Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Διαμαρτυρία για το χαράτσι χαρτοσήμου δανείων εντόκων από την ΕΘΕΑΣ

Αναλυτικά η επιστολή της ΕΘΕΑΣ έχει ως εξής:

«Κύριοι Υπουργοί,

Ένα πολύ σοβαρό θέμα δημιουργείται στο κόστος των επενδύσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των Ομάδων Παράγωγών και των Συνεταιρισμών λίγο πριν την έναρξη της υλοποίησης των επενδύσεων και ειδικά αυτών που πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα και αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η επιβάρυνση που επέρχεται στα δάνεια από ιδιωτικούς φορείς και μεταξύ συναλλασμένων που διευκόλυναν την εξεύρεση κεφαλαίων λόγω της δυστοκίας και της έλλειψης επαρκούς τραπεζικής ρευστότητα, με την επιβολή τέλους χαρτοσήμου το οποίο μάλιστα έχει κριθεί μη νόμιμο από το ΣτΕ, οδηγεί σε ξαφνική αδικαιολόγητη αύξηση του κόστους και σε αδυναμία υλοποίησης εγκεκριμένων επενδύσεων.

Συγκεκριμένα:

Με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα με το άρθρο 172, αποσαφηνίζεται ότι, αναδρομικά από την 1η.1.2021, δεν θίγονται οι διατάξεις για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και λοιπές χρηματοδοτήσεις και στους απορρέοντες συμβατικούς τόκους, ενόσω απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από άλλες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν και αποδίδονται εμπρόθεσμα μέχρι την 31η.10.2022.

Όμως στην συνέχεια με την προσθήκη της αποσαφήνισης,

«1. Στο τέλος της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’248), μετά τις λέξεις «ασφαλιστηρίων ζωής από ασφαλιστικές εταιρείες», το σημείο στίξης κόμμα «,» αντικαθίσταται από τελεία «.», προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφια και η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 63 διαμορφώνεται ως εξής:

«β) για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στις πράξεις τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και στα παρεπόμενά τους σύμφωνα.»

στο άρθρο 63 παρ.1 του ν. 2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.) αναιρείται η κατάργηση επιβολής χαρτοσήμου, σε αντίθεση με όσα όριζαν οι δύο τελευταίες αποφάσεις του Σ.τ.Ε. και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και στις λοιπές χρηματοδοτήσεις (δηλαδή εγγραφές του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5γ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ) καθώς και στους απορρέοντες τόκους.Ως αιτιολογία για αυτή την ξαφνική αλλαγή προβλήθηκε η δυσκολία του ελέγχου των χρηματικών ροών πράγμα που είναι πανεύκολο να παρακολουθηθούν με κατάλληλες διοικητικέ και ψηφιακές διαδικασίες που εφαρμόζει η ΑΑΔΕ.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης που αναστατώνει την υλοποίηση επενδύσεων των επενδύσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των Ομάδων Παράγωγών και των Συνεταιρισμών με την επιβολή πρόσθετου αδικαιολόγητου κόστους, ύψους 2,4%..

Είναι ανάγκη να συνεχιστεί η εξαίρεση καταβολής χαρτοσήμου, ειδικά για επενδύσεις που αφορούν προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας παραγωγής προϊόντων των εκμεταλλεύσεων, της μεταποίησης, των εξαγωγών και των προγραμμάτων προώθησης των αγροτικών προϊόντων για την βελτίωσης της διείσδυσης σε νέες αγορές».

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ