Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023

Ζητούνται για εργασία γεωπόνοι

Η εταιρεία Στασινός Α.Ε. με αντικείμενο την εμπορία Γεωργικών Εφοδίων και Γεωργικών Προϊόντων, επιθυμεί να προσλάβει ΠΕ Γεωπόνο για μόνιμη απασχόληση στην Μεσοράχη Σερρών. Σχετική εμπειρία είναι επιθυμητή.

Αποστολή Βιογραφικών στο email: nikos@stasinos.com.gr .

Τηλέφωνο 2324022508

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ) ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1.    Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

2.    Τον Κανονισμό Ανάθεσης Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΑΝΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ.

3.    Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.

4.    Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014(ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση για Βεβαίωση ΑΣΕΠ από το πεδίο εφαρμογής του νόμου 2527/1997 και για έγκριση του ΠΥΣ 33/2006 για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.

5.    Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016, που αφορά στις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκύκλιο με Θέμα: Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

7.    Το άρθρο 681 Αστικού Κώδικα.

8.    Το έγγραφο του «PEIRA»: Application Form (Μάιος 2021).

9.    Το έγγραφο του «PEIRA»: Partnership Agreement (Φεβρουάριος 2021).

10.          Το έγγραφο του «PEIRA»: Subsidy Contract (Απρίλιος 2021).

11.          Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12.          Το Εγχειρίδιο (Programme Manual) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» (έκδοση 9, Απρίλιος 2020).

13.          Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών (έκδοση 11).

14.          Την υπ’ αριθ. 2/ΠΡΑΚΤ.351/23.12.2020 Απόφαση του ΔΣ της Αναπτυξιακής Καβάλας Α.Ε. με θέμα: Αποδοχή Υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην αγροτική περιοχή της Καβάλας, της Δράμας, του Smolyan και του Blagoevgrad» και ακρωνύμιο «PEIRA», στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», με την οποία η Αναπτυξιακή Καβάλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. αποδέχτηκε την υλοποίηση του έργου “PEIRA”

15.          Την υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 ΥΑ (ΦΕΚ Β’3521): Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς.

16.          Την υπ’ αριθ. 2/ΠΡΑΚΤ.375/12.10.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της ΑΝΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ περί έγκρισης και δημοσιοποίησης της παρούσας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση/ συμβολή στην υλοποίηση των δράσεων:

·         2.1.5: Οργάνωση τριών (3) εργαστηρίων για την προσέλκυση συμμετεχόντων στις κύριες δράσεις του έργου,

·         4.1.4: Υποστηρικτική έρευνα επικεντρωμένη στην περιοχή παρέμβασης,

·         5.1.1: Συμβουλευτικές συνεδρίες (διάγνωση και συμβουλευτική),

·         5.1.2: Εκπαιδευτικές συνεδρίες ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων,

·         5.1.3: Εργαστήρια καινοτομίας,

·         6.1.3: Δημιουργία διασυνοριακού επιχειρηματικού δικτύου υπαίθρου,

του Έργου «Promotion of Entrepreneurship and Innovation in the Rural Area of Kavala, Drama, Smolyan and Blagoevgrad» και ακρωνύμιο «PEIRA» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «GREECE – BULGARIA 2014-2020» με Επικεφαλής Δικαιούχο την Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του ως άνω έργου, ήτοι την 12η Απριλίου 2023, εκτός και αν τύχει παράτασης η προθεσμία ολοκλήρωσης αυτού (σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2023).

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε μία/έναν (1) πτυχιούχο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) με τα κάτωθι απαραίτητα προσόντα:

·         Βασικός Τίτλος Σπουδών Γεωπόνου ή Αγροτικής Ανάπτυξης (θα συνεκτιμηθεί τυχόν ειδίκευση πτυχίου σε τομέα τροφίμων, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αναλυτικής βαθμολογίας).

·         Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

·         Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

·         Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ:

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ