Δευτέρα, 4 Ιουλίου, 2022

Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για διορθώσεις σε προγράμματα νέων αγροτών, μέτρου 6.3 και σχεδίων βελτίωσης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τροποποίηση της εγκυκλίου διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων έτους 2020, είναι δυνατή, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021, η διόρθωση προφανών σφαλμάτων στην ΕΑΕ του έτους 2020. Εκτός των άλλων, με την τροποποίηση της εγκυκλίου (κατεβάστε την εδώ) παρέχεται η δυνατότητα για προσθήκη επίσπορης για τους δικαιούχους των υπομέτρων 4.1 και 6.1 & 6.3 σε αγροτεμάχια που δεν είχε εξ αρχής δηλωθεί επίσπορη καλλιέργεια.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση εγκυκλίου διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων έτους 2020

ΣΧΕΤ: Η υπ’αριθμ. 64712/12.10.2020 εγκύκλιος διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων και υποβολής εκπρόθεσμων Ε.Α.Ε.,  έτους 2020

Η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος τροποποιείται ως εξής:

  1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.1 του κεφαλαίου ΙΙ αντικαθίσταται με

«2.1 Οι μεταβολές των αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο διόρθωσης προφανών σφαλμάτων κατηγορίας ΙΙ και η υποβολή αιτημάτων διοικητικής πράξης κατηγορίας ΙΙΙ επιτρέπονται το αργότερο έως και την 15/02/2021.»

  1. Στην παράγραφο 3.2.3. του κεφαλαίου ΙΙ προτίθεται τελευταίο εδάφιο:

«Κατά παρέκκλιση για τους (ενταγμένους) παραγωγούς για τους οποίους σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣΑΑ υπάρχει ενεργό Τεχνικό Δελτίο για το έτος 2020 (3η πρόσκληση), επιτρέπεται τόσο σε επίπεδο αίτησης όσο και σε επίπεδο αγροτεμαχίου η προσθήκη παράλληλης δράσης 10.1.08 και μετά την πρώτη πληρωμή του Μέτρου.»

  1. Στην παράγραφο 3.4.1 του κεφαλαίου ΙΙ προτίθεται σημείο 4

«4. Αρδευόμενο , Τύπος Ενέργειας (Χρήση Νερού, Κωδικός ΤΟΕΒ) όταν ένας παραγωγός έχει ενταχθεί στο Μ10.1.04. Η έγκριση πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου (π.χ άδεια γεώτρησης στα ήδη υποβληθέντα έγγραφα»

  1. Στο σημείο 10 της παραγράφου 3.4.2 του κεφαλαίου ΙΙ προστίθεται

«ή εφόσον δεν μπορεί να αξιολογηθεί ο παραγωγός για την τήρηση δεσμεύσεων πρασινίσματος σε περίπτωση που δεν συμμετέχουν στις δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Μ8.1-Μ10-Μ11.»

  1. Στην παράγραφο 3.4.2 του κεφαλαίου ΙΙ προτίθεται σημείο 12

«12. Για μεταβολή ένδειξης Ξηρικό/Ποτιστικό όταν ένα ΑΦΜ έχει ενταχθεί στο Μ10.1.04. Η έγκριση θα πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου όταν η δηλωθείσα καλλιέργεια είναι ξηρική/ποτιστική (π.χ χειμερινά σιτηρά)»

  1. Στο σημείο 2 της παραγράφου 4.8.6 του κεφαλαίου ΙΙ προτίθεται εδάφιο

«Κατά παρέκκλιση επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος διοικητικής πράξης για προσθήκη επίσπορης για τους δικαιούχους των υπομέτρων 4.1 και 6.1 & 6.3 σε αγροτεμάχια που δεν είχε εξ αρχής δηλωθεί επίσπορη καλλιέργεια.»

  1. Στο σημείο 6.5 της παραγράφου 6 του κεφαλαίου ΙΙ διαγράφονται οι λέξεις

Αρδευόμενο , Τύπος Ενέργειας (Χρήση Νερού, Κωδικός ΤΟΕΒ) – Ξηρικό/ποτιστικό

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

ΠΡΟΣ:

  1. Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2020
  2. ΟΠΕΚΕΠΕ:

α) Περιφερειακές Δ/νσεις

β) Περιφερειακές Μονάδες

γ) Νομαρχιακά Γραφεία

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

– Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου

-Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς

– Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων

– Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

– Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου

– Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ