Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

ΓΕΩΤΕΕ: τι γίνεται με τα πτυχία και βεβαιώσεις για Μελετητές και Εργολήπτες

Νομοθετική Παράταση ισχύος πτυχίων και βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών,στο Μητρώο Γραφείων Μελετών και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ενημερώνει τους συναδέλφους γεωτεχνικούς ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν. 5014/2023 (ΦΕΚ 14/Α/2023) έχουν συμπεριληφθεί οι παρακάτω διατάξεις:

  • Άρθρο 52: Παράταση προθεσμιών για ρυθμίσεις Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 144 ν. 4764/2020.

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) τροποποιούνται ως προς την παράταση για ένα (1) έτος των προθεσμιών που λήγουν την 31η.12.2022.

  • Άρθρο 53: Παράταση ισχύος πτυχίων και βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο Γραφείων Μελετών και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 39 και παρ. 6 άρθρου 65 π.δ. 71/2019.

Με τις ψηφισθείσες διατάξεις η παρ. 2 του άρθρου 39 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112) τροποποιείται ως προς την παράταση για ένα (1) έτος της ισχύος των πτυχίων που λήγει την 31η.12.2022. Επίσης, Το πρώτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, τροποποιούνται ως προς την παράταση για ένα (1) έτος των προθεσμιών ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., των πτυχίων των Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων και της ενημερότητας πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις.

  • Άρθρο 54: Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής πτυχίων στο Μ.Ε.ΕΠ. – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 74 ν. 4821/2021.

Στην παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), α) παρατείνεται για ένα (1) έτος η προθεσμία ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής πτυχίων στο Μ.Ε.ΕΠ., β) επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση στη λέξη «πτυχία».

Δεδομένου ότι η λήξη ισχύος, στις 31-12-2022, τόσο των μελετητικών και εργοληπτικών πτυχίων, όσο και των βεβαιώσεων εγγραφής των εν λόγω επιχειρήσεων στα αντίστοιχα μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δημιουργούσε πολύ σοβαρά προβλήματα στις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες που ήταν σε εξέλιξη ή επρόκειτο να ξεκινήσουν, η άμεση επίλυση του συγκεκριμένου θέματος ήταν κοινό αίτημα των γεωτεχνικών μελετητικών και εργοληπτικών οργανώσεων και η επείγουσα αντιμετώπισή του από την πολιτεία (όπως και έγινε) ήταν όχι μόνο επιβεβλημένη αλλά και αναγκαία.

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ