Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Σε επιτήρηση ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ε.Ε. λόγω πολλαπλών λαθών, παραλήψεων και καθυστερήσεων

  • Κινδυνεύει να χάσει την πιστοποίηση από τον ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης

Παρατυπίες, λάθη, παραλήψεις, καθυστερήσεις, μη τήρηση των προθεσμιών πληρωμής καθώς και για μη τήρηση των κριτηρίων διαπίστευσης ή για σοβαρά ελλιπή και άλλα πολλά, αναφέρονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε σχετική επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποστάλθηκε τόσο στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Κυριάκο Μπαμπασίδη, όσο και στον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κ. Κωνσταντίνο Μπαγινέτα.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν αρκετά σοβαρά ενδιάμεσα ευρήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του Οργανισμού Πληρωμών με τα κριτήρια διαπίστευσης ως εξής:

– Η οργανωτική δομή του Οργανισμού Πληρωμών που περιγράφεται ως πολύ ασταθής στο επίπεδο του διευθυντικού και μη διευθυντικού προσωπικού και των συστημάτων πληροφορικής.

– Πρότυπο Ανθρώπινου Δυναμικού, όπου σημειώνονται οι ελλείψεις προσωπικού και η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού.

– Εκτίμηση Κινδύνων, όπου υπογραμμίζεται ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εντόπισε πολύ υψηλούς και ακραίους κινδύνους.

– Αντιπροσωπεία, για την οποία αναφέρεται ότι κάποιες συμφωνίες δεν έχουν υπογραφεί. Επιπλέον, όπως και το 2022, υπογραμμίζεται ότι το θεσμικό πλαίσιο για τα μέτρα προώθησης, όπως ορίζεται στις (κοινές) υπουργικές αποφάσεις για το ΕΓΤΕ Μη ΟΣΔΕ, δεν διασφαλίζει σαφή διαχωρισμό των καθηκόντων μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. και τον Οργανισμό Πληρωμών·

– Ανακοίνωση, όπου υπογραμμίζεται ότι ο Οργανισμός Πληρωμών δεν παρείχε στον Φορέα Πιστοποίησης τις απαραίτητες πληροφορίες σε εύλογο χρονικό διάστημα (σημειώνονται καθυστερήσεις 16 μηνών).

– Η έλλειψη παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των εξουσιοδοτημένων φορέων.

Για τους παραπάνω λόγους-και όχι μόνο- η ΓΔ AGRI είναι της γνώμης ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει επειγόντως να τεθεί υπό επιτήρηση και να  θέσει σε εφαρμογή σχέδιο δράσης διαπίστευσης για την αντιμετώπιση όλων των ελλείψεων που εντοπίστηκαν στη συμμόρφωση του Οργανισμού Πληρωμών με τα κριτήρια διαπίστευσης.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από τις ελληνικές αρχές πέρυσι, η ΓΔ AGRI καλεί την Αρμόδια Αρχή (και εάν κριθεί απαραίτητο τον Οργανισμό Πληρωμών και τον Φορέα Πιστοποίησης) σε τεχνική συνάντηση στις 28 Μαΐου 2024.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ