Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Συνδεδεμένη ενίσχυση: Πώς θα δοθεί η στήριξη για τη σηροτροφία

Στα 321.195 ευρώ ανέρχεται το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης που θα καταβληθεί για την συνδεδεμένη ενίσχυση στη σηροτροφία, ενώ σε 1.311 καθορίστηκαν για κάθε έτος εφαρμογής τα πιστοποιημένα κουτιά μεταξόσπορου.

Η ενίσχυση καταβάλλεται ανά επιλέξιμο κουτί μεταξόσπορου, σε ετήσια βάση, ενώ το ακριβές ύψος ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με υπουργική απόφαση, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων κουτιών μεταξόσπορου.

Παράλληλα, με απόφαση που πήρε ΦΕΚ, καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής και των διαδικασιών χορήγησης συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της σηροτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Παρέμβαση Π1-32.4 – Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος – Μεταξοσκώληκες, του εγκεκριμένου εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ 2023 – 2027.

Η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της εκτροφής μεταξοσκωλήκων με σκοπό την παραγωγή κουκουλιών, αποτελεί σημαντικός κλάδος για τη χώρα, αφενός λόγω του φιλοπεριβαλλοντικού του χαρακτήρα και αφετέρου διότι αποτελεί πηγή συμπληρωματικού εισοδήματος για τους αγρότες παραμεθόριων περιοχών, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική βιωσιμότητα των περιοχών αυτών.

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τον τομέα της σηροτροφίας είναι οι ενεργοί γεωργοί, εκτροφείς μεταξοσκωλήκων – παραγωγοί κουκουλιών του είδους Bombyx mori L., φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αντιστοιχεί στην «παραγωγή κουκουλιών μεταξοσκώληκα, κατάλληλων για αναπήνιση» ή αγρότη ειδικού καθεστώτος, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι επιλεξιμότητας:

α) Οι εκτροφείς προμηθεύονται και χρησιμοποιούν κουτιά πιστοποιημένου μεταξόσπορου.

Αν διαπιστωθεί αδυναμία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού από το Σηροτροφικό Εργαστήριο Αθηνών, αρμόδιο για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των κουτιών μεταξόσπορου που προορίζονται για χρήση και εκτροφή, ορίζεται το καθ’ ύλην αρμόδιο Εργαστήριο Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε αυτή την περίπτωση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση των κουτιών μεταξόσπορου διενεργείται κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων στις διατάξεις της υπ’ αρ. 337474/9-12-2009 υπουργική απόφαση (Β’ 2487).

Σε κάθε περίπτωση ο μεταξοσποροπαραγωγός ή ο εισαγωγέας του μεταξόσπορου παραλαμβάνει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό καταλληλότητας.

β) Η προμήθεια των πιστοποιημένων κουτιών μεταξόσπορου γίνεται με ευθύνη των εκτροφέων ή των οργανώσεών τους σε συνεργασία με τους μεταξοσποροπαραγωγούς ή τους εισαγωγείς – εμπόρους μεταξόσπορου.

Αντίγραφα του πιστοποιητικού καταλληλότητας και των παραστατικών εισαγωγής στην περίπτωση εισαγόμενου μεταξόσπορου, διαβιβάζονται με ευθύνη του εκτροφέα στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ). Η ποσότητα των πιστοποιημένων κουτιών μεταξόσπορου που προμηθεύεται ο εκτροφέας, αποδεικνύεται με την υποβολή, των πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των παραστατικών αγοράς των κουτιών μεταξόσπορου (τιμολόγιο αγοράς ή τιμολόγιο αγοράς – δελτίο αποστολής ή απόδειξη λιανικής πώλησης).

γ) Κάθε κουτί πιστοποιημένου μεταξόσπορου, που προορίζεται για χρήση από εκτροφείς, περιέχει τουλάχιστον 20.000 αυγά μεταξοσκώληκα, κατάλληλα για εκκόλαψη κατά την περίοδο (εαρινή, θερινή, φθινοπωρινή) και το έτος που προγραμματίζεται η εκτροφή.

δ) Για τις ανάγκες της παρούσας, σε κάθε 20 Kg παραγόμενα χλωρά κουκούλια, με ομοιόμορφο χρώμα και μέγεθος, αντιστοιχεί ένα επιλέξιμο προς ενίσχυση κουτί μεταξόσπορου των 20.000 αυγών.

ε) Τα παραγόμενα κουκούλια ζυγίζονται χλωρά (fresh cocoons) ή από τον εκτροφέα προς απόπνιξη, ξήρανση ή επεξεργασία σε μονάδα αναπήνισης ή/και επεξεργασίας κουκουλιών, η οποία λειτουργεί εντός της ελληνικής επικράτειας με σχετικό ΚΑΔ, σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

στ) Οι εκτροφές πραγματοποιούνται εντός της «σηροτροφικής περιόδου», η οποία διαρκεί από την 1η Απριλίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ