Τετάρτη, 12 Μαΐου, 2021

Διευκρινήσεις για πληρωμές των Σχεδίων Βελτίωσης

Διευκρινιστική οδηγία βγήκε από την γραμματεία προγραμμάτων για τις πληρωμές του μέτρου 4.1.1 των εγκεκριμένων Σχεδίων Βελτίωσης του ΠΑΑ που είναι σε εξέλιξη. Αναλυτικά: Ύστερα από επιστολή του ΓΕΩΤΕΕ σχετικά με προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην επιλεξιμότητα μηχανημάτων λόγω της ημερομηνίας έκδοσης της πιστοποίησης των κατασκευαστών οχημάτων και μηχανημάτων που είναι ρυμουλκούμενα, κατά ΙSO 9001:2015, σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με την παράγραφο 5.7.2 του παραρτήματος 11 της ΥΑ 13158/2017 (Β’ 4302), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την πληρωμή οχημάτων και μηχανημάτων που είναι ρυμουλκούμενα, απαιτείται με το αίτημα πληρωμής η προσκόμιση των εξής: «Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή ότι το ρυμουλκούμενο όχημα / μηχάνημα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 167/2013. Εναλλακτικά υποβάλλονται α) αντίγραφο του πιστοποιητικού ΙSO 9001:2015 που έχει λάβει ο κατασκευαστής και β) δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή (CE), η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, μέρος 1, τμήμα Α του ΠΔ 57/2010 όπως ισχύει και στην οποία δηλώνεται ρητά ότι το μηχάνημα ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2006/42/ΕΚ και, εφόσον συντρέχει λόγος, παρεμφερή αναφορά στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση προς άλλες οδηγίες ή/και συναφείς διατάξεις τις οποίες πληροί το μηχάνημα»

Καθώς στην απόφαση η ημερομηνία έκδοσης του ISO 9001:2015 δεν έχει τεθεί ως όρος επιλεξιμότητας του αιτήματος πληρωμής, το αίτημα πληρωμής θεωρείται επιλέξιμο ανεξάρτητα από την ημερομηνία απόκτησης του ISO 9001:2015. Δηλαδή, για την πληρωμή των συγκεκριμένων οχημάτων και μηχανημάτων εξετάζεται από τις επιτροπές παραλαβής μόνο η ύπαρξη του ISO 9001:2015 και όχι η ημερομηνία έκδοσης αυτού

 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής &
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ
Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Του Ντίνου Μακά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ