Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Βεζυρόπουλος: υπέγραψε το 50% στην έκπτωση φόρου σε συνεταιρισμένους αγρότες

Η ανάρτηση Βεσυρόπουλου έχει ως εξής: 

«Υπέγραψα την Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις εφαρμογής για την απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50% επί των φορολογητέων κερδών των αγροτών, που νομοθετήθηκε πρόσφατα με τον ν. 4935/2022 και ισχύει από 01/01/2022. Υλοποιούμε μια ακόμη πολιτική στήριξης του αγροτικού τομέα σε συνέχεια των διαδοχικών ευνοϊκών φορολογικών παρεμβάσεων στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.»

Να σημειωθεί ότι το άρθρο 15 αναφέρει:


Άρθρο 15 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελµα αγροτών.

  1. Σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση ατοµικής αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, κατά ποσοστό 50%, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) είναι αγρότες µέλη νοµικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραµµένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και προµηθεύουν το νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα µε ποσότητες προϊόντων ίσες µε το 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής τους, ή

β) είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύµβαση µε συγκεκριµένη επιχείρηση – αγοραστή, µε αντικείµενο τη συµβολαιακή γεωργία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 16, µε την οποία δεσµεύονται για την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων µε 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων της παραγωγής τους. 2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται για κέρδη που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.

Πηγή:https://www.facebook.com/vesiropoulos.apostolos/

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ