Παρασκευή, 30 Ιουλίου, 2021

Απάντηση υπουργού εργασίας K.Χατζηδάκη στην Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων

Απάντηση έδωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκης
σε επιστολή  της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνόκαρπων για τη στήριξη των αγροτών, των συνεταιρισμών και των επιχειρήσεων μεταποίησης των φρούτων που επλήγησαν από τους παγετούς Μαρτίου και Απριλίου 2021.

Αναλυτικότερα :

ΘΕΜΑ: Επιστολή της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων με θέμα
«Προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη στήριξη των αγροτών, των
συνεταιρισμών και των επιχειρήσεων μεταποίησης των φρούτων που επλήγησαν από
τους παγετούς Μαρτίου και Απριλίου 2021». ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 2615/12-5-2021 Αναφορά, η οποία διαβιβάσθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων.
Σε απάντηση της παραπάνω Αναφοράς, με την οποία κατατέθηκε στη Βουλή από
τον Βουλευτή κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο η με αρ. πρωτ. 12/20-4-2021 επιστολή της
Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων, με την οποία αιτείται τη λήψη
μέτρων στήριξης των αγροτών, των συνεταιρισμών και των επιχειρήσεων μεταποίησης
των φρούτων που επλήγησαν από τους παγετούς Μαρτίου και Απριλίου 2021, σας
γνωρίζουμε τα εξής:
Α. Η τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας χορηγείται βάσει της κείμενης νομοθεσίας
σε όλους τους ασφαλισμένους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία (δεν επιδοτούνται οι
επιχειρηματίες ή οι ασκούντες οποιοδήποτε ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα σύμφωνα με
την παρ. 2.α του άρθρ. 3 του ν. 1545/85 ( Α’ 91), υπό τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

α) τη λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρ. 3 και της παρ. 2 του άρθρ. 7 του ν. 1545/85, καθώς και της παρ.1α του
αρθρ.5 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας και Στράτευσης του Ο.Α.Ε.Δ.,
βα) την πραγματοποίηση τουλάχιστον 125 ημερών εργασίας στην ασφάλιση του
κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ το τελευταίο 14μηνο που προηγείται της λύσης της
εργασιακής σχέσης, αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 4 του ν. 1545/85 ή
ββ) εφόσον πρόκειται για ανέργους που επιδοτούνται για πρώτη φορά, την
πραγματοποίηση:
• των ημερών εργασίας της περίπτωσης β.i. και επιπλέον 80 ημερομισθίων κατ’
έτος στα αμέσως προηγούμενα από την έναρξη της επιδότησης 2 έτη σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 5 του ν. 1545/85 ή
• 200 τουλάχιστον ημερών εργασίας από τις οποίες ανά 80 τουλάχιστον κατ’ έτος,
στα τελευταία 2 έτη πριν από τη λύση της εργασιακής σχέσης, μη
συνυπολογιζομένων των δύο τελευταίων μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρ. 5 του ν. 1545/85. και
γ) της μη υπέρβασης 400 ημερήσιων επιδομάτων κατά την τελευταία τετραετία
που προηγείται της έναρξης της επιδότησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρ. 6 του ν.1545/1985, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 39 του ν. 3986/2011 (A΄152). Στην περίπτωση, ωστόσο, των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις που
λειτουργούν εποχικά, αρκούν 100 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. το τελευταίο 12μηνο που προηγείται της λύσης της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρ. 4 του ν. 1545/85, όπως ισχύει.
Η υπαγωγή των ασφαλισμένων στις ως άνω διατάξεις περί εποχικότητας της περ.
β΄ της παρ. 2 του άρθρ. 4 του ν. 1545/85 προϋποθέτει απασχόληση παρασχεθείσα σε
επιχείρηση που χαρακτηρίζεται εποχική, ο ορισμός της οποίας περιλαμβάνεται στην ίδια διάταξη, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία:
«Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως εποχιακή θεωρείται η εργασία που
παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα
επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω
των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το
υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό
που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά
την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους».
Επομένως, βάσει της ως άνω διάταξης εποχικά λειτουργεί μια επιχείρηση, όταν
πληρούνται σωρευτικά δύο προϋποθέσεις:
• λειτουργεί από 2-9 μήνες ετησίως ή λειτουργεί όλο το έτος αλλά κατά τη διάρκεια
αυτού παρουσιάζει περιόδους αιχμής και ύφεσης, στις δε περιόδους ύφεσης το
απασχολούμενο προσωπικό κατά μέσο όρο δεν υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου
του απασχολούμενου στις περιόδους αιχμής προσωπικού και
• η λειτουργία με τους ανωτέρω χρονικούς ή αριθμητικούς ως προς το προσωπικό
περιορισμούς επιβάλλεται λόγω της φύσης των εργασιών, των καιρικών ή ιδιαιτέρων
συνθηκών ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών.

Β. Με τις πάγιες ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2256/1994 (Α’ 196),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της αριθ. Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής
Απόφασης (Β΄ 272), στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης επιχειρήσεων,
εργοδοτών ή ασφαλισμένων, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα
σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και
αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες, προβλέπονται διευκολύνσεις για την καταβολή
των ασφαλιστικών εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Ειδικότερα, προβλέπεται:
α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της
φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά τον προσθέτων τελών,
τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων),
β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες,
αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή
(χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων)
και γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών σε 12 – 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής
γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.
Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των ανωτέρω ρυθμίσεων είναι ο
προηγούμενος χαρακτηρισμός της περιοχής ως πληγείσας από θεομηνία ή άλλη φυσική καταστροφή με την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί «Οριοθέτησης Περιοχών και Χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για την Αποκατάσταση των Ζημιών».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ