Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023

Εξώδικο έστειλαν οι Γεωτεχνικοί του δημοσίου στην Περιφέρεια Αττικής

Ξεκίνησε κόντρα που πλέον παίρνει την μορφή εξώδικης διαμαρτυρίας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.) από κοινού με την Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Γ.Δ.Υ.), εναντίον της  Περιφέρεια Αττικής και του κ.Πατούλη με αφορμή την υποστελέχωση ,τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας και τα άλλα προβλήματα. Αναλυτικότερα:

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣ :

Τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη

Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 11743 Αθήνα

 ΚΟΙΝ.:

α.      Περιφερειάρχες

β.      Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

Έδρες τους

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.) από κοινού με την Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Γ.Δ.Υ.), με υπομνήματα και παραστάσεις έχουν ενημερώσει τους αρμοδίους στην Περιφέρεια Αττικής για την υποστελέχωση και αποδιοργάνωση των Γεωπονικών υπηρεσιών της Περιφέρειας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Γεωπόνοι (μέλη Πρωτοβάθμιου Σωματείου) στην εκτέλεση των εργασιών τους, καθώς και για τις επιπτώσεις τόσο στην παραγωγή και διάθεση ασφαλών και ποιοτικών για τον καταναλωτή τροφίμων όσο και στην πρωτογενή παραγωγή και την Αγροτική οικονομία.

Καθήκον της Διοίκησης της Περιφέρειας είναι η διασφάλιση των συνθηκών απρόσκοπτης λειτουργίας των Γεωπονικών Υπηρεσιών, βάσει αποκλειστικά των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων, κυρίως υπό τις δύσκολες συνθήκες υποστελέχωσης και εν μέσω πανδημίας Τα παραπάνω έχει επισημάνει η Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ. και η Π.Ε.Γ.Δ.Υ. εγκαίρως και τεκμηριωμένα:

  • Την αποστελέχωση και αποδιοργάνωση των υπηρεσιών και τον περιορισμό των διατιθεμένων συναδέλφων για ελέγχους και με συνθήκες που δεν διασφαλίζουν χρονικά και ποιοτικά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών διαδικασιών.

β.  Την προβληματική διεξαγωγή ελέγχων για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, εξαιτίας της έλλειψης υποστηρικτικής υποδομής, που καθιστά τις ελεγκτικές διαδικασίες εξαιρετικά επίπονες, χρονοβόρες και προβληματικές για τα μέλη μας.

γ.  Τον περιορισμό στις εκτός έδρας μετακινήσεις των Γεωτεχνικών (περιορισμός ημερών και αλλαγή προϋποθέσεων για εκτός έδρας μετακινήσεις) που στην ουσία ακυρώνει την επιστημονική τους παρουσία και προσφορά στον αγροτικό τομέα και τους καθιστά «υπαλλήλους γραφείου», με καταλυτικές αρνητικές επιπτώσεις στην επιστημονική υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και στη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των παραγόμενων και εισαγόμενων φυτικών και ζωικών προϊόντων.

δ.  Την καθυστέρηση στην καταβολή των εκτός έδρας αποζημιώσεων καθώς και των αποζημιώσεων που πραγματοποιούνται εκτός κανονικού ωραρίου σε μη εργάσιμες ημέρες (Σάββατα, Κυριακές, Αργίες), που σε πολλές φορές ξεπερνά το έτος, καθιστούν την συνέχιση των ελέγχων αδύνατη.

ε.  Την ικανοποίηση του δικαίου αιτήματος θεσμοθέτησης «ελεγκτικού επιδόματος», για την αναγνώριση της επιστημονικής προσφοράς και του έργου των Γεωπόνων.

στ. Την  συνεχή επιμόρφωση των μελών μας στα επιστημονικά αυτά αντικείμενα η οποία είναι ελλιπής και δεν επαρκεί πολλές φορές για την διασφάλιση της ποιότητας των ελέγχων.

Δυστυχώς αντί της επίλυσης των σοβαρών θεμάτων που προκύπτουν από την υποστελέχωση των Γεωπονικών Υπηρεσιών της, η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην έκδοση των υπ’ αρ. 490591/10-07-20 και 8819/05-01-21 εγγράφων από τη Δ/νση Προϋπολογισμού (Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης & Τήρησης Διπλογραφικού), με τα οποία ορίζονται «χρήστες» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την καταχώριση διοικητικών κυρώσεων, Γεωπόνοι των Γεωπονικών Τμημάτων των ΔΑΟΚ/ΔΑΚΠ, με έργο την καταγραφή και διαχείριση προστίμων και λοιπών εσόδων της Περιφέρειας, κατά παράβαση των αρμοδιοτήτων του οργανισμού της και του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου διότι:

  • Στο άρθρο 25 του Ν. 4235/14 ορίζεται ότι «η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των αποφάσεων επιβολής προστίμων και της πορείας αποπληρωμής και είσπραξης τους διενεργείται από την οικονομική υπηρεσία της αρχής έκδοσης της σχετικής απόφασης», (όπως συνεχίζει να συμβαίνει στο ΥΠΑΑΤ, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και την τοπική αυτοδιοίκηση).
  • Στο άρθρο 62, παρ. 9, σημείο ΙΧ και άρθ. 63, παρ. 8, σημείο V της 37419/13479/08-05-2018 ΦΕΚ Β 1661 Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τον Οργανισμό της Περιφέρειας, «η μέριμνα για την επίδοση προστίμων και η παρακολούθηση της είσπραξής τους» μετά την έκδοση Απόφασης Τριμελούς Επιτροπής, (πχ αποστολή απόφασης, παρακολούθηση είσπραξης, επικοινωνία με οικονομικές υπηρεσίες, φορολογικές αρχές κα.) πραγματοποιείται από τα Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης των Διευθύνσεων.
  • Σύμφωνα με το Ν. 4235/14 τα πρόστιμα επιβάλλονται από θεσμοθετημένες τριμελείς επιτροπές με μη μόνιμα μέλη, οι οποίες συγκροτούνται από τις Διευθύνσεις και όχι από τα Γεωπονικά τμήματα, ενώ συχνά οι επιτροπές αυτές απαρτίζονται από υπάλληλους περισσότερων Διευθύνσεων (ΔΑΟΚ, ΔΑΚΠ).
  • Τέλος οι Γεωπόνοι των Τμημάτων, όπως προκύπτει από τις αρμοδιότητες τους, σύμφωνα με τον οργανισμό της Περιφέρειας (άρθρο 62 και άρθρο 63 της υπ’ αρ. 37419/13479/08-05-2018 ΦΕΚ Β 1661 Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) και το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο (Ν/3852/2010, Πρόγραμμα Καλλικράτης) δεν συμμετέχουν στην διαδικασία αποστολής, παρακολούθησης ή είσπραξης των προστίμων.

Η έκδοση των υπ’ αρ. 490591/10-07-20 και 8819/05-01-21 εγγράφων από τη Δ/νση Προϋπολογισμού (Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης & Τήρησης Διπλογραφικού) συνιστά  αυθαίρετη και παράτυπη ανάθεση του καθήκοντος της παρακολούθησης της είσπραξης των προστίμων του ν. 4235/2014 στους Γεωπόνους των Τμημάτων της Περιφέρειας Αττικής, η οποία και αποτελεί έναρξη διαδικασίας για την αποδιάρθρωση των ελεγκτικών Γεωπονικών υπηρεσιών της Περιφέρειας και τη μεταλλαγή των συναδέλφων σε διοικητικούς υπαλλήλους, απλούς διεκπεραιωτές, με στόχο την υποβάθμιση της επιστημονικής υπόστασης και αποστολής τους .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων) σε εκτέλεση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων της 22ας Ιανουαρίου 2021, προκηρύσσει απεργία-αποχή διαρκείας από τα καθήκοντα της διοικητικής και οικονομικής διεκπεραίωσης και παρακολούθησης των διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) του ν. 4235/2014 για τους Γεωπόνους της Περιφέρειας Αττικής με έναρξη από την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 και επ’ αόριστον και διεκδικεί:

  • Την άμεση ακύρωση των προαναφερόμενων εγγράφων της Δ/νσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής και την εναρμόνιση με το νομοθετικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων, όλων των αποφάσεων ορισμού των υπαλλήλων-«χρηστών» του ΟΠΣ,
  • Τον καθορισμό «χρηστών Ο.Π.Σ.» από τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, βάσει αρμοδιότητας (κλάδου διοικητικού οικονομικού) και υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής & Αλιείας,
  • Την άμεση στελέχωση των Γεωπονικών Τμημάτων με Γεωπόνους και διοικητικό προσωπικό καθώς και η παροχή κατάλληλου εξοπλισμού και μέσων (υπηρεσιακά αυτοκίνητα, οδηγοί κλπ.) για την προστασία της δημοσιάς υγείας και των καταναλωτών της Περιφέρειας

Τα ανωτέρω σας γνωστοποιούμε σύμφωνα με το Νόμο 1264/1982, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνους που απευθύνεται αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως, που θα συντάξει προς γνώση των τελευταίων και για τις νόμιμες συνέπειες.

Για την ΠΟΓΕΔΥ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ν.  ΚΑΚΑΒΑΣ

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     Κ. ΔΟΓΑΝΗΣ

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ