Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, 2021

Νέες διευκρινήσεις για πληρωμές μέτρου 4.1.1 Σχεδίων Βελτίωσης

Διευκρινιστική οδηγία βγήκε από την γραμματεία προγραμμάτων για τις πληρωμές του μέτρου 4.1.1 των εγκεκριμένων Σχεδίων Βελτίωσης του ΠΑΑ που είναι σε εξέλιξη. Αναλυτικά: Παρακρατούμενος φόρος επί των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και απόδειξη εξόφλησης των σχετικών τιμολογίων

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τον παρακρατούμενο φόρο που υπολογίζεται επί των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ορισμένων ελευθέρων επαγγελματιών, σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με τη νομοθεσία[1], επί των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ορισμένων ελευθέρων επαγγελματιών όπως και επί των τιμολογίων έργου των εργολάβων, υπολογίζονται παρακρατούμενοι φόροι οι οποίοι αποδίδονται στο Δημόσιο από τον λήπτη της υπηρεσίας, δηλαδή από τον δικαιούχο.

Όμως, σύμφωνα με την ΥΑ, στο πλαίσιο της πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης του φυσικού ή/και του οικονομικού αντικειμένου και της παραλαβής των επενδύσεων, παραβάσεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας από τους δικαιούχους ή/και τους προμηθευτές τους, όπως αποτυπώνονται στα παραστατικά και στα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται με τις αιτήσεις πληρωμής και διαπιστώνονται από τα αρμόδια όργανα, δεν αίρουν την επιλεξιμότητα των αιτούμενων δαπανών, εφόσον α) οι παραβάσεις αυτές δεν επιφέρουν ακυρότητα της συναλλαγής ή πλαστότητα-εικονικότητα των παραστατικών και β) τα παραστατικά και τα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3.  

Ωστόσο έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο απόδειξης της εξόφλησης των οικονομικών παραστατικών όταν ο παρακρατούμενος φόρος έχει υπολογιστεί και δηλωθεί.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η εξόφληση του παραστατικού τεκμηριώνεται με την καταβολή από τον δικαιούχο του συνόλου της μικτής αξίας του παραστατικού δηλαδή καθαρή αξία συν ΦΠΑ.

Παράδειγμα κατανόησης: Έστω Α.Π.Υ. καθαρής αξίας 1.000 ευρώ. Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται στην καθαρή αξία της Α.Π.Υ., π.χ. για αμοιβή 1.000€ έχουμε:

Παρακρατούμενος φόρος = 1.000€ x 20% = 200€

ΦΠΑ =1.000€ Χ 24% = 240€.

Ο μελετητής εισπράττει 1.000€ – 200€ + 240€ = 1.040€

Ο δικαιούχος δηλώνει στην εφορία 200€ (με την δήλωση απόδοσης φόρου). 

Στο παραπάνω παράδειγμα το συνολικό επιλέξιμο ποσό για στήριξη είναι 1.000€

Η τεκμηρίωση της εξόφλησης της ΑΠΥ γίνεται με την προσκόμιση,

α) τραπεζικού παραστατικού 1.040€ και

β) της δήλωσης απόδοσης φόρου 200€

Διευκρινίζουμε ότι αν δεν έχει ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, (αλλά προσκομίζεται τραπεζικό παραστατικό εξόφλησης 1.240 ευρώ) η τεκμηρίωση της εξόφλησης είναι αποδεκτή και η δαπάνη είναι επιλέξιμη καθώς ο αναλογούν φόρος θα καταβληθεί από τον μελετητή κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος.

Επιπλέον, και εφόσον υπάρχουν απορίες σχετικά με το ποιοι είναι υπόχρεοι σε δήλωση απόδοσης φόρου και σε ποιες περιπτώσεις, σας ενημερώνουμε ότι, όσον αφορά το υπομέτρο 4.1:

1.       Σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται μόνο οι αμοιβές[2] (καθαρής αξίας άνω των 300 ευρώ) που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και σε δικαιούχους του 4.1, δηλαδή νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα, αγρότες του κανονικού αλλά και του ειδικού καθεστώτος.
2.       Στις αμοιβές που λαμβάνουν τα νομικά πρόσωπα που παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου, με εξαίρεση τις αμοιβές για τεχνικά έργα[3].
3.       Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου για αμοιβές για, τεχνικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες είναι είκοσι τοις εκατό (20%) ενώ για αμοιβές που αφορούν τεχνικά έργα ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%).
4.       Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις σχετικές διατάξεις.
Αμοιβές για παροχή υπηρεσιώνΛήπτης αμοιβής    (Πάροχος υπηρεσιών, σύμβουλος, μελετητής)Υπόχρεος σε δήλωση απόδοσης φόρου.  Παρακρά-τηση φόρουΌριο πάνω από το οποίο γίνεται παρακρά-τησηΣυντελεστής παρακρά-τησης επί της καθαρής αμοιβής
  Αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες.Νομικό πρόσωπο (Ημεδαπή ή Ε.Ε.)  Ο λήπτης υπηρεσιών που καταβάλλει αμοιβέςο οποίος μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα  ΌΧΙ
Φυσικό πρόσωπο (Ημεδαπή)ΝΑΙ300 ευρώ20%
Aμοιβές για τεχνικά έργα που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων.Νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωποΝΑΙ300 ευρώ μόνο για τα ημεδαπά Φ.Π.ή Ν.Π.3%

[1] Οι σχετικές διατάξεις βρίσκονται στο ν. 4172/2013 και εξειδικεύονται κυρίως με τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1120/25.4.2014 και ΠΟΛ.1007/20.01.2017 της ΑΑΔΕ. Η ορθή εφαρμογή του υπολογισμού και της απόδοσης των παρακρατούμενων φόρων προϋποθέτει την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά ή την προσφυγή τους στις υπηρεσίες εξειδικευμένων επαγγελματιών, δηλαδή  λογιστών – φοροτεχνικών.

[2] Για τεχνικά έργα, τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες.

[3] Ως τεχνικό έργο θεωρείται η εκτέλεση εργασιών κατασκευής έργου συνδεόμενου μετά του εδάφους όπως για παράδειγμα τα οικοδομικά, έργα υπαίθρου κλπ.. Ως τεχνικό έργο θεωρείται επίσης και η εργασία προσθήκης επί υφιστάμενου ήδη πράγματος νέου στοιχείου ή ιδιότητας, ανεξάρτητα αν τα συνδεόμενα θα αποτελέσουν ενιαίο πράγμα ή όχι (όπως για παράδειγμα εκτέλεση μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων).

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής &
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ
Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Του Ντίνου Μακά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ