Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023

Ξεκινά η προστασία των ελληνικών ελαιών από το δάκο

   Ξεκινά το πρόγραμμα της υλοποίησης της προστασίας της ελληνικής ελαιοπαραγωγής για το 2022, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την προκήρυξη του προγράμματος δακοκτονίας του τρέχοντος έτους. Η προμήθεια δακοκτόνων υλικών για τις ανάγκες του σχετικού προγράμματος προστασίας των ελαιών διεξάγεταιμε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό.

Η συνολική αξία του προγράμματος προμήθειας των δακοκτόνων υλικών είναι άνω των 5,6 εκατ. ευρώ,συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% Πρόκειται για διαγωνισμό προμήθειας έξι διαφορετικών δραστικών ουσιών κατά του δάκου (Entomela, l-cyhalothrin, deltamethrin, spinosad,cyantraniliprole και σχετικές ελκυστικές ουσίες), δηλαδή αφενός καθαράεντομοκτόνα και αφετέ-ρου οργανικέςενώσεις με αζωτούχο ρίζα.Η μεγαλύτερη προϋπολογιζόμενηδαπάνη είναι για την ουσία spinosad,ύψους €2.289.690, πλέον ΦΠΑ.

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές και για τα έξι είδη ουσιών, χωρίς περιορισμό, μετην προϋπόθεση ότι θα συντάξουν αναλυτική προσφορά για κάθε τμήμα και θα αναφέρουν ρητώς το ποσό τιμήματος. Ακόμη, μπορεί να αναθέσεισε υπεργολάβους μέχρι 30% του έργου της υπογεγραμμένης σύμβασης.Αν οικονομικός φορέας αποφασίσεινα υποβάλει προσφορά και για τα έξι τμήματα της διαγωνιστικής διαδικασίας,θα πρέπει να καταθέσει συνολική εγγύηση ύψους 99.476.63.                                                                                                       

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ