Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

Έγγραφο «φωτιά» απειλεί να τινάξει στον αέρα τη Διεπαγγελματική Φέτας

  • Ζητείται από τους φορείς που τη συγκροτούν βεβαίωση με υπογραφή από ορκωτό λογιστή του μέσου όρου των τριών προηγούμενων ετών για το αιγοπρόβειο γάλα και την παραγωγή τυριού Φέτας αλλά δεν υπάρχει
  • O ΣΕΒΓΑΠ, προσκόμισε στο ΥΠΑΑΤ αρχείο excel με όλα τα μέλη του, και αναλυτική κατάσταση όλων των παραγωγών γάλακτος που συνεργάζεται κάθε μέλος αυτού (βιομηχανία γάλακτος) και σε ποιο φορέα ανήκουν οι εν λόγω παραγωγοί (ΠΕΚ ή Ομοσπονδία ΚΣ & ΚΠΘ), χωρίς όμως υπεύθυνες δηλώσεις των κτηνοτρόφων
  • Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν κοινά μέλη μεταξύ ΠΕΚ και Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας 
  • Του Χρήστου Αθανασιάδη

Μείζον θέμα έχει προκληθεί, λίγες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της 1ης ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης της Διεπαγγελματικης Φέτας (ΔΟΦ), σύμφωνα με σχετικό έγγραφο-«φωτιά», της Γενικής Διεύθυσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, το οποίο υπογράφει η Προϊστάμενη κα Ιωάννα Παππά και κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα τη συγκρότηση της Διεπαγγελματικής.

Πιο συγκεκριμένα, με το εν λόγω έγγραφο, ζητείται από τους φορείς που συμμετέχουν στη Διεπαγγελματική, διάφορα αποδειτκικά έγγραφα (όπως προβλέποται στο σχετικό νόμο Ν. 4647/16.12.2019 (Α’ 204) (άρθρο 56) όσο 2745/328012/2019 (Β΄4761) ΥΑ (άρθρο 2) αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν προσκομιστεί.

Μεταξύ των άλλων, στο έγγραφο, που έχει αποσταλεί προς τα μέλη της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Τυριού Φέτας, με ημερομηνία 19 Απριλίου 2021, υπάρχουν διάφορες παρατηρήσεις, όπως:

Στην συγκεντρωτική κατάσταση, όπου αναφέρεται ο μέσος όρος των τριών προηγούμενων ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης των παραχθέντων ποσοτήτων αιγοπρόβειου γάλακτος για την παραγωγή ΦΕΤΑΣ και της παραχθείσας ποσότητας ΦΕΤΑΣ, είναι υπογεγραμμένη μόνο από το νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας ΔΟ και όχι βεβαιωμένη και υπογεγραμμένη από ορκωτό λογιστή.

Στα στοιχεία που αφορούν στο ΣΕΒΓΑΠ, προσκομίζεται αρχείο excel με την ονομασία «υπεύθυνες δηλώσεις», με όλα τα μέλη του, και αναλυτική κατάσταση όλων των παραγωγών γάλακτος που συνεργάζεται κάθε μέλος αυτού (βιομηχανία γάλακτος) και σε ποιο φορέα ανήκουν οι εν λόγω παραγωγοί (ΠΕΚ ή ΟΚΣ & ΚΠΘ), χωρίς άλλο αποδεικτικό στοιχείο πέραν αυτής της λίστας (όπως οι υπεύθυνες δηλώσεις για τις οποίες γίνεται λόγος). Οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις θα       πρέπει να είναι στη διάθεση της υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ για διασταύρωση των δηλουμένων στοιχείων.

Τέλος, από τα στοιχεία του φακέλου η υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει αν παραγωγοί που ανήκουν σε ένα φορέα ανήκουν και σε έναν άλλον ταυτόχρονα, ενώ στην περίπτωση ΠΕΚ και ΟΚΣ παρατηρείται κοινό μέλος και στους  2 φορείς.

Τέλος, στο έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, αναφέρεται ότι αναμένουμε τις διευκρινήσεις σας στα ανωτέρω από τα οποία ως σημαντικότερο συγκρατείται η βεβαίωση από ορκωτό λογιστή του μέσου όρου των τριών προηγούμενων ετών για το αιγοπρόβειο γάλα και την παραγωγή τυριού Φέτα, πράγμα το οποίο ακόμα δεν υπάρχει από όλους τους συμμετέχοντες στη Διεπαγγελματική Φέτας.

Αναλυτικά, ολόκληρο το σχετικό έγγραφο, που έχει αναστατώσει τους φορείς της Διεπαγγελματικής, έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την αίτηση αναγνώρισης».

Σχετ: η αριθμ. πρωτ. 23/03/2021 αίτησή σας

«Η υπηρεσία μας κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον από 23/03/2021 κατατεθειμένο φάκελο αναγνώρισης της οργάνωσής σας στην υπηρεσία μας, θα ήθελε να σας γνωρίσει τα παρακάτω:

Συγκεντρωτική κατάσταση: Στα υποβληθέντα δικαιολογητικά προσκομίζεται

συγκεντρωτική κατάσταση, όπου αναφέρεται ο μέσος όρος των τριών προηγούμενων ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης των παραχθέντων ποσοτήτων αιγοπρόβειου γάλακτος για την παραγωγή ΦΕΤΑΣ και της παραχθείσας ποσότητας ΦΕΤΑΣ, υπογεγραμμένη μόνο από το νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας ΔΟ καιόχι βεβαιωμένη και υπογεγραμμένη από ορκωτό λογιστή. Η υπηρεσία μαςενημέρωσε προφορικά τον εκπρόσωπό σας κατά την υποβολή του φακέλου ότισύμφωνα με το Ν. 4647/16.12.2019 (Α’ 204) (άρθρο 56) όσο και την αριθμ. 2745/328012/2019 (Β΄4761) ΥΑ (άρθρο 2):

Στην αίτηση αναγνώρισης αναφέρονται υποχρεωτικά η επωνυμία και η έδρα της ΔΟ και πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο του καταστατικού της ΔΟ και τα συστατικά έγγραφα των μελών τηςανάλογα με την νομική τους μορφή, νομίμως επικυρωμένα, σύμφωνα με τις σχετικές με τη νομική μορφή τους διατάξεις,

β) κατάσταση των μελών της, στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον η επωνυμία, η έδρα τους και το ΑΦΜ τους,

γ) νόμιμα επικυρωμένο έγγραφο από το οποίο προκύπτουν τα όργανα διοίκησης και νόμιμης εκπροσώπησης της ΔΟ,

δ) συγκεντρωτική κατάσταση, όπου θα βεβαιώνεται ο μέσος όρος των τριών προηγούμενων ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης των παραγόμενων και των εμπορευόμενων ή μεταποιημένων ποσοτήτων των σχετικών προϊόντων του τομέα ή των τομέων για τους οποίους ζητείται η αναγνώριση και θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας ΔΟ και από ορκωτό λογιστή, μόνο για τα οικονομικά στοιχεία που θα περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Ως εκ τούτου, πρόκειται για υποχρεωτικό δικαιολογητικό βάσει της κείμενης νομοθεσίας και παρακαλούμε για την προσκόμιση αυτού.

Άλλωστε, η σημασία της βεβαίωσης των στοιχείων είναι καίρια γιατί τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο και αφορούν ειδικά εκείνα της πρωτογενούς παραγωγής (ΣΕΚ και ΚΕΑΣΑ) είναι κατά δήλωσή τους, χωρίς καμία δυνατότητα διασταύρωσής τους, ενώ για τα στοιχεία που αφορούν στην ΟΔΙΠΠΑΦ, γίνεται αναφορά σε βεβαιωμένα στοιχεία από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ χωρίς αυτό να φαίνεται με την προσκόμιση κάποιου σχετικού εγγράφου.

Αντιπροσωπευτικότητα

Α. τομέας μεταποίησης: Η αντιπροσωπευτικότητα διαπιστώνεται για την περίπτωση του ΣΕΒΓΑΠ μέσω της αλληλογραφίας με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που η ίδια η Οργάνωσή σας συμπεριλαμβάνει στον κατατεθέν φάκελο (η οποία και επισημαίνεται ότι πληροί όπως και να έχει το απαιτούμενο 15% για τη μεταποίηση), όχι όμως για την περίπτωση της ΟΔΙΠΠΑΦ, όπου με έγγραφό της γίνεται αναφορά σε βεβαιωμένα στοιχεία από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ χωρίς αυτό να φαίνεται με την προσκόμιση κάποιου σχετικού εγγράφου (ή σχετικής αλληλογραφίας με ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ). Η υπηρεσία μας για να διαπιστώσει τα παρατιθέμενα στοιχεία θα πρέπει να απευθυνθεί στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ γνωρίζοντας τη λίστα των 162 μεταποιητών που αποτελούν μέλη της ΟΔΙΠΠΑΦ. Επειδή τα μέλη της ΟΔΙΠΠΑΦ δεν φαίνονται στο κατατεθέν καταστατικό της οργάνωσης, παρακαλούμε γνωστοποιήστε τα στην υπηρεσία μας ώστε να απευθυνθούμε στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή διαφορετικά παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε στην υπηρεσία μας την αναλυτική σχετική επικοινωνία της ΟΔΙΠΠΑΦ με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ από όπου προκύπτουν τα στοιχεία που κατατίθενται. Αντίστοιχα, για το Σύλλογο Τυροκόμων Θεσσαλίας, παρακαλούμε γνωστοποιήστε τα μέλη του, ώστε να απευθυνθούμε στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Β. πρωτογενής τομέας: Η αντιπροσωπευτικότητα μπορεί να διαπιστωθεί για την περίπτωση των ΠΕΚ και ΟΚΣ&ΚΠΘ (η οποία και επισημαίνεται ότι πληροί όπως και να έχει το απαιτούμενο 15%), μέσω της αλληλογραφίας με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που η ίδια η οργάνωσή σας συμπεριλαμβάνει στον κατατεθέν φάκελο (στοιχεία παράδοσης γάλακτος για παραγωγή τυριού φέτας). Ανάλογα στοιχεία θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα και για την περίπτωση των ΣΕΚ και ΚΕΑΣΑ, μέσω και πάλι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είτε από την οργάνωσή σας είτε από την υπηρεσία μας στην περίπτωση μας είχατε γνωρίσει επακριβώς τα στοιχεία των παραγωγών που αποτελούν μέλη των ΣΕΚ και ΚΕΑΣΑ.

Στο προσκομισθέν καταστατικό της ΔΟ με ημερομηνία 6/2/2020, στο άρθρο 23«Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο» αναφέρεται ότι το διοικητικό συμβούλιο με τη συγκεκριμένη σύνθεση είναι προσωρινό και θα διοικήσει μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης γενικής συνέλευσης, η οποία θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός εξαμήνου από τη καταχώρηση του εν λόγω καταστατικού στο ΓΕΜΗ. Η εν λόγω καταχώρηση πραγματοποιήθηκε στις 16/02/2021 και σε αυτή γίνεται μνεία στο καταστατικό της 6/02/2021 και όχι της 6/02/2020. Θα θέλαμε να μας γνωρίσετε ποια από τις δύο ημερομηνίες ισχύει (6/02/2021 ή 6/02/2020).

Εκπροσώπηση: Στα στοιχεία που αφορούν στο ΣΕΒΓΑΠ, προσκομίζεται αρχείο excel με την ονομασία «υπεύθυνες δηλώσεις», με όλα τα μέλη του, και αναλυτική κατάσταση όλων των παραγωγών γάλακτος που συνεργάζεται κάθε μέλος αυτού (βιομηχανία γάλακτος) και σε ποιο φορέα ανήκουν οι εν λόγω παραγωγοί (ΠΕΚ ή ΟΚΣ & ΚΠΘ), χωρίς άλλο αποδεικτικό στοιχείο πέραν αυτής της λίστας (όπως οι υπεύθυνες δηλώσεις για τις οποίες γίνεται λόγος). Οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι στη διάθεση της υπηρεσίας μας για διασταύρωση των δηλουμένων στοιχείων.

Τέλος, από τα στοιχεία του φακέλου η υπηρεσία μας δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει αν παραγωγοί που ανήκουν σε ένα φορέα ανήκουν και σε έναν άλλον ταυτόχρονα, ενώ στην περίπτωση ΠΕΚ και ΟΚΣ παρατηρείται κοινό μέλος και στους 2 φορείς. Παρακαλούμε για διευκρινήσεις.

Αναμένουμε τις διευκρινήσεις σας στα ανωτέρω από τα οποία ως σημαντικότερο συγκρατείται η βεβαίωση από ορκωτό λογιστή του μέσου όρου των τριών προηγούμενων ετών για το αιγοπρόβειο γάλα και την παραγωγή τυριού Φέτα».

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Ιωάννα Παππά

ΕΝΤΥΠΗ ΑγροΈκφραση

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ