Τρίτη, 24 Μαΐου, 2022

Μέχρι 11/6 για εκδήλωση ενδιαφέροντος για αποστολή των τέκνων των υπαλλήλων του ΥΠΑΑΤ σε κατασκηνώσεις

Σύμφωνα με το δτ του ΥΠΑΑΤ, αναφέρεται: Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος 2021 θα καλύψει τη δαπάνη φιλοξενίας των τέκνων των υπαλλήλων του Υπουργείου, καθώς και των υπαλλήλων των εποπτευομένων από αυτό φορέων σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις.
Η δαπάνη φιλοξενίας των τέκνων των υπαλλήλων του Υπουργείου καθώς και των
υπαλλήλων των εποπτευομένων από αυτό φορέων θα καλυφθεί από τις πιστώσεις
του Ταμείου Γεωργίας & Κτηνοτροφίας.
Κατόπιν τούτου και προκειμένου να γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να
καταστεί δυνατή η συμμετοχή παιδιών σε όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους του
καλοκαιριού, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να αποστείλουν
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) το αργότερο μέχρι την
Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, τη σχετική αίτηση στην υπηρεσία μας,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kataskinoseis20@minagric.gr
Η αίτηση αυτή θα πρέπει να αποσταλεί στην υπηρεσία μας, μετά από την
επικοινωνία που θα έχει κάθε γονέας με την κατασκήνωση της προτίμησής
Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της εικόνας. Ίσω ς να μην επαρκεί η μνήμη του
υπολογιστή για το άνοιγμα της εικόνας ή ίσως η εικόνα να έχει καταστραφεί.
Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ανοίξτε ξαν ά το αρχείο. Αν εμφανίζεται ακόμα
το κόκκινο x, ίσως να πρέπει να διαγράψετε την εικόνα και να την εισαγάγετε
ξανά.του και την έγγραφη αποδοχή της επιχείρησης για την φιλοξενία του
παιδιού, η οποία και θα επισυνάπτεται στην αίτηση.
Οι υπάλληλοι πρέπει να είναι εν ενεργεία υπάλληλοι του υπουργείου ή των
εποπτευομένων φορέων και οργανισμών και σε ουδεμία περίπτωση να είναι
συνταξιούχοι, τα δε τέκνα να είναι ηλικίας έξι (6) έως δεκαέξι (16) ετών.
Επισημαίνεται ότι το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα καταβάλει το ποσό
ημερήσιου τροφείου, που καταβάλλουν και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αρμοδιότητας
Γεν. Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων
τους σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις, που σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
Φ.43000/οικ/19551/865/8-5-2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοιν.
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών (ΦΕΚ Β/1677) ανέρχεται στα
τριάντα (30) ΕΥΡΩ κατ’ άτομο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και πενήντα δύο (52)
ΕΥΡΩ κατ’ άτομο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η
κατασκηνωτική περίοδος για την οποία καλύπτεται η δαπάνη διαμονής ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο για κάθε παιδί.
Σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλου αριθμού αιτήσεων θα ακολουθήσει επιλογή βάσει
κοινωνικών κριτηρίων, που θα καθοριστούν με μεταγενέστερη απόφασή μας.
Η αίτηση που θα υποβληθεί δεν προδικάζει και την αποδοχή της μέχρι τη δημοσίευση
της απόφασής μας σχετικά με τους οριστικά συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.
Τυχόν αναπροσαρμογή του ύψους του τροφείου με νεότερη Υπουργική Απόφαση, θα
συνεπάγεται ισόποση αναπροσαρμογή στο αναφερόμενο στην παρούσα ύψος
τροφείου, με αναπροσαρμογή του σχετικού ποσού της απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης.
Επισημαίνουμε ότι το κατασκηνωτικό πρόγραμμα ανακαλείται ή και διακόπτεται χωρίς
προειδοποίηση αζημίως και ελεύθερα, σε περίπτωση που δεν επιτραπεί, ή ανασταλεί,
ή ανακληθεί η λειτουργία των κατασκηνώσεων κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο
λόγω της πανδημίας COVID 19.
Το παρόν έγγραφο καθώς και η σχετική αίτηση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του
Υπουργείου μας: www.minagric.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ