ενώ παράλληλα παρέχεται στα κράτη μέλη χρόνος για να προετοιμάσουν τα εθνικά στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ.

Δείτε το βίντεο (πηγή: euronews)

https://gr.euronews.com/2021/06/25/somfonia-gia-ne-aagoeritiki-poltiki

Δείτε την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210617IPR06468/eu-farm-policy-reform-parliament-and-council-strike-a-deal

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ