Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

“Τεχνικό άρθρο για τον “Daniel”και “Φράγμα Σκοπιάς, Ενιπέα, Φαρσάλων, Λάρισας””


του Θωμά Παπαλάσκαρη*

«“Φράγμα “Σκοπιάς” (“Παλιοδερλί”), Φαρσάλων, Λάρισας”: Θα σταματούσε σημαντική ποσότητα νερού του “Ενιπέα Ποταμού”, μειώνοντας, κατά 160 εκατομμύρια m3, περίπου, την πλημμύρα στον κάμπο της “Θεσσαλίας”, στην κακοκαιρία “Daniel” (~762,40 mm βροχής)».

Κατά το πρόσφατο ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο με την αντιστοιχισμένη κωδική ονομασία “Daniel”, ο «Ποταμός Ενιπέας», “μετέφερε” στην θέση όπου σχεδιάστηκε να κατασκευαστεί το «Φράγμα Ποταμού Ενιπέα (“Σκοπιάς”) (στην θέση “Παλιοδερλί”)», (η οποία συγκεκριμένη θέση βρίσκεται εντός των ορίων του«“Δήμου Φαρσάλων”, “Νομού Λάρισας”»), συνολικά “[(284.737.000), (διακόσια ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες)]” “[(μ3), (κυβικά μέτρα)]” (ή “τόνους”) νερού και με μέγιστη παροχή «1.793,20 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «1.793,20 m3/sec»), [1,2,4,5,6.1,6.2,7,8.1-8.2].

Το «Φράγμα Ποταμού Ενιπέα (“Σκοπιάς”) (στην θέση “Παλιοδερλί”)», (του «Δήμου Φαρσάλων», του «Νομού Λάρισας»), έχει σχεδιαστεί, (σύμφωνα με την μελέτη της «ELECTROWATT» του έτους «1968»), έτσι ώστε να έχει ωφέλιμο όγκο ίσο με «[(126Χ106), (126.000.000), (εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια)] [(κυβικά μέτρα), (κ.μ.), (μ3), (m3)]», (ή αλλιώς «126 hm3») και κατά συνέπεια, κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας «Daniel» θα μπορούσε να συγκρατήσει, (στην περίπτωση κατά την οποία ήταν εντελώς άδειο), ένα ποσοστό ίσο με το «44,25%», (περίπου το μισό), της συνολικής πλημμυρικής παροχής που προήλθε από το ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο «Daniel», (όσον αφορά αποκλειστικά την συνολική ποσότητα νερού που συγκεντρώθηκε από το συνολικό εμβαδόν της «λεκάνης απορροής» του «”Ποταμού Ενιπέα ”, έως την θέση στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί το «Φράγμα Ποταμού Ενιπέα (“Σκοπιάς”) (στην θέση “Παλιοδερλί”)», “Δήμου Φαρσάλων”, “Νομού Λάρισας”») [11].

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται εύκολα ότι το «Φράγμα Ποταμού Ενιπέα (“Σκοπιάς”) (στην θέση “Παλιοδερλί”)», όταν είναι εντελώς άδειο, (σε περίπτωση που είχε κατασκευαστεί στην αρχικά προβλεπόμενη θέση του, σύμφωνα με την μελέτη της «ELECTROWATT» του έτους «1968»), θα είχε την δυναμικότητα να υποδεχθεί σημαντική ποσότητα της συνολικής πλημμυρικής παροχής του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την συγκεκριμένη αντιστοιχισμένη ονομασία «Daniel»  [1,2,4,5,6.1,6.2,7,11].

Σύμφωνα με τον πρόσφατο (2022) σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών, το φράγμα (στον ποταμό) «Ενιπέα», πρόκειται να κατασκευαστεί στην θέση «Παλιοδερλί», σε απόσταση περίπου [(5),(πέντε)] χιλιόμετρα ανατολικά της κοινότητας «Σκοπιάς» με «συνολικό κόστος πράξης («Α.Π.:263683/25-08-2022»): 230.071.272,00€ («ΑΔΑ:9ΡΑ4465ΧΘΞ-2ΜΝ»)»  [11].

Η συγκεκριμένη βροχόπτωση, οι οποία μάλιστα, προκάλεσε πολλές καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, ήταν συγκεκριμένα, αναλυτικά: «04/09/2023 (43,20 mm)», «05/09/2023 (250,00 mm)», «06/09/2023 (378,40 mm)» και «07/09/2023 (90,80 mm)», («συνολικό ύψος βροχόπτωσης πέντε συνεχόμενων ημερών: 762,40 mm») γεγονός που αποδεικνύει την αναγκαιότητα της κατασκευής του «Φράγματος Ποταμού Ενιπέα (“Σκοπιάς”) (στην θέση “Παλιοδερλί”)», του «Δήμου Φαρσάλων», του «Νομού Λάρισας» [6.1,6.2,7,8.1-8.2].

Το υδρογραφικό δίκτυο του «”Ποταμού Ενιπέα”, έως την προβλεπόμενη θέση κατασκευής του «Φράγμα Ποταμού Ενιπέα (“Σκοπιάς”) (στην θέση “Παλιοδερλί”)», “Δήμου Φαρσάλων”, “Νομού Λάρισας”», στο σημείο που βγαίνει από την συγκεκριμένη υποδιαίρεση της συνολικής υδρολογικής λεκάνης του, είναι, στο σύνολό του, ένα ρέμα «5ης Τάξης», (κατά την μέθοδο “Strahler” κατάταξης των ρεμάτων), με συνολικό μήκος ρεμάτων «1ης Τάξης», «L1STR=147.309 μ.μ.» 53 ρέματα») ως επί το πλείστον, ορεινά πηγαία ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»),  με συνολικό μήκος ρεμάτων «2ης Τάξης», «L2STR=54.899,30 μ.μ.», («24 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ορεινά και ημιορεινά ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»), με συνολικό μήκος ρεμάτων «3ης Τάξης», «L3STR=34.514,20 μ.μ.» («16 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ημιορεινά ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»), με συνολικό μήκος ρεμάτων «4ης Τάξης», «L4STR=14.115,80 μ.μ.» («7 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ημιπεδινά ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα») και με συνολικό μήκος ρεμάτων «5ης Τάξης», «L5STR=7.225,70 μ.μ.» («6 ρέματα») («ως επί το πλείστον, πεδινά ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα») δηλαδή με συνολικό μήκος ρεμάτων, («Ανεξάρτητα Τάξης»), ίσο με «LTOTAL=258.064,00 μ.μ.» (ή αλλιώς «L(1+2+3+4+5)TOTAL=258,064 χιλιόμετρα») («106 ρέματα»). Το συνολικό εμβαδόν της «λεκάνης απορροής» του «”Ποταμού Ενιπέα ”, έως την θέση στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί το «Φράγμα Ποταμού Ενιπέα (“Σκοπιάς”) (στην θέση “Παλιοδερλί”)», “Δήμου Φαρσάλων”, “Νομού Λάρισας”» είναι ίσο με «414.954,99 στρέμματα» [(«414,95 τετραγωνικά χιλιόμετρα» (km2)] (ενώ, ειδικότερα: 1).το «13,27%» («55,05 km2») του εμβαδού της επιφάνειας της λεκάνης απορροής του βρίσκεται εντός των ορίων του «Δήμου Φαρσάλων», του «Νομού Λάρισας», 2).το «59,92%» («248,65 km2») του εμβαδού της επιφάνειας της λεκάνης απορροής του βρίσκεται εντός των ορίων του «Δήμου Δομοκού», του «Νομού («Π.Ε.») Φθιώτιδας», 3).το «22,64%» («93,94 km2») του εμβαδού της επιφάνειας της λεκάνης απορροής του βρίσκεται εντός των ορίων του «Δήμου Αλμυρού», του «Νομού Μαγνησίας», 4).το «3,68%» («15,29 km2») του εμβαδού της επιφάνειας της λεκάνης απορροής του βρίσκεται εντός των ορίων του «Δήμου Λαμιέων», του «Νομού («Π.Ε.») Φθιώτιδας» και 5).το «0,49%» («2,02 km2») του εμβαδού της επιφάνειας της λεκάνης απορροής του βρίσκεται εντός των ορίων του «Δήμου Στυλίδος», του «Νομού («Π.Ε.») Φθιώτιδας» (1,2,4).

Ο «Ποταμός Ενιπέας», (στην θέση όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το «Φράγμα Ποταμού Ενιπέα (“Σκοπιάς”) (στην θέση “Παλιοδερλί”)» του «Δήμου Φαρσάλων», του «Νομού Λάρισας»), είναι ποταμός του «Νομού («Π.Ε.») Λάρισας», του «Νομού («Π.Ε.») Μαγνησίας» και του «Νομού («Π.Ε.») Φθιώτιδας», περνάει μέσα (και συγκεντρώνει νερά) από περιοχές του «Δήμου Λαμιέων», του «Δήμου Στυλίδος», του «Δήμου Δομοκού», του «Δήμου Αλμυρού» και του «Δήμου Φαρσάλων» και είναι παραπόταμος του «Πηνειού Ποταμού». Γενικότερα, ο «Ποταμός Ενιπέας», πηγάζει από τις βόρειες πλαγιές του όρους «Όθρυς», συλλέγει τα νερά του «Χαλκοδονίου» και «Ναθρακίου», διασχίζει την πεδιάδα των «Φαρσάλων» και εκβάλλει (καταλήγει) στον «Πηνειό Ποταμό» ανάμεσα στα μικρά υψώματα «Τίτανος» και «Ζάρκος» [9.1].

Εικόνα 1.    Η απεικόνιση, της «λεκάνης απορροής» (επιφάνεια με «ανοιχτή πράσινη» απόχρωση) (του «”Ενιπέα Ποταμού” πουαντιστοιχεί έως την θέση στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί το«Φράγμα Ποταμού Ενιπέα (“Σκοπιάς”) (στην θέση “Παλιοδερλί”)», η οποία βρίσκεται στην κανάντη πλευρά του οικισμού «Σκοπιά» του «Δήμου Φαρσάλων»), του «υδρογραφικού (γραμμικού) δικτύου» (γραμμές με «έντονη μπλε» απόχρωση με διαβάθμιση του πάχους της γραμμής, όπου το πάχος της κάθε γραμμής εξαρτάται από την “τάξη” του εκάστοτε ρέματος που αντιπροσωπεύει δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η “τάξη” του ρέματος τόσο παχύτερη είναι και η αντίστοιχη γραμμή που το αντιπροσωπεύει), των «οικισμών του Δήμου Φαρσάλων», των «οικισμών του Δήμου Δομοκού», των «οικισμών του Δήμου Αλμυρού». των «οικισμών του Δήμου Λαμιέων», και των «οικισμών του Δήμου Στυλίδος» (κουκίδες με «μαύρη» απόχρωση και ονομασία, επίσης, με «μαύρη» απόχρωση), του «περιγράμματος του “Δήμου Φαρσάλων”», του «περιγράμματος του “Δήμου Δομοκού”»,  του «περιγράμματος του “Δήμου Αλμυρού”»,  του «περιγράμματος του “Δήμου Λαμιέων”»,  και του «περιγράμματος του “Δήμου Στυλίδος”» (γραμμές με «μαύρη απόχρωση»), όπως απεικονίζονται στο «ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό» «Q.G.I.S.» [4], μέσω των σχετικών αρχείων που ανακτήθηκαν τόσο από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Copernicus») όσο και από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («ΕΛ.ΣΤΑΤ.»),[1,2,4].

—————————————————————————————————————–

Επιπλέον, αρχικά, στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04/09-07/09/2023” (“762,40 mm”), (το οποίο και «απέδωσε» την, “προσομοιωμένη ρεαλιστική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «1.793,20 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «1.793,20 m3/sec»), [το οποίο και «απέδωσε», λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel», την, “προσομοιωμένη ρεαλιστική”, συνολική ποσότητα νερού, συγκεκριμένα, «284.737.000 κυβικά μέτρα (τόννους νερού)» ή αλλιώς «284.737.000 m3 (τόννους νερού)»], και το αντίστοιχο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel»), (η ανάλυση και οι υπολογισμοί έγιναν με το ελεύθερο στο διαδίκτυο λογισμικό «HECHMS» του «U.S.A. Army Corps of Engineers» δηλαδή του «Σώματος Μηχανικών του Στρατού των Η.Π.Α.») [1,2,4,5,6.1,6.2,7].

Εικόνα 2. Το, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04/09-07/09/2023” (“762,40mm”), (το οποίο και «έδωσε» την, “ρεαλιστική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «1.793,20  κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «1.793,20   m3/sec»), (το οποίο και «απέδωσε», λόγω του πρόσφατου, ακραίου, μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel», την, συνολική ποσότητα νερού, συγκεκριμένα, «284.737.000 κυβικά μέτρα (τόνους νερού)» ή αλλιώς «284.737.000 m3 (tons νερού)»), (στην περιοχή όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το «Φράγμα Ποταμού Ενιπέα (“Σκοπιάς”) (στην θέση “Παλιοδερλί”)», του «”Ποταμού Ενιπέα”, που αντιστοιχείέως την θέση όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το «Φράγμα Ποταμού Ενιπέα (“Σκοπιάς”) (στην θέση “Παλιοδερλί”)», του «“Δήμου Φαρσάλων”, του “Νομού Λάρισας”»), και το αντίστοιχο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel») [1,2,4,5,6.1,6.2,7].

—————————————————————————————————————–

Εικόνα 3. Η απεικόνιση της λεκάνης απορροής, [επιφάνεια με «ανοιχτή πράσινη» απόχρωση, πουαντιστοιχεί έως την θέση όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το «Φράγμα Ποταμού Ενιπέα (“Σκοπιάς”) (στην θέση “Παλιοδερλί”)», (“Δήμου Φαρσάλων”), Νομού Λάρισας”»] και του (πλήρως ανεπτυγμένου) αντίστοιχου, περιεχόμενου σε αυτήν, υδρογραφικού δικτύου (γραμμές με «ανοιχτή ροζ» απόχρωση), του «Ποταμού Ενιπέα» επί του υπόβαθρου της διαδικτυακής πλατφόρμας «Google Earth» [1,2,4,10].

—————————————————————————————————————–

Παρατήρηση: Το παρόν δημοσίευμα θα αναμορφωθεί όταν, έπειτα από προσωπική έρευνα στο διαδίκτυο, επεξεργαστούν από τον συγγραφέα του παρόντος και τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία των: 1).“βροχοπτώσεων της ευρύτερης περιοχής”, 2).“αναλυτικών χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής” (έτσι ώστε να καθοριστεί ο ακριβής “curve number”), 3).“γεωλογικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής“ (έτσι ώστε να καθοριστεί ο ακριβής “curve number”), που αφορούν την περιοχή της “λεκάνης απορροής”, (που αντιστοιχεί έως το σημείο όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το «Φράγμα Ποταμού Ενιπέα (“Σκοπιάς”) (στην θέση “Παλιοδερλί”)» του «Δήμου Φαρσάλων», του «Νομού Λάρισας»), του «Ποταμού Ενιπέα», ενώ, επιπρόσθετα η παρούσα, (αποκλειστικά ιδιωτική και υποκειμενική), μελέτη εκπονήθηκε δωρεάν (και δόθηκε ανοιχτά στην δημοσιότητα) και δεν έχει επιδοτηθεί, (ούτε με ένα ευρώ), από κανένα είτε Εθνικό είτε Ευρωπαϊκό οικονομικό πόρο ή άλλη Υπηρεσία είτε Οργανισμό. Τέλος, τα πραγματικά δεδομένα βροχοπτώσεων, αφορούν, αποκλειστικά, τον μετεωρολογικό σταθμό της «“Πεζούλας Καρδίτσας”, του “Δήμου Λίμνης Πλαστήρα”, του “Νομού (Π.Ε.) Καρδίτσας”», (αθροιστική βροχόπτωση ίση με «762,40mm»), όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την ιστοσελίδα “meteo.gr” και αφορούσαν το χρονικό διάστημα «04-07/09/2023» [6.1-6.2,7].

—————————————————————————————————————–

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του “Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη”, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/»,

και (ειδικά για θέματα που αφορούν τόσο τον “Νομό Καρδίτσας” ή αλλιώς την “Π.Ε. Καρδίτσας”) όσο και τον “Νομό Τρικάλων” ή αλλιώς την “Π.Ε. Τρικάλων”) καθώς επίσης και ενδεικτικά τον “Νομό Λάρισας” ή αλλιώς την “Π.Ε. Λάρισας”), [όπως π.χ. 3.1-3.46],

Βιβλιογραφία-Παραπομπές:

1.COPERNICUS.EU,

(«https://www.copernicus.eu/el»),

—————————————————————————————————————–

2.STATISTICS.GR,

(«https://www.statistics.gr/»),

—————————————————————————————————————–

3.1.KARDITSALIVE.NET,

(«https://www.karditsalive.net/arthra/%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%BA-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-daniel-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-55-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC»),

3.2.KARDITSANEWS.GR,

(«https://www.karditsanews.gr/thomas-k-papalaskaris-plimmyrise-peripou-to-14-tou-dimou-sofadon-tou-nomou-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.3.KARDITSANEWS.GR,

(«https://www.karditsanews.gr/thomas-papalaskaris-plimmyrise-peripou-to-55-tou-dimou-palama-tou-nomou-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/ »),

3.4.KARDITSAPRESS.GR,

(«https://karditsapress.gr/eco/64-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/58449-%C2%AB%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-55-%CF%84%CE%BF%CF%85-%E2%80%9D%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%E2%80%9D%C2%BB-%CF%84%CE%BF%CF%85-%C2%AB%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82%E2%80%9D-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%C2%BB»),

3.5.TRIKALAOLA.GR,

(«https://www.trikalaola.gr/plimmyrise-peripou-to-55-tou-dimou-palama-tounomou-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.6.TIRNAVOSPRESS.GR,

(«https://tirnavospress.gr/plimmyrise-peripoy-to-55-dimoy-palama-nomoy-karditsas/»),

3.7.MOUZAKINEWS.GR,

(«https://mouzakinews.gr/plimmyrise-peripoy-to-8-toy-dimoy-karditsas-toy-nomoy-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.8.TRIKALAOLA.GR,

(«https://www.trikalaola.gr/plimmyrise-peripou-to-14-tou-dimou-sofadon-tou-nomou-karditsas-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.9.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/ellada/2017316_kakokairia-daniel-karditsa-plimmyrise-peripoy-55-toy-dimoy-palama-symfona-me»),

3.10.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/plimmyrise-peripou-to-55-tou-dimou-pa/»),

3.11.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/plimmyrise-peripou-to-14-tou-dimou-sofa/»),

3.12.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/plimmyrise-peripou-to-8-tou-dimou-kardi/»),

3.13.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/kakokairia-daniel-kai-potamos-farsaliotis/»),

3.14.TIRNAVOSPRESS.GR,

(«https://tirnavospress.gr/300-ekatommyria-kyvika-neroy-peripoy-katevase-mono-o/»),

3.15.INFOGNOMONPOLITICS.GR,

(«https://infognomonpolitics.gr/2023/09/kakokairia-daniel-kai-potamos-farsaliotis-poso-nero-katevase-ston-potamo-sofaditi-kai-to-evros-tis-plimmyras-pou-prokalese/»),

3.16.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/09/25/peripoy-300-ekat-kyvika-neroy-katevase-m/»),

3.17.GAIAELLINIKI.GR,

(«https://www.gaiaelliniki.gr/2023/11/300-daniel.html»),

3.18.GREENAGENDA.GR,

(«https://greenagenda.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-daniel-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%B9/»),

3.19.GREENNEWS.GR,

(«https://greennews.gr/79833/»),

3.20.LARISSAPRESS.GR,

(«https://www.larissapress.gr/2023/09/25/300-ekatommyria-kyvika-nerou-peripou-katevase-mono-o-potamos-farsaliotis-kata-tin-diarkeia-tis-kakokairias-daniel/»),

3.21.ODELALIS.GR,

(«https://odelalis.gr/300-peripoy-ekatommyria-kyvika-neroy-katevase-mono-o-potamos-farsaliotis-kata-ti-diarkeia-tis-kakokairias-daniel/»),

3.22.ODELALIS.GR,

(«https://odelalis.gr/plimmyrise-peripoy-to-21-toy-dimoy-farkadonas-toy-nomoy-trikalon-symfona-me-doryforika-dedomena/»),

3.23.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/250-disekatommyria-kyvika-nerou-peripo/»),

3.24.TRIKALAOPINION.GR,

(«https://trikalaopinion.gr/250-disekatommyria-kyvika-nerou-peripou-katevase-synolika-o-potamos-pineios-kata-tin-diarkeia-tis-kakokairias-daniel/»),

3.25.TIRNAVOSPRESS.GR,

(«https://tirnavospress.gr/2-50-disekatommyria-kyvika-neroy-peripoy-katevase-synolika/ »),

3.26.KARDITSAPRESS.GR,

(«https://www.karditsapress.gr/eco/64-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/58814-2%2C50-%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%2C-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85%2C-%E2%80%9C%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5%E2%80%9D-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BF-%E2%80%9C%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CF%82%E2%80%9D-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%E2%80%9Cdaniel%E2%80%9D»),

3.27.NEAKRITI.GR,

(«https://www.neakriti.gr/ellada/2019734_kakokairia-daniel-kai-potamos-pineios-poso-nero-katebase-synolika-stin-ekboli-toy »),

3.28.ODELALIS.GR,

(«https://odelalis.gr/2-50-disekatommyria-kyvika-neroy-peripoy-katevase-synolika-o-potamos-pineios-kata-ti-diarkeia-tis-kakokairias-daniel/»),

3.29.LARISSAPRESS.GR,

(«https://www.larissapress.gr/2023/09/27/kakokairia-daniel-250-disekatommyria-kyvika-nerou-katevase-synolika-o-pineios/»),

3.29.TRIKALAIDEES.GR,

(«https://www.trikalaidees.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1-daniel-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8C/»),

3.30.TRIKALAENIMEROSI.GR,

(«https://trikalaenimerosi.gr/blog/2-50-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CE%BF-%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82-daniel»),

3.31.CANDIADOC.GR,

(«https://www.candiadoc.gr/2023/09/27/peripoy-2-50-dis-kyvika-neroy-katevase/»),

3.32.TRIKALAOLA.GR,

(«https://www.trikalaola.gr/kakokairia-daniel-kai-potamos-pineios-poso-nero-katevase-synolika-stin-ekvoli-tou/»),

3.32.TRIKALANEWS.GR,

(«https://www.trikalanews.gr/daniel-2-50-dis-kyvika-neroy-katevase-o-pineios/»),

3.33.MOUZAKINEWS.GR,

(«https://mouzakinews.gr/kakokairia-daniel-kai-potamos-pineios-poso-nero-katevase-synolika-stin-ekvoli-toy/»),

—————————————————————————————————————–

3.37.LARISSAPRESS.GR,

(«https://www.larissapress.gr/2024/04/20/spasimo-anachomatos-ston-koskina-karditsas-160-ekatommyria-kyvika-metra-peripou-katevase-sto-simeio-o-potamos-kalentzis-stin-kakokairia-daniel/»),

3.38.TRIKALAOLA.GR,

(«https://www.trikalaola.gr/techniko-arthro-gia-to-spasimo-anachomatos-ston-koskina-karditsas/»),

3.39.MOUZAKINEWS.GR,

(«https://mouzakinews.gr/thomas-papalaskaris-techniko-arthro-gia-to-spasimo-anachomatos-ston-koskina-karditsas/»),

3.40.TIRNAVOSPRESS.GR,

(«https://tirnavospress.gr/spasimo-anachomatos-ston-koskina-karditsas-pesane-160-ekatommyria/»),

3.41.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/news/spasimo-anachomatos-ston-koskina-karditsas/»),

—————————————————————————————————————–

3.42.KARDITSANEWS.GR,

(«https://www.karditsanews.gr/fragma-mouzakiou-tha-stamatouse-oli-tin-posotita-nerou-tou-pamisou-potamou-an-eiche-plirotita-eos-kai-78-grafei-o-thomas-papalaskaris-politikos-michanikos-ydrologos-michanikos-kai-micha/»),

3.43.LARISSAPRESS.GR,

(«https://www.larissapress.gr/2024/04/25/fragma-mouzakiou-karditsas-tha-stamatouse-oli-tin-posotita-nerou-tou-pamisou-potamou-an-eiche-plirotita-eos-kai-78-apotrepontas-entelos-tin-plimmyra-sto-mouzaki/»),

3.44.MOUZAKINEWS.GR,

(«https://mouzakinews.gr/techniko-arthro-gia-to-fragma-moyzakioy-karditsas/»),

3.45.PYLINEWS.GR,

(«https://pylinews.gr/fragma-moyzakioy-karditsas-tha-stamatoyse-oli-tin-posotita-neroy-toy-pamisoy-eiche-plirotita-eos-kai-78/»),

3.46.TIRNAVOSPRESS.GR,

(«https://tirnavospress.gr/fragma-moyzakioy-karditsas-tha-stamatoyse-oli-tin-posotita/»),

—————————————————————————————————————–

3.47.MOUZAKINEWS.GR,

(«https://mouzakinews.gr/2024/04/techniko-arthro-gia-ton-ianokai-fragma-moyzakioy-karditsas/»),

3.48.TIRNAVOSPRESS.GR,

(«https://tirnavospress.gr/fragma-moyzakioy-karditsas-nero-apo-peripoy-dodeka-ianoys/»),

3.49.EENIMEROSI.COM,

(«https://e-enimerosi.com/koinonia-kosmos/fragma-mouzakiou-karditsas-perissotero-nero-apo-peripou-dodeka-ianous/»),

—————————————————————————————————————–

4.QGIS.ORG,

(«https://www.qgis.org/en/site/»),

—————————————————————————————————————–

5.HEC.USACE.ARMY.MIL,

(«https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/»),

—————————————————————————————————————–

6.1.METEO.GR,

(«https://meteo.gr/article_view.cfm?entryID=2930»),

6.2.METEO.GR,

(«https://meteo.gr/UploadedFiles/articlePhotos/SEP23/Daniel_Thessaly_V2.jpg»)

—————————————————————————————————————–

7.PENTELI.METEO.GR,

(«https://penteli.meteo.gr/stations/pezoula/»),

—————————————————————————————————————–

8.1.THESSALIATV.GR (ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ / 2022.01.09) (THESSALIA TILEORASI / 2022.01.09) («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=4R28DlJN2n8»),

8.2.THESSALIATV.GR (ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ / 2024.02.23) (THESSALIA TILEORASI / 2024.02.23) («YOUTUBE.COM»),

(«https://www.youtube.com/watch?v=xODdsxv3KzA&t=2233s»),

—————————————————————————————————————–

9.1.EL-WIKIPEDIA.ORG,

(«https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B9%CF%80%CE%AD%CE%B1%CF%82_(%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1)»),

—————————————————————————————————————–

10.EARTH.GOOGLE.COM,

(«https://earth.google.com/web/@0,-4.1065,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r/data=OgMKATA»),

11.YPETHE.GR,

(«https://www.ypethe.gr/archive/fragma-enipea-farsalon-palioderli-i-skopia»),

—————————————————————————————————————–

Γεωγραφική έρευνα/ Υδρολογική έρευνα / Έρευνα Πολιτικής Προστασίας του Θωμά Παπαλάσκαρη,

●MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,

●Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,

●«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,

●«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,

●«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,

●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «08/12/2015-06/05/2016»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χίου («Τμήμα Επικινδύνων & Αυθαιρέτων»), Χίος» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/9/2016-31/04/2017»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «15/11/2017-23/04/2018»),

●«Πρώην Υπάλληλος του «Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «02/05/2018-01/09/2018»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, Χρυσούπολης Νέστου, Καβάλας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «30/11/2018-09/06/2019»),

●«Πρώην Υπάλληλος της «Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/7/2019-10/10/2019»),

«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της πρώην «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.»), Ελασσόνα, Δήμος Ελασσόνας, Νομού Λάρισας» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «11/10/2019-31/05/2021»)»,

●«Πρώην Υπάλληλος/Στέλεχος της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. («ΑΝ.Η. Α.Ε.»), Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, (Παράρτημα Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Περιοχής Μεσαράς), Νομού Ηρακλείου, Κρήτης» (με σύμβαση «Ι.Δ.Ο.Χ.», «01/06/2021-30/11/2021»)»,

●«Υπάλληλος της «Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων, Κάλυμνος, Νομού Δωδεκανήσου» (με σύμβαση «Δ.Δ.Α.Χ.», «17/01/2022-../../….»), («Με Απόσπαση Λόγω Συνυπηρέτησης στον “Δήμο Καβάλας”»),

—————————————————————————————————————–

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 35 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (“Ν.Ο.Κ.”) & Έκδοση Άδειας Δόμησης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Παρακολούθηση της ημερίδας επιμόρφωσης, διάρκειας 2,50 ωρών, «Εργαστήριο (“workshop”) για τα έργα υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) που είναι ενταγμένα στα υποέργα «β. Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού» και «γ. Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις»», (που συνδιοργάνωσαν η «“Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων” του “Υπουργείου Περιβάλλοντος”» με το «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας («Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.»)»).

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών “Q.G.I.S.”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 100 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στη Χωρική Ανάλυση Ψηφιδωτών (“Raster G.I.S.”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 28 ωρών, «Διά Ζώσης Εκπαίδευση Στις Οριοθετήσεις Ρεμάτων», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Παρακολούθηση της ημερίδας επιμόρφωσης, διάρκειας 6 ωρών, «Γεωπληροφορίες (“Geointelligence”)», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 70 ωρών, «Διά Ζώσης Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 21 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Docutracks: Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας 21 ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Πιστοποιημένο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Αναζήτηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων & Συγγραφή Πρότασης Χρηματοδότησης”», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)»».

●«Παρακολούθηση του σεμιναρίου επιμόρφωσης, διάρκειας 3 ωρών, «Προσεισμικός Έλεγχος Υφιστάμενων Κατασκευών», της «3DR Engineering Software Ltd.»».

(κιν.):(6977)507545.

(e-mail):([email protected]).

*MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ