Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Αγροτικό πετρέλαιο: ποιο το ποσό επιστροφής, ποιοι οι δικαιούχοι, πότε πληρώνεται, βγήκε το ΦΕΚ

Τα κριτήρια και οι όροι επιστροφής του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου κινητήρων diesel που γίνεται χρήση στην γεωργία καθορίζονται στην απόφαση που υπεγράφη ως γνωστόν από τον κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο υφυπουργό Οικονομικών .

Δικαιούχοι της επιστροφής να σημειωθεί ότι είναι:

όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες – φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων έως την 15η Ιουλίου 2022 και έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για τα έτη 2Ο21 και 2Ο22, οι οποίοι θα λάβουν άμεσα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς τα δικαιούμενα ποσά, χωρίς αίτηση ή υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών.

Το ποσό της επιστροφής υπολογίζεται με βάση τις μέγιστες ποσότητες κατανάλωσης πετρελαίου ανά αγρότη, ανάλογα με τα στρέμματα και το είδος της καλλιέργειας ή το ζωικό κεφάλαιο που κατέχει.

Επίσης, με ειδική διάταξη θεσπίστηκε το ακατάσχετο και ασυμψήφιστο του επιστρεπτέου ποσού με οφειλές προς το Δημόσιο, διασφαλίζοντας έτσι ότι θα καταβληθούν στο ακέραιο τα δικαιούμενα ποσά Ε.Φ.Κ. Ενώ το ποσό που θα κατανεμηθεί είναι 70 εκατομμύρια ευρώ. Αν και είχε ειπωθεί από κυβερνητικά στελέχη για πληρωμή πριν τον 15-Αυγουστο κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό, πράγμα που γράψαμε και στην έντυπη εφημερίδα ΑγροΈκφραση .

Πληρωμή

Η καταβολή αναμένεται να γίνει την Τρίτη ή Τετάρτη 31/8 στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγροτών. Να σημειωθεί εδώ ότι επειδή η πληρωμή θα γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών , τα λεφτά θα κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είναι δηλωμένοι στις φορολογικές δηλώσεις των αγροτών και όχι στου ΟΣΔΕ εκτός και αν συμπίπτουν.

Αναλυτικά το ΦΕΚ

Πεδίο εφαρμογής

Με την απόφαση καθορίζονται:
α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2022,
β) τα δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ.,
γ) τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του φόρου,
δ) η αρμόδια για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. αρχή και
ε) ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου κινητήρων.

Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ.

1. Δικαιούχοι επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2021 και 2022, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 15η .7. 2022 και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

2. Για τους σκοπούς της παρούσας, στον όρο γεωργία περιλαμβάνονται οι κατηγορίες αγροτικών δραστηριοτήτων των Παραρτημάτων Ι και II (βλέπε στο τέλος της απόφασης).

Κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του Ε.Φ.Κ. – Υπολογισμός ποσού επιστροφής

1. Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων, για τις οποίες επιστρέφεται ο Ε.Φ.Κ. για το έτος 2022, ανά δικαιούχο πρόσωπο, υπολογίζονται, με βάση την ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικά με καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών του Παραρτήματος Ι (δείτε στο τέλος της απόφασης) καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωϊκού κεφαλαίου του Παραρτήματος IΙ και αντιστοιχούν στο 50% των μέγιστων ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζονται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ.

2. Για τον υπολογισμό του ποσού της επιστροφής Ε.Φ.Κ. εφαρμόζεται σε συνάρτηση με το σύνολο των ποσοτήτων της παρ. 1 ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73, ήτοι 0,41 ευρώ ανά λίτρο.


Αρμόδια υπηρεσία επιστροφής του Ε.Φ.Κ. Διαδικασία επιστροφής του Ε.Φ.Κ.

1. Αρμόδια υπηρεσία για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ.

2. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβιβάζει στην Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., τους ΑΦΜ των δικαιούχων προσώπων του άρθρου 2 και ανά ΑΦΜ, τις ετήσιες δικαιούμενες ποσότητες καυσίμων για τις οποίες δύναται να λάβει επιστροφή βάσει της παρ. 1 του άρθρου 3, για το σύνολο των δραστηριοτήτων του, το κάθε δικαιούχο πρόσωπο.

3. Η Δ.Α.Τ.Ε. της ΓΔΗΛΕΔ. επεξεργάζεται ψηφιακά τα στοιχεία των δικαιούχων προσώπων και υπολογίζει το ποσό επιστροφής του Ε.Φ.Κ., με βάση την ποσότητα καυσίμου σε λίτρα, όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί βάσει της παρ. 2.

4. Το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο γνωστοποιεί τον τραπεζικό λογαριασμό του πληρωμών στη Φορολογική Διοίκηση, με την υποβολή δήλωσης του δικαιούχου στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία/Δήλωση λογαριασμού ΙΒΑΝ.

5. H Δ.Α.Φ.Ε. προβαίνει στη διασταύρωση και ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) του δικαιούχου, όπως έχει δηλωθεί στην εφαρμογή «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ με αυτά που τηρούνται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση η Δ.Α.Φ.Ε. εκδίδει και αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. Για την εξόφληση των εν λόγω Α.Φ.ΕΚ., εφόσον η κατάσταση του φορολογούμενου επιτρέπει την έκδοση εντολής μεταφοράς, ήτοι ο φορολογούμενος δεν είναι αποβιώσας, ανενεργός, απενεργοποιημένος κ.λπ., η Δ.Α.Φ.Ε. εκδίδει κεντρικά οριστικοποιημένες εντολές μεταφοράς, σε πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού της Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου επιστροφής, που τηρείται στη Τράπεζα της Ελλάδος. Για κάθε εντολή μεταφοράς δημιουργείται αυτόματα γραμμάτιο μετρητοίς και διενεργείται κεντρικά η ενημέρωση του βιβλίου εντολών μεταφοράς της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

6. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου ή η κατάσταση του φορολογούμενου δεν είναι η δέουσα κατά τα ανωτέρω, η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής, ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. για τη διενέργεια σχετικού έλεγχου και την πίστωση των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

Έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων αποκλειστικά στη γεωργία, για το οποίο χορηγείται επιστροφή Ε.Φ.Κ.

1. Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων το οποίο προμηθεύονται τα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 2, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2022, για αποκλειστική χρήση στη γεωργία και για το οποίο χορηγείται επιστροφή του Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με την παρούσα, υπόκειται σε έλεγχο νόμιμης χρήσης από τις αρμόδιες τελωνειακές και λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Οι τελωνειακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύναται να πραγματοποιούν ελέγχους των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων τις οποίες προμηθεύτηκαν τα δικαιούχα πρόσωπα και των παραστατικών αγορών πετρελαίου κινητήρων που τηρούν στο αρχείο τους τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα.

3. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί η επιστροφή ποσού Ε.Φ.Κ. για ποσότητες πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά πώλησης, με σχετική πράξη καταλογισμού που θα εκδοθεί από το αρμόδιο Τελωνείο, που βρίσκεται η έδρα του δικαιούχου, αναζητείται για τις ποσότητες αυτές, η επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
 

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022
ΚΩΔ. ΚΑΛ.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ    ΛΙΤΡΑ
ανά στρέμμα
1    ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ    16
2    ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ (ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ, ΒΡΩΜΗ, ΣΙΚΑΛΗ, ΚΕΧΡΙ, ΣΟΡΓΟ)    15,5
2.1    ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ – ΕΠΙΣΠΟΡΗ    15,5
3.1    ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ    28
3.2    ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ    28
3.3    ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΠΙΣΠΟΡΗ    28
4    ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ    11,4
4.1    ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ – ΕΠΙΣΠΟΡΗ    11,4
7    ΡΥΖΙ    29
8.1    ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΜΗΔΙΚΗ)    16
8.2    ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΣΙΤΗΡΑ ΨΥΧΑΝΘΗ)    16
10    ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ    30
11    ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ    8,7
12    ΒΑΜΒΑΚΙ    30
13    ΛΙΝΟΣ ΜΗ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ    8,4
14    ΛΙΝΟΣ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ    8,4
15.1    ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ    9
15.2    ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ    20
15.3    ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ    11
16    ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ    11,6
16.1    ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΕΠΙΣΠΟΡΗ    11,6
17    ΚΑΠΝΟΣ    29
18    ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ    29
18.1    ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΙΣΠΟΡΗ    29
19    ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ    18
20.2    ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ    29,4
21    ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ    3,6
24    ΓΕΩΜΥΛΑ    18
25    ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ    11,6
25.1    ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΥΧΑΝΘΩΝ (ΓIΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ)    30
27    ΞΗΡΑ ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΚΑ ΚΑΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ    7,2
28.1    ΣΤΑΦΙΔΕΣ    14,4
29    ΜΠΑΝΑΝΕΣ    2,4
30    ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ    6
31    ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ    18
31.1    ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ    18
32    ΟΙΝΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (VQPRD) ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ    13,9
33    ΛΥΚΙΣΚΟΣ    12
34    ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ – ΜΟΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ    2,4
36.2    ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ    13
36.3    ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ    13
37    ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ    17,5
38    ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ    20,5
39    ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ    30
39.1    ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ – ΕΠΙΣΠΟΡΗ    11
40.1    ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ    12,5
40.2    ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ    8,33
41    ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ    7
41.1    ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ – ΕΠΙΣΠΟΡΗ    7
43    ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ    11
45.1    ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΑΓΡΙΑΓΚΙΝΑΡΑ, ΣΟΥΣΑΜΙ, ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, ΤΡΟΥΦΑ, ΚΟΛΟΚΑΣΙ)    16,9
45.2.1    ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΡΟΔ. – ΑΧΛ. – ΜΗΛ. – ΑΚΤΙΝ. – ΝΕΚΤΑΡ. – ΒΕΡΙΚ.)    21
45.2.2    ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΚΑΣΤ. – ΚΕΡ. – ΔΑΜ. – ΡΟΔΙΕΣ – ΣΥΚ. – ΑΒΟΚ. – ΚΥΔ. – ΚΟΡΟΜ. – ΒΥΣ. – ΛΩΤΟΙ – ΜΟΥΣΜ.)    11
45.3    ΦΥΤΩΡΙΑ    5,5
46.1    ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ    16,8
46.2    ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ – ΔΕΝΔΡΩΝΕΣ    16,8
46.3    ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ – ΜΑΣΤΙΧΑ    16,8
47    ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ    5,28
49    ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ (ΔΑΣΙΚΑ, ΛΕΥΚΕΣ, ΑΚΑΚΙΕΣ)    2,5
60    ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ – ΕΠΙΣΠΟΡΗ    20,5
68    ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ    20,5


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
 

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022
ΚΩΔ.    ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΛΙΤΡΑ
ανά ΖΩΟ
100    ΜΕΛΙ – ΚΥΨΕΛΕΣ    4
101    ΜΕΛΙ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ (ΚΥΨΕΛΕΣ)    3,5
111    ΑΙΓΕΣ – ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ – ΚΡΙΑΡΙΑ/ ΤΡΑΓΟΙ < 1 ΕΤΟΥΣ    2,9
112    ΑΙΓΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ    2,9
113    ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ    2,9
114    ΚΡΙΑΡΙΑ/ΤΡΑΓΟΙ > 1 ΕΤΟΥΣ    2,9
121    ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ έως 6 ΜΗΝΩΝ    1,2
122    ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ    6
123    ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ    24
131    ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ έως 6 ΜΗΝΩΝ    1,2
132    ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ    6
133    ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ    24

Του Ντίνου Μακά

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ