Τρίτη, 16 Αυγούστου, 2022

Έκδοση αποτελεσμάτων μέτρου ποιότητας 3.1

Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης των δικαιούχων στο υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του μέτρου 3
«Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα (6.390) πράξεων, με τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.
Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Μετά την ολοκλήρωση των ετησίων δεσμεύσεών του και εντός χρονικού διαστήματος και προθεσμίας που ορίζεται κάθε φορά σε σχετική ανακοίνωση της ΕΥΕ ΠΑΑ, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση πληρωμής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 της ΥΑ 8187/2019.
Η υποβολή της αίτησης πληρωμής και ο διοικητικός έλεγχος αυτής γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 19 και 20 της ΥΑ 8187/2019.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική απόφαση ΕΔΩ 

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ