Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Αναλυτικά η ΚΥΑ για επιδότηση λιπασμάτων

Οι σχετικές αιτήσεις θα κατατίθενται στο myBusinessSupport από τις 15 έως τις 25 Νοεμβρίου.

Αναλυτικότερα η ΚΥΑ :

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

1. Για τη λήψη της ενίσχυσης του άρθρου 95 του νόμου 4982/2022 σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων, υποβάλλεται από τις δικαιούχους επιχειρήσεις εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίες:

α) Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε για το έτος 2021 είτε για το έτος 2022 έως τις 25.11.2022,

β) σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Φορολογικό Μητρώο, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, κύριο ή δευτερεύοντα, έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,

γ) έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 1/10/2021 έως και 30/9/2022 και

δ) δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 1, υποβάλλουν από την 15η Νοεμβρίου 2022 έως και την 25η Νοεμβρίου 2022 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ . Η είσοδος στην πλατφόρμα διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

2. Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συνυποβάλλουν κατάσταση παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί μεταξύ 01/10/2021 και 30/09/2022.

Η εν λόγω κατάσταση περιλαμβάνει τα εξής:

α. ΑΦΜ της επιχείρησης,

β. αύξοντα αριθμός παραστατικού,

γ. ημερομηνία έκδοσης,

δ. καθαρή αξία τιμολόγιου κατά το μέρος του ποσού που αφορά αγορά λιπασμάτων (σε περίπτωση που περιλαμβάνουν και αγορές άλλων αγαθών).

3. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

4. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

5. Η μορφή της ενίσχυσης, η ενωσιακή νομική βάση χορήγησής της, η μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους της, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησής της, ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες ελέγχου, ανάκτησης, βεβαίωσης και είσπραξης αχρε-ωστήτως καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλο συναφές ζήτημα θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρούσας.

Τήρηση αρχείου

Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών κάθε απαιτούμενη πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

ΚΑΔ περιγραφή δραστηριότητας

01.11.00.00 Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων

01.11.10.00 Καλλιέργεια σιταριού

01.11.11.00 Καλλιέργεια σκληρού σιταριού

01.11.12.00 Καλλιέργεια σιταριού, εκτός από το σκληρό σιτάρι

01.11.12.01 Καλλιέργεια μαλακού σιταριού

01.11.20.00 Καλλιέργεια αραβόσιτου

01.11.20.01 Καλλιέργεια χλωρού αραβόσιτου

01.11.30.00 Καλλιέργεια κριθαριού, σίκαλης και βρώμης

01.11.31.00 Καλλιέργεια κριθαριού

01.11.32.00 Καλλιέργεια σίκαλης

01.11.33.00 Καλλιέργεια βρώμης

01.11.40.00 Καλλιέργεια σόργου, κεχριού και άλλων δημητριακών

01.11.41.00 Καλλιέργεια σόργου

01.11.42.00 Καλλιέργεια κεχριού

01.11.49.00 Καλλιέργεια άλλων δημητριακών

01.11.50.00 Καλλιέργεια άχυρου και φλοιών δημητριακών

01.11.60.00 Καλλιέργεια οσπρίων, που διαθέτονται νωπά

01.11.61.00 Καλλιέργεια φασολιών, που διαθέτονται νωπά

01.11.61.01 Καλλιέργεια φασολιών μεσόσπερμων

01.11.62.00 Καλλιέργεια μπιζελιών, που διαθέτονται νωπά

01.11.69.00 Καλλιέργεια άλλων οσπρίων, που διαθέτονται νωπά

01.11.70.00 Καλλιέργεια οσπρίων, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.71.00 Καλλιέργεια φασολιών, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.72.00 Καλλιέργεια κουκιών, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.73.00 Καλλιέργεια ρεβιθιών, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.74.00 Καλλιέργεια φακών, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.75.00 Καλλιέργεια μπιζελιών, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.79.00 Καλλιέργεια άλλων οσπρίων, που διαθέτονται αποξηραμένα

01.11.80.00 Καλλιέργεια σπόρων σόγιας, αράπικων φιστικιών και βαμβακόσπορων

01.11.81.00 Καλλιέργεια σπόρων σόγιας

01.11.82.00 Καλλιέργεια αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται με κέλυφος

01.11.83.00 Καλλιέργεια αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται αποφλοιωμένα (χωρίς κέλυφος)

01.11.84.00 Καλλιέργεια βαμβακόσπορων

01.11.90.00 Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων σπόρων

01.11.91.00 Καλλιέργεια λιναρόσπορου

01.11.92.00 Καλλιέργεια σπόρων σιναπιού

01.11.93.00 Καλλιέργεια σπόρων κράμβης ή ελαιοκράμβης

01.11.94.00 Καλλιέργεια σπόρων σουσαμιού

01.11.95.00 Καλλιέργεια σπόρων ηλιοτρόπιου

01.11.99.00 Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων σπόρων που δεν κατονομάζονται αλλού (π.δ.κ.α.)

01.12.00.00 Καλλιέργεια ρυζιού

01.12.10.00 Καλλιέργεια ρυζιού, που διαθέτεται μη αποφλοιωμένο

01.12.10.01 Καλλιέργεια μακρόσπερμου ρυζιού

01.13.00.00 Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων

01.13.10.00 Καλλιέργεια λαχανικών με φύλλα ή μίσχους

01.13.11.00 Καλλιέργεια σπαραγγιών

01.13.12.00 Καλλιέργεια λάχανων

01.13.13.00 Καλλιέργεια κουνουπιδιών και μπρόκολων

01.13.13.01 Καλλιέργεια κουνουπιδιών

01.13.14.00 Καλλιέργεια μαρουλιών

01.13.15.00 Καλλιέργεια πικραλίδων (πικρομάρουλων-χίκορι)

01.13.16.00 Καλλιέργεια σπανακιού

01.13.17.00 Καλλιέργεια αγκινάρων

01.13.19.00 Καλλιέργεια άλλων λαχανικών με φύλλα ή μίσχους

01.13.20.00 Καλλιέργεια πεπονοειδών

01.13.21.00 Καλλιέργεια καρπουζιών

01.13.29.00 Καλλιέργεια άλλων πεπονοειδών

01.13.29.01 Καλλιέργεια πεπονιών θερμοκηπίου

01.13.29.02 Καλλιέργεια πεπονιών υπαίθρου

01.13.30.00 Καλλιέργεια άλλων λαχανικών που φέρουν καρπούς (οπωροφόρων)

01.13.31.00 Καλλιέργεια καυτερών πιπεριών (τσίλι) και πιπεριών, πράσινων (μόνο του γένους capsicum)

01.13.31.01 Καλλιέργεια πιπεριών θερμοκηπίου

01.13.31.02 Καλλιέργεια πιπεριών υπαίθρου

01.13.32.00 Καλλιέργεια αγγουριών και μικρών αγγουρακιών

01.13.32.01 Καλλιέργεια αγγουριών θερμοκηπίου

01.13.32.02 Καλλιέργεια αγγουριών υπαίθρου

01.13.33.00 Καλλιέργεια μελιτζάνων

01.13.33.01 Καλλιέργεια μελιτζάνων θερμοκηπίου

01.13.33.02 Καλλιέργεια μελιτζάνων υπαίθρου

01.13.34.00 Καλλιέργεια ντοματών

01.13.34.01 Καλλιέργεια ντοματοπιπεριών (διπλοκαλλιέργεια)

01.13.34.02 Καλλιέργεια ντοματών – αγγουριών (διπλοκαλλιέργεια)

01.13.34.03 Καλλιέργεια ντοματών – πεπονιών (διπλοκαλλιέργεια)

01.13.34.04 Καλλιέργεια ντοματών βιομηχανικών

01.13.34.05 Καλλιέργεια ντοματών επιτραπέζιων υπαίθρου

01.13.34.06 Καλλιέργεια ντοματών θερμοκηπίου

01.13.39.00 Καλλιέργεια άλλων λαχανικών που φέρουν καρπούς π.δ.κ.α.

01.13.39.01 Καλλιέργεια αρακά βιομηχανικού

01.13.39.02 Καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου

01.13.39.03 Καλλιέργεια κηπευτικών υπαίθρου

01.13.39.04 Καλλιέργεια κολοκυθιών θερμοκηπίου

01.13.39.05 Καλλιέργεια κολοκυθιών υπαίθρου

01.13.39.06 Καλλιέργεια μπάμιας

01.13.39.07 Καλλιέργεια φασολακιών θερμοκηπίου

01.13.39.08 Καλλιέργεια φασολακιών υπαίθρου

01.13.40.00 Καλλιέργεια ριζωδών, βολβωδών ή κονδυλωδών λαχανικών

01.13.41.00 Καλλιέργεια καρότων και γογγυλιών

01.13.42.00 Καλλιέργεια σκόρδων

01.13.42.01 Καλλιέργεια σκόρδων, που διαθέτονται ξερά

01.13.43.00 Καλλιέργεια κρεμμυδιών

01.13.43.01 Καλλιέργεια κρεμμυδιών, που διαθέτονται ξερά

01.13.44.00 Καλλιέργεια πράσων και άλλων παρόμοιων λαχανικών

01.13.49.00 Καλλιέργεια άλλων ριζωδών, βολβωδών ή κονδυλωδών λαχανικών (χωρίς υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη)

01.13.50.00 Καλλιέργεια βρώσιμων ριζών και κονδύλων με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη

01.13.51.00 Καλλιέργεια πατατών

01.13.52.00 Καλλιέργεια γλυκοπατατών

01.13.53.00 Καλλιέργεια ταπιόκας (cassava)

01.13.59.00 Καλλιέργεια άλλων βρώσιμων ριζών και κονδύλων με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη

01.13.60.00 Καλλιέργεια σπόρων λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων

01.13.60.01 Παραγωγή κολοκυθόσπορου

01.13.70.00 Καλλιέργεια ζαχαρότευτλων και σπόρων ζαχαρότευτλων

01.13.71.00 Καλλιέργεια ζαχαρότευτλων

01.13.72.00 Καλλιέργεια σπόρων ζαχαρότευτλων

01.13.80.00 Καλλιέργεια μανιταριών και τρουφών

01.13.80.01 Καλλιέργεια μανιταριών (στο έδαφος)

01.13.80.02 Καλλιέργεια μανιταριών pleurotus

01.13.80.03 Παραγωγή με βιομηχανικό τρόπο (όχι καλλιέργεια στη γη) μανιταριών

01.13.90.00 Καλλιέργεια λαχανικών, που διαθέτονται νωπά, π.δ.κ.α.

01.14.00.00 Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων

01.14.10.00 Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων

01.15.00.00 Καλλιέργεια καπνού

01.15.10.00 Καλλιέργεια καπνού

01.15.10.01 Καλλιέργεια καπνού ανατολικού τύπου

01.15.10.02 Καλλιέργεια καπνού τύπου “Virginia”

01.15.10.03 Καλλιέργεια καπνού τύπου “Κάμπα- Κούλακ”

01.15.10.04 Καλλιέργεια καπνού τύπου “Μπασμά”

01.15.10.05 Καλλιέργεια καπνού τύπου “Μπέρλεϋ”

01.15.10.06 Καλλιέργεια καπνού τύπων “μαύρα” και “τσεμπέλια”

01.16.00.00 Καλλιέργεια ινωδών φυτών

01.16.10.00 Καλλιέργεια ινωδών φυτών

01.16.11.00 Καλλιέργεια βαμβακιού, που διαθέτεται εκκοκκισμένο ή μη

01.16.12.00 Καλλιέργεια γιούτας, κενάφ και άλλων ινωδών φυτών ραφίας (δηλαδή υφαντικών ινών που προέρχονται από στελέχη φυτών), (εκτός από λινάρι, κάνναβη και ραμί)

01.16.19.00 Καλλιέργεια λιναριού, κάνναβης και ακατέργαστων ινωδών φυτών π.δ.κ.α.

01.19.00.00 Καλλιέργεια άλλων μη πολυετών φυτών

01.19.10.00 Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών

01.19.10.01 Καλλιέργεια άλλων κτηνοτροφικών φυτών, για ζωοτροφή

01.19.10.02 Καλλιέργεια βίκου

01.19.10.03 Καλλιέργεια βιολογικών κτηνοτροφικών φυτών

01.19.10.04 Καλλιέργεια μηδικής (τριφυλλιού)

01.19.10.05 Καλλιέργεια σπόρων μηδικής

01.19.20.00 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων- σπόρων ανθέων

01.19.21.00 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων

01.19.21.01 Παραγωγή αποξηραμένων φυτών

01.19.22.00 Καλλιέργεια σπόρων ανθέων

01.19.30.00 Καλλιέργεια σπόρων τεύτλων, σπόρων κτηνοτροφικών φυτών-άλλων φυτικών πρώτων υλών

01.19.31.00 Καλλιέργεια σπόρων τεύτλων (πλην των σπόρων ζαχαρότευτλων) και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών

01.19.39.00 Καλλιέργεια φυτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α.

01.21.00.00 Καλλιέργεια σταφυλιών

01.21.10.00 Καλλιέργεια σταφυλιών

01.21.11.00 Καλλιέργεια επιτραπέζιων σταφυλιών

01.21.12.00 Καλλιέργεια άλλων σταφυλιών, που διαθέτονται νωπά

01.21.12.03 Καλλιέργεια σταφίδας κορινθιακής ξηρικής

01.21.12.04 Καλλιέργεια σταφίδας σουλτανίνας

01.21.12.05 Καλλιέργεια σταφυλιών VQPRD

01.21.12.06 Καλλιέργεια σταφυλιών επιτραπέζιων

01.21.12.07 Καλλιέργεια σταφυλιών οινοποιίας κοινών

01.22.00.00 Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων

01.22.10.00 Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων

01.22.11.00 Καλλιέργεια αβοκάντο

01.22.12.00 Καλλιέργεια μπανανών, συμπεριλαμβανομένου του είδους των Αντιλλών και παρόμοιων φρούτων

01.22.12.01 Καλλιέργεια μπανανών

01.22.12.02 Καλλιέργεια μπανανών θερμοκηπίου

01.22.13.00 Καλλιέργεια χουρμάδων

01.22.14.00 Καλλιέργεια σύκων

01.22.14.01 Καλλιέργεια σύκων, που διαθέτονται νωπά

01.22.14.02 Καλλιέργεια σύκων, που διαθέτονται ξερά

01.22.19.00 Καλλιέργεια άλλων τροπικών και υποτροπικών φρούτων

01.23.00.00 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών

01.23.10.00 Καλλιέργεια εσπεριδοειδών

01.23.11.00 Καλλιέργεια φραπών και γκρέιπφρουτ

01.23.11.01 Καλλιέργεια γκρέιπφρουτ, κίτρων, κουμ-κουάτ κλπ

01.23.12.00 Καλλιέργεια λεμονιών και γλυκολέμονων

01.23.12.01 Καλλιέργεια λεμονιών

01.23.13.00 Καλλιέργεια πορτοκαλιών

01.23.13.01 Καλλιέργεια πορτοκαλιών “Βαλέντσια”

01.23.13.02 Καλλιέργεια πορτοκαλιών κοινών

01.23.13.03 Καλλιέργεια πορτοκαλιών ομφαλοφόρων

01.23.14.00 Καλλιέργεια μανταρινάτων (tangerines), μανταρινιών, κλημεντίνων

01.23.14.01 Καλλιέργεια μανταρινιών

01.23.19.00 Καλλιέργεια άλλων εσπεριδοειδών

01.24.00.00 Καλλιέργεια μηλοειδών και πυρηνόκαρπων

01.24.10.00 Καλλιέργεια μήλων

01.24.20.00 Καλλιέργεια άλλων μηλοειδών και πυρηνόκαρπων

01.24.21.00 Καλλιέργεια αχλαδιών

01.24.21.01 Καλλιέργεια αχλαδιών τύπου “κοντούλες”

01.24.22.00 Καλλιέργεια κυδωνιών

01.24.23.00 Καλλιέργεια βερίκοκων

01.24.24.00 Καλλιέργεια κερασιών

01.24.25.00 Καλλιέργεια ροδάκινων

01.24.25.01 Καλλιέργεια βιομηχανικών ροδάκινων

01.24.26.00 Καλλιέργεια νεκταρινιών

01.24.27.00 Καλλιέργεια δαμάσκηνων

01.24.27.01 Καλλιέργεια δαμάσκηνων, που διαθέτονται αποξηραμένα με φυσικά μέσα

01.24.27.02 Καλλιέργεια δαμάσκηνων, που διαθέτονται νωπά

01.24.28.00 Καλλιέργεια κορόμηλων (αγριοδαμάσκηνων)

01.24.29.00 Καλλιέργεια άλλων μηλοειδών και πυρηνόκαρπων π.δ.κ.α.

01.24.29.01 Καλλιέργεια βύσσινων

01.24.29.02 Καλλιέργεια κορόμηλων – τζάνερων

01.24.29.03 Καλλιέργεια λωτών

01.24.29.04 Καλλιέργεια μέσπιλων (μούσμουλων)

01.25.00.00 Καλλιέργεια άλλων δενδρωδών και θαμνωδών καλλιεργειών φρούτων και καρπών με κέλυφος

01.25.10.00 Καλλιέργεια μούρων και καρπών του γένους vaccinium

01.25.11.00 Καλλιέργεια ακτινίδιων

01.25.12.00 Καλλιέργεια σμέουρων

01.25.12.01 Καλλιέργεια βατόμουρων

01.25.13.00 Καλλιέργεια φραουλών

01.25.13.01 Καλλιέργεια φραουλών χαμηλής κάλυψης

01.25.19.00 Καλλιέργεια άλλων μούρων, των καρπών του γένους vaccinium π.δ.κ.α.

01.25.20.00 Καλλιέργεια σπόρων καρπών

01.25.30.00 Καλλιέργεια καρπών με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και ινδικές καρύδες)

01.25.31.00 Καλλιέργεια αμύγδαλων

01.25.32.00 Καλλιέργεια κάστανων

01.25.33.00 Καλλιέργεια φουντουκιών

01.25.34.00 Καλλιέργεια φιστικιών

01.25.34.01 Καλλιέργεια κελυφωτών φιστικιών Φθιώτιδας

01.25.34.02 Καλλιέργεια φιστικιών Αιγίνης

01.25.35.00 Καλλιέργεια καρυδιών κοινών

01.25.39.00 Καλλιέργεια άλλων καρπών με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και ινδικές καρύδες)

01.25.90.00 Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες καρπών π.δ.κ.α.

01.25.90.01 Καλλιέργεια ροδιών

01.26.00.00 Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών

01.26.10.00 Καλλιέργεια ελιών

01.26.11.00 Καλλιέργεια επιτραπέζιων ελιών

01.26.12.00 Καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιόλαδου

01.26.20.00 Καλλιέργεια ινδικής καρύδας

01.26.90.00 Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων καρπών

01.27.00.00 Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα

01.27.10.00 Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα

01.27.11.00 Καλλιέργεια κόκκων καφέ, που διαθέτονται μη καβουρδισμένοι

01.27.12.00 Καλλιέργεια φύλλων τσαγιού

01.27.13.00 Καλλιέργεια φύλλων μάτε

01.27.14.00 Καλλιέργεια σπόρων κακάου

01.28.00.00 Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών

01.28.10.00 Καλλιέργεια καρυκευμάτων, που διαθέτονται μη κατεργασμένα

01.28.11.00 Καλλιέργεια πιπεριού (piper spp), που διαθέτεται ακατέργαστο

01.28.12.00 Καλλιέργεια καυτερών πιπεριών (τσίλι) και πιπεριών (του γένους capsicum spp), που διαθέτονται αποξηραμένες, ακατέργαστες

01.28.13.00 Καλλιέργεια μοσχοκάρυδου, φλούδας μοσχοκάρυδου και κάρδαμου, που διαθέτονται ακατέργαστα

01.28.14.00 Καλλιέργεια γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδούς, κορίανδρου, κύμινου, αγριοκύμινου, μάραθου και καρπών κέδρου (αρκεύθου), που διαθέτονται ακατέργαστα

01.28.14.01 Καλλιέργεια γλυκάνισου

01.28.15.00 Καλλιέργεια κανέλλας, που διαθέτεται ακατέργαστη

01.28.16.00 Καλλιέργεια γαρύφαλλων (του στελέχους), που διαθέτονται ακατέργαστα

01.28.17.00 Καλλιέργεια πιπερόριζας (τζίντζερ), που διαθέτεται αποξηραμένη, ακατέργαστη

01.28.18.00 Καλλιέργεια βανίλιας, που διαθέτεται ακατέργαστη

01.28.19.00 Καλλιέργεια άλλων καρυκευμάτων, που διαθέτονται μη κατεργασμένα

01.28.19.01 Καλλιέργεια κρόκου

01.28.20.00 Καλλιέργεια δισκίων λυκίσκου

01.28.30.00 Καλλιέργεια φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική, ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς

01.28.30.01 Καλλιέργεια αρωματικών φυτών

01.29.00.00 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες

01.29.10.00 Καλλιέργεια φυσικού ελαστικού (καουτσούκ)

01.29.20.00 Καλλιέργεια χριστουγεννιάτικων δένδρων, που διαθέτονται κομμένα

01.29.30.00 Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη

01.30.00.00 Πολλαπλασιασμός των φυτών

01.30.10.00 Παραγωγή υλικών φύτευσης: ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών- μοσχευμάτων και παραφυάδων (ξεμασκαλιδιών)· μυκηλίων μανιταριών

01.30.10.01 Καλλιέργεια αλεξανδρινού θερμοκηπίου σε γλάστρα

01.30.10.02 Καλλιέργεια ανεμώνων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.03 Καλλιέργεια ανεμώνων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.04 Καλλιέργεια ανθέων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.05 Καλλιέργεια ανθέων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.06 Καλλιέργεια αράλιας θερμοκηπίου σε γλάστρα

01.30.10.07 Καλλιέργεια γαρύφαλλων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.08 Καλλιέργεια γαρύφαλλων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.09 Καλλιέργεια γλαδιόλων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.10 Καλλιέργεια γλαδιόλων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.11 Καλλιέργεια γλαστρικών θερμοκηπίου, φυλλωδών – ανθωδών, εσωτερικού χώρου

01.30.10.12 Καλλιέργεια δενδρυλλίων εσπεριδοειδών θερμοκηπίου

01.30.10.13 Καλλιέργεια ζέρμπερας θερμοκηπίου, [που διαθέτεται ως φυτό ζωντανό]

01.30.10.14 Καλλιέργεια κάκτων μικρών σε γλάστρα

01.30.10.15 Καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών

01.30.10.16 Καλλιέργεια κρότωνα θερμοκηπίου σε γλάστρα

01.30.10.17 Καλλιέργεια λοιπών φυτώριων

01.30.10.18 Καλλιέργεια ντιφεμπάχιας θερμοκηπίου σε γλάστρα

01.30.10.19 Καλλιέργεια τριαντάφυλλων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.20 Καλλιέργεια τριαντάφυλλων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.21 Καλλιέργεια φίκων διάφορων θερμοκηπίου σε γλάστρα

01.30.10.22 Καλλιέργεια φρεζών θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.23 Καλλιέργεια φυτών κηποτεχνίας εξωτερικού χώρου

01.30.10.24 Καλλιέργεια φυτώριων άλλων ανθέων

01.30.10.25 Καλλιέργεια φυτώριων άλλων δενδρυλλίων

01.30.10.26 Καλλιέργεια φυτώριων αμπέλου

01.30.10.27 Καλλιέργεια φυτώριων ελιάς

01.30.10.28 Καλλιέργεια φυτώριων φυτών εσωτερικού χώρου

01.30.10.29 Καλλιέργεια φυτώριων καρποφόρων δένδρων και θάμνων

01.30.10.30 Καλλιέργεια φυτώριων λαχανικών

01.30.10.31 Καλλιέργεια φυτώριων λιγούστρου

01.30.10.32 Καλλιέργεια χρυσάνθεμων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.30.10.33 Καλλιέργεια χρυσάνθεμων ολλανδικού τύπου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

01.50.00.00 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

01.50.10.00 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ