Τρίτη, 16 Αυγούστου, 2022

Συμμετοχή της K+N Ευθυμιάδης σε προγράμματα

Η γνωστή εταιρεία συμμετείχε σε 2 προγράμματα σε συνεργασία με άλλους φορείς Τα προγράμματα είναι η ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος οξείδωσης και βιοδιάσπασης οργανικών υλικών και το ερευνητικό πρόγραμμα«BIOCONTROL. Αναλυτικότερα :

Πρόγραμμα 1:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΜΗ ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, κωδικό ΠΣΚΕ Τ1ΕΔΚ-04456 και κωδικό ΟΠΣ 5030608

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι ελληνικές, και όχι μόνο, χημικές βιομηχανίες είναι η αποτελεσματική επεξεργασία των παραγόμενων υγρών αποβλήτων με περιβαλλοντικές καιοικονομικά βιώσιμες τεχνολογίες, οι οποίες να ικανοποιούν τα αυστηρά νομοθετικά όρια ασφαλούς διάθεσης. Η εταιρεία Κ & Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ, η μεγαλύτερη του ομίλου REDESTOS Efthymiadis Agrotechnology Group, αντιλαμβανόμενη τις εν λόγω προκλήσεις, συμμετέχει σε ένα καινοτόμο έργο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης με το ακρωνύμιο PHOTOX, αντικείμενο του οποίου είναι η ανάπτυξη εναλλακτικών συστημάτωνεπεξεργασίαςυγρών βιομηχανικών αποβλήτων υψηλούκαι μη βιοδιασπάσιμου οργανικού φορτίου,όπως αυτά της παραγωγής φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, η ποιοτική σύνθεση και φύση των οποίων καθιστά την επεξεργασία και ασφαλή απόρριψή τους δύσκολη και αρκετά δαπανηρή.

Οι εναλλακτικές τεχνολογίες του έργου PHOTOX βασίζονται στην ηλεκτροχημική επεξεργασία των αποβλήτωνσε συνδυασμό με την επιτόπια παραγωγή ισχυρών οξειδωτικών μέσων παρουσία υπεριώδους ακτινοβολίας. Η σχεδόν μηδενική χρήση χημικών και η παραγωγή μηδενικών δευτερογενών αποβλήτων καθιστούν τις υπό διερεύνηση τεχνολογίες ιδιαίτερα ελκυστικές για πρακτική εφαρμογή. Προκαταρκτικές εργαστηριακές μελέτες με πραγματικό απόβλητοτης Κ & Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕστο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),με δύο εναλλακτικές τεχνικέςηλεκτροχημικής και φωτοχημικής επεξεργασίας (Εικόνα 2α),οδήγησαν σεεντυπωσιακά αποτελέσματα ως προς την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου αλλά και του χρώματος, σε σχετικά μικρούς χρόνους επεξεργασίας και με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις(Σχήμα 1). Με στόχο την κλιμάκωση μεγέθους και την επικύρωση των τεχνολογιών PHOTOXσε αντιπροσωπευτικό βιομηχανικό περιβάλλον, η τεχνική εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε.Τ.Ε. συνεργάστηκε με το ΕΚΕΤΑ με σκοπό την κατασκευή πρωτότυπης πιλοτικής μονάδας (Εικόνα 2β) για δοκιμές πεδίου στους χώρους της Κ& Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ (Εικόνα 2γ). Η μονάδα προβλέπεται να λειτουργήσει στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, για χρονικό διάστημα περίπου 3 μηνών ώστε να συλλεγούν τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση των εναλλακτικών τεχνολογιών, την επισήμανση και επίλυση πιθανών προβλημάτων, καθώς και την επίδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτωντους σε άλλους πιθανούς βιομηχανικούς χρήστες.

Σχήμα 1. Ενδεικτικά αποτελέσματαεπεξεργασίας υγρών αποβλήτων παραγωγήςφωσφορικών φυτοφαρμάκων με τεχνικές Φωτοχημικής (UVC/H2O2)και Ανοδικής(ΑΟ) οξείδωσης.

TOC=Ολικός Οργανικός Άνθρακας, COD=Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο, ΤΝ=Ολικό Άζωτο, ΤP=Ολικός Οργανικός Φώσφορος και Color=Χρώμα.

Σχήμα 2. Από την εργαστηριακή έρευνα στην επικύρωση της τεχνολογίας PHOTOX σε αντιπροσωπευτικό βιομηχανικό περιβάλλον.

Στο έργο PHOTOX συμμετέχουν:

–  το Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ) του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ,

–  η τεχνική εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε.Τ.Ε.

–  η Κ& Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

Πρόγραμμα 2:

Ερευνητικό πρόγραμμα«BIOCONTROL – Βιώσιμες λύσεις για την βιολογική αντιμετώπιση επιβλαβών μικροοργανισμών και την επαγωγή της αντοχής των καλλιεργειών στην αλατότητα»

Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΤΕ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΕΛΜΕΠΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ – Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Τρεις από τους σημαντικότερους ερευνητικούς φορείς της χώρας, με έδρα την Κρήτη:α) το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ), β)το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΤΓΕΠ-ΕΛΜΕΠΑ) και γ) το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΙΕΛΥΑ – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), συνεργάζονται με μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον χώρο της Αγροδιατροφής, της «Ραιδεστός» των Κ & Ν Ευθυμιάδης, για τηνανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων αντιμετώπισης επιβλαβών μικροοργανισμών των καλλιεργειών, καθώς και της επαγωγής της ανθεκτικότητας τους στην αυξημένη αλατότητα.

Η εντατικοποίηση της Γεωργίας, η παγκόσμια πληθυσμιακή αύξηση και η ραγδαία κλιματική αλλαγή έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση των αγροτικών εδαφών, την εμφάνιση πιο μολυσματικών στελεχών γνωστών παθογόνων και την ανάδυση νέων καταστροφικών παθογόνων (π.χ. Xylellafastidiosa στην ελιά, κ.ά.).

Τα προβλήματα αυτά αναμένεται να ενταθούν λόγω του επικείμενου περιορισμού στην χρήση πολλών φυτοπροστατευτικώνδραστικών ενώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος (οδηγία 2009/128/ΕΚ), με αποτέλεσμα να γίνεται επιτακτική και άμεση η ανάγκη εύρεσης νέων αειφόρων μεθόδων και προϊόντων βιολογικής αντιμετώπισης.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, στο παρόν έργο (BIOCONTROL),εξετάζονται δυο συμπληρωματικές στρατηγικές για την προστασία των καλλιεργειών:

  1. Η πρώτη αφορά την απομόνωση ωφέλιμων μικροβίων, από άγρια φυτικά είδη (συγγενικά των καλλιεργούμενων) που διαβιούν σε ακραία περιβάλλοντα,για την διερεύνηση της χρήσης τους ως «Βιο-εμβόλια». Σκοπός του εγχειρήματος αυτού είναιη ανάπτυξη νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στην παραγωγική διαδικασία, για την αντιμετώπιση επιλεγμένων φυτοπαθογόνων μικροβίωναλλά και των δυσμενών επιδράσεων της αυξημένης αλατότητας των εδαφών. Προκαταρκτικά πειράματα, ανέδειξαντη δυνατότητα διαφόρων μικροβιακών στελεχών να προστατεύουν τα φυτά από τη βερτισιλλίωση (Verticilliumdahliae), καθώςκαι από τα βακτήρια καραντίνας Ralstoniasolanacearum και Clavibacter michiganensissubsp.michiganensis,καθιστώντας τα ταυτόχρονα ιδιαιτέρως ανεκτικά στην υψηλή αλατότητα.Τα απομονωμένα στελέχη θα εμπλουτίσουν την υπάρχουσα τράπεζα γενετικού υλικού και θα χρησιμοποιηθούν για τον μετέπειτα σχεδιασμό εμπορικών σκευασμάτων (συνθετικών μικροβιακών κοινοτήτων).
  2. Η δεύτερη προσέγγιση αφορά στην καινοτόμο παραγωγή επιλεγμένων φυτικών «Βιοενεργών ενώσεων»μέσα από καλά σχεδιασμένα βιολογικά εργοστάσια. Οι ουσίες αυτές που στη φύση παράγονται στην ελιά (υδροξυτυροσόλη) και στο αμπέλι (ρεσβερατρόλη) έχουν δείξει σημαντική δράση ενάντια σε σημαντικά παθογόνα των καλλιεργειών. Σκοπός του εγχειρήματος είναι η βελτιστοποίηση του συστήματος παραγωγής ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει την παραγωγή σε μεγαλύτερη κλίμακα για την γενικευμένη χρήση τους στη γεωργία.

Τα σκευάσματα φυτικών Βιοενεργών ενώσεων, τα Βιο-εμβόλια ωφέλιμων μικροοργανισμών και τα πρωτόκολλα φυτοπροστασίας που θα αναπτυχθούν, θα δοκιμαστούν από τηνεταιρεία«Ραιδεστός»,με σκοπό τον έλεγχο τους στο πεδίο και τον έλεγχο της απόδοσης τους με στόχο τηναξιοποίηση τουςως εμπορικά προϊόντα/σκευάσματα.

 Εκ μέρους των ερευνητικών ομάδων:

Δρ. Παναγιώτης Σαρρής,Συντονιστής,Καθ. ΜικροβιολογίαςΠανεπ. Κρήτης & ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

Δρ. Εμμανουήλ Τραντάς,Εκπρόσωπος ΕΛΜΕΠΑ,Καθ. Γονιδιωματικής Ανάλυσης και

Μεταβολικής Μηχανικής

Δρ. Εμμανουήλ Μαρκάκης,Εκπρόσωπος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,Ερευν. Μυκητολογίας

Ρεβέκκα Στεφανίδου,Εκπρόσωπος«Ραιδεστός» Κ & Ν Ευθυμιάδης, Γεωπόνος

 

 

Ντίνος Μακάς

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ