Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου, 2021

Δράση 4.1.2: Διευκρινήσεις στο πλαίσιο της υποβολής αιτήσεων στήριξης

Σε νέες ερωταπαντήσεις προχώρησε το ΥΠΑΑΤ για την προκήρυξη των αρδευτικών σχεδίων βελτίωσης του 2021 η οποία λήγει 30/9. Αναλυτικότερα : Στο πλαίσιο της υποβολής αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.1.2, η υπηρεσία μας έχει δεχθεί ερωτήματα τις απαντήσεις των οποίων σας προωθούμε προς ενημέρωση (συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις).

 1. Οι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες;

Όχι, δεν είναι απαραίτητο να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

 • Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) είναι επιλέξιμοι για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της δράσης Δράση 4.1.2;

Οι ΤΟΕΒ δεν είναι επιλέξιμοι στη Δράση 4.1.2.

Τα νομικά πρόσωπα που είναι επιλέξιμα στη δράση είναι αυτά του εμπορικού δικαίου.

 • Ποιες είναι οι υδροβόρες και ποιες οι λοιπές καλλιέργειες;

Οι υδροβόρες καλλιέργειες είναι οι μη ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και οι λοιπές καλλιέργειες είναι οι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή. Για τις ανθεκτικές και μη ανθεκτικές καλλιέργειες στην κλιματική αλλαγή, παραπέμπουμε στις Δράσεις 4.1.1 και 6.1.

 • Για τον υπολογισμό του ποσοστού της εκμετάλλευσης εντός ευπρόσβλητης στη νιτρορύπανση περιοχής (κριτήριο βαθμολογίας 2.1), θα δίνονται τα στοιχεία για το έτος 2020 στο εξαγόμενο αρχείο xml από τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Θα υπολογίζεται αυτόματα από το ΠΣΚΕ;

Τα στοιχεία δεν θα δοθούν στο εξαγόμενο αρχείο xml από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε θα υπολογίζεται αυτόματα από το ΠΣΚΕ σε επίπεδο σύνταξης της αίτησης υποψηφιότητας. Ο μελετητής πρέπει να διερευνήσει εάν τα αγροτεμάχια βρίσκονται εντός κάποιας από τις 30 περιοχές και να προσδιορίσει το ποσοστό.

– Για να υπολογιστεί το ποσοστό σε επίπεδο εκμετάλλευσης για τα αγροτεμάχια φυτικής εντός ευπρόσβλητης στη νιτρορύπανση περιοχής θα χρησιμοποιηθεί ως συντελεστής ο λόγος της έκτασης των αγροτεμαχίων που ευρίσκονται εντός περιοχής νιτρορύπανσης επί της συνολικής έκτασης της εκμετάλλευσης (φυτικής).

– Κάθε αγροτεμάχιο το οποίο εντοπίζεται είτε στο σύνολό του είτε τμήμα αυτού (έστω και μικρό) εντός ευπρόσβλητης στη νιτρορύπανση περιοχής, για τον υπολογισμό της βαθμολογίας θα

λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της έκτασής του. Τα αγροτεμάχια που δεν ανήκουν υπολογίζονται με τιμή 0.

Παράδειγμα: έστω ότι η φυτική παραγωγή της εκμετάλλευσης αποτελείται από 3 αγροτεμάχια.

 • 1ο αγροτεμάχιο έκτασης 50στρ. με τμήμα της έκτασής εντός περιοχής νιτρορρύπανσης.
 • 2ο αγροτεμάχιο έκτασης 25στρ. εκτός της περιοχής νιτρορρύπανσης.
 • 3ο αγροτεμάχιο έκτασης 25στρ. εκτός της περιοχής νιτρορρύπανσης.

Το ποσοστό της εκμετάλλευσης εντός ευπρόσβλητης στη νιτρορύπανση περιοχής είναι: (50+0+0)/(50+25+25) = 50%.

 • Με ποιον τρόπο θα γνωρίζουμε την κατάσταση του υδατικού συστήματος από το οποίο εξυπηρετείται το σημείο υδροληψίας, τόσο σε δημόσιο συλλογικό δίκτυο όσο και σε ιδιωτικό (γεώτρηση);

Τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και οι χάρτες των υδατικών συστημάτων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οδηγίες δίνονται στο Παράρτημα 1 της ΥΑ 4950/25-9-2020.

 • Πως προσδιορίζεται η κατάσταση μιας έκτασης ως ξηρική ή ποτιστική; Ποια πληροφορία από την ΕΑΕ θα λαμβάνεται υπόψη, εάν το αγροτεμάχιο ήταν δηλωμένο στην ΕΑΕ ως αρδευόμενο ή εάν η καλλιέργεια ήταν δηλωμένη ως ποτιστική/ξηρική;

Για τον προσδιορισμό του τύπου της επένδυσης ως προς την κατάσταση της έκτασης ως ποτιστική ή ξηρική λαμβάνεται το πεδίο της ΕΑΕ που αφορά την καλλιέργεια, εάν ήταν δηλωμένη ως ποτιστική/ξηρική.

Εάν η καλλιέργεια είναι δηλωμένη στην ΕΑΕ 2020 ως ξηρική, πρέπει στη συνέχεια να εξεταστεί πως είναι δηλωμένη η καλλιέργεια στην τελευταία πενταετία. Εάν έστω σε ένα από τα έτη 2016-2019 είναι δηλωμένη ως ποτιστική, τότε η επένδυση υπάγεται στην περίπτωση «επέκταση υποδομής σε αγροτεμάχια που αρδεύονταν κατά το πρόσφατο παρελθόν».

Στην περίπτωση που η καλλιέργεια είναι δηλωμένη στις ΕΑΕ 2016-2020 ως ξηρική (δηλαδή τα 5 τελευταία έτη), τότε η έκταση ανήκει στην περίπτωση «νέα αρδευόμενη έκταση που ήταν ξηρική».

 • Πως θα τεκμηριώνεται το υφιστάμενο σύστημα άρδευσης;

Το υφιστάμενο σύστημα άρδευσης τεκμηριώνεται από την ΕΑΕ 2020. Στην ειδικότερη περίπτωση της αντικατάστασης υφιστάμενου συστήματος στάγδην άρδευσης λόγω φθοράς ή απωλειών, για να μην θεωρηθεί απλή αντικατάσταση, πρέπει να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς ή τίτλος κτήσης υφιστάμενου εξοπλισμού ή αντίγραφο της σχετικής σελίδας από το βιβλίο παγίων της εκμετάλλευσης.

 • Στα εκτυπωτικά της ΕΑΕ 2019 και 2020, δεν υπάρχει κάποιο πεδίο που να αναφέρεται στον υφιστάμενο τρόπο άρδευσης (κατάκλιση – στάγδην – καταιονισμός ή τεχνική βροχή). Ωστόσο μέσα στην εφαρμογή του ΟΣΔΕ υπάρχει η σχετική πληροφορία στο πεδίο Φυτικό Κεφάλαιο – Αρδευόμενη καλλιέργεια – Τρόπος Άρδευσης. Πως θα τεκμηριώνεται ο υφιστάμενος τρόπος άρδευσης εφόσον δεν υπάρχει κάποια αναφορά εκτυπώσιμη;

Σχετικά με την απουσία του «τρόπου άρδευσης» από τα εκτυπωτικά της ΕΑΕ 2019 και 2020, σε αυτές τις περιπτώσεις, στα δικαιολογητικά, μαζί με το εκτυπωτικό της ΕΑΕ θα υποβάλλεται και η συγκεκριμένη εκτύπωση οθόνης (printscreen) από τη βάση δεδομένων (μόνο για τα αγροτεμάχια στα οποία υλοποιούνται επενδύσεις αρδευτικών συστημάτων).

Ο τρόπος σύνταξης των αιτήσεων στήριξης δεν επηρεάζεται.

 • Ο υποψήφιος παραγωγός μπορεί να εντάξει μόνο όσα αγροτεμάχια αναφέρονται στην προσωπική του ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης έτους 2020; Αγροτεμάχια που δηλώνονται σε ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης έτους 2020 άλλου προσώπου αλλά θα αξιοποιηθούν μελλοντικά από τον υποψήφιο μπορούν να συμμετέχουν;

Αγροτεμάχια που αναφέρονται στην ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης άλλου προσώπου μπορούν να συμμετέχουν. Στο σύστημα, η μελλοντική κατάσταση δημιουργείται ως αντίγραφο της υφιστάμενης και ο υποψήφιος/χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει, προσθέσει ή να αφαιρέσει αγροτεμάχια. Πρέπει όμως να υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης της ΕΑΕ 2020 (ή πενταετίας εάν απαιτείται) του προηγούμενου κατόχου (απόσπασμα, για τα συγκεκριμένα μόνο αγροτεμάχια), ώστε να διαπιστωθεί αν τα αγροτεμάχια ήταν ξηρικά/ποτιστικά το 2020 (ή την πενταετία 2016-2020 εάν απαιτείται).

Για την πληρωμή της επένδυσης, πρέπει τα αγροτεμάχια να είναι πλέον δηλωμένα στην ΕΑΕ του δικαιούχου(δεν είναι θα δυνατή η ενίσχυση της επένδυσης αν τα αγροτεμάχια δεν αξιοποιούνται από το δικαιούχο).

 1. Σχετικά με την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για τα συλλογικά σχήματα, ως επιλέξιμα αγροτεμάχια θεωρούνται όσα αναφέρονται στις ΕΑΕ 2020 των μελών;

Επιλέξιμα αγροτεμάχια θεωρούνται όσα αναφέρονται στις ΕΑΕ 2020 των μελών, αλλά και αυτά που προτίθενται να αποκτήσουν όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Επειδή τα συλλογικά σχήματα δεν υποβάλλουν ΕΑΕ, στο σύστημα θα συμπληρωθεί μόνο η μελλοντική κατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να προσκομιστούν οι ΕΑΕ 2020 (απόσπασμα) για τα αγροτεμάχια που θα συμμετέχουν. 

Για να θεωρηθεί μία επένδυση εγκατάστασης αρδευτικού συστήματος συλλογική και επιλέξιμη πρέπει να συμμετέχουν όλα τα μέλη με τουλάχιστον ένα αγροτεμάχιο. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων/επενδύσεων διότι στην περίπτωση που κάποια αγροτεμάχια κριθούν ως μη επιλέξιμα, δεν θα πληρείται η προϋπόθεση της συλλογικότητας, με αποτέλεσμα η επένδυση να απορριφθεί για το συλλογικό σχήμα (δηλαδή και για τα υπόλοιπα μέλη). Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και στην υλοποίηση αργότερα ενός εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου (πρέπει όλα τα μέλη να υλοποιήσουν) και στην περίοδο των μακροχρονίων υποχρεώσεων (τυχόν αλλαγή μπορεί να άρει τη συλλογικότητα της επένδυσης.

Επίσης, για να θεωρηθεί η ανόρυξη γεώτρησης ή οι δεξαμενές ύδατος συλλογική επένδυση πρέπει όλα τα μέλη του συλλογικού σχήματος να ωφελούνται της επένδυσης (τουλάχιστον ένα αγροτεμάχιο κάθε μέλους να αρδεύεται). Η νόμιμη κατοχή του αγροτεμαχίου πρέπει να είναι στο συλλογικό σχήμα. Και πάλι πρέπει να μην απωλεσθεί η έννοια της συλλογικότητας κατά την υλοποίηση και την περίοδο των μακροχρονίων.

 1. Απαιτείται η τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων στα οποία θα υλοποιηθούν επενδύσεις αρδευτικών συστημάτων;

Δεν απαιτείται η τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής. Απαιτείται μόνο ο ακριβής προσδιορισμός τους (τα περιγράμματα και οι συντεταγμένες όπως αυτά αναφέρονται στην ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης – χαρτογραφικό υπόβαθρο).

 1. Η αλλαγή χωροθέτησης στις επενδύσεις αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος θα απαιτεί υποβολή αιτήματος τροποποίησης;

Η υλοποίηση της επένδυσης αρδευτικού συστήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με συγκεκριμένο αγροτεμάχιο,το οποίο πρέπει να δηλώνεται στην ΕΑΕ του δικαιούχου μέχρι τη λήξη των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Τα χαρακτηριστικά του αγροτεμαχίου επηρεάζουν τον τύπο της επένδυσης, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν τόσο με την αίτηση στήριξης όσο και μέχρι την αποπληρωμή, το ποσοστό της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος και ως εκ τούτου το ποσοστό ενίσχυσης (πιθανώς συμπαρασύροντας και άλλες επενδύσεις) και τη βαθμολογία, συνδέεται με την άδεια χρήσης ύδατος, κ.λπ.

Ως εκ τούτου, η αλλαγή αγροτεμαχίου τόσο κατά την περίοδο υλοποίησης όσο και κατά τη διάρκεια των μακροχρόνιων υποχρεώσεων απαιτεί την υποβολή αίτησης τροποποίησης η έγκριση της οποίας προϋποθέτει ότι δεν θα επηρεάζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης. 

 1. Η αγορά του εξοπλισμού άρδευσης ακριβείας είναι επιλέξιμη επένδυση για ενίσχυση χωρίς την υλοποίηση επενδύσεων της υποκατηγορίας 1.1.1;

Οι επενδύσεις της υποκατηγορίας 1.1.4 του άρθρου 9 της ΥΑ 4950/2020 δεν είναι επιλέξιμες σε υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο συνδυασμός τους με υλοποίηση επενδύσεων της υποκατηγορίας 1.1.1. του άρθρου 9 της ΥΑ 4950/2020, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.2.1.

 1. Για την μελέτη δυνητικής & πραγματικής εξοικονόμησης νερού υπάρχει κάποιο πρότυπο που πρέπει να ακολουθηθεί πέρα από τις γενικές αρχές που περιγράφονται στην ΥΑ 165/20277/2018; Για τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών & τις ανάγκες των εκτροφών σε νερό, υπάρχουν σχετικές οδηγίες, μελέτες, πίνακες, κ.λπ., από τις αρμόδιες υπηρεσίες, του ΥΠΑΑΤ;
 2. Δεν υπάρχει πρότυπο, συντάσσεται σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται στην ΥΑ 165/20177/2018 (ΦΕΚ 863 Β΄).
 3. Για την εκτίμηση της αρδευτικής κατανάλωσης αναφοράς δηλαδή της κατανάλωσης πριν την εφαρμογή της νέας επένδυσης, αν δεν υπάρχει μέτρηση από υδρομετρητή, πρέπει η εκτίμηση να στηρίζεται σε όσο το δυνατόν πιο πραγματικά γεγονότα π.χ. εκτίμηση κατανάλωσης νερού από την ηλεκτρική παροχή γεννήτριας, τιμολόγιο από ΤΟΕΒ, κ.λπ.
 4. Οι απώλειες συνήθως τεκμηριώνονται με φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης (καταστροφές στα δίκτυα, ρωγμές, διαρροές).
 5. Όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα του ανωτέρω τρόπου εκτίμησης, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι θεωρητικές εκτιμήσεις απωλειών βάσει βιβλιογραφίας. Δύναται να αξιοποιηθεί οποιαδήποτε μεθοδολογία υπολογισμού κατανάλωσης άρδευσης αναφέρεται στη βιβλιογραφία, με παραπομπή/αναφορά στη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.
 6. Οι μελέτες δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος είναι στην ουσία μελέτες εκτίμησης της μελλοντικής κατάστασης, αλλά λόγω της έλλειψης μετρήσεων γίνεται εκτίμηση και της υφιστάμενης κατάστασης.
 7. Αναμένεται ότι για την υφιστάμενη αρδευτική κατανάλωση θα επιλεγούν χαμηλές τιμές απόδοσης, ενώ για τη μελλοντική αρδευτική κατανάλωση υψηλότερες τιμές.
 8. Τα υπό πίεση συστήματα μεταφοράς νερού τα διατηρούμε μέχρι να έχουν αποδοτικότητα τουλάχιστον 80%. Σε χαμηλότερες αποδοτικότητες σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες διαρροές από σπασίματα και τρύπες και τα αρδευτικά συστήματα είναι ουσιαστικά άχρηστα. Έτσι, όταν επιλέγονται χαμηλές τιμές, πρέπει να υπάρχει αναλυτική περιγραφή των διαρροών/φθορών που παρουσιάζει το δίκτυο και τεκμηρίωση απαραιτήτως με φωτογραφίες.
 9. Μηδενικές απώλειες μεταφοράς είναι δυνατές μόνο σε πολύ μικρές εκτάσεις και σε μικρή απόσταση από την πηγή υδροληψίας σύμφωνα με το σημείο 3α της  ΚΥΑ Φ16/6631/1-6-1989 (ΦΕΚ 428Β’). Ως εκ τούτου, απαιτείται αναλυτική περιγραφή.
 10. Ουσιαστικά, οι μελέτες πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικότατη περιγραφή του υφιστάμενου αρδευτικού συστήματος, των προβλημάτων και των αιτιών που παρουσιάζει απώλειες, με φωτογραφική αποτύπωση.
 11. Όταν γίνονται μεγάλες εκτιμήσεις δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος πρέπει να προσεχθεί η περίπτωση που απαιτείται και μελέτη πραγματικής εξοικονόμησης ύδατος (υδατικό σύστημα ΚΑΚΟ), η οποία πρέπει να είναι ίση με το 50% της δυνητικής. Μη επίτευξη αυτού του στόχου θα έχει συνέπειες αργότερα στη χρηματοδότηση.
 12. Για τις αρδευτικές απαιτήσεις των καλλιεργειών, στις περιπτώσεις που οι τιμές διαφοροποιούνται μεταξύ των ΣΔΛΑΠ και της ΚΥΑ Φ16/6631/1-6-1989 (ΦΕΚ 428 Β΄), θα λαμβάνονται υπόψη τα ΣΔΛΑΠ (1η αναθεώρηση), καθώς αυτά βασίζονται σε πιο πρόσφατα στοιχεία.Στις περιπτώσεις όπου κάποια καλλιέργεια δεν αναφέρεται ούτε στο ΣΔΛΑΠ της περιφέρειας, ούτε στην ΚΥΑ, τότε η πληροφορία μπορεί να αντληθεί είτε από το ΣΔΛΑΠ άλλης περιφέρειας με παρόμοια κλιματικά δεδομένα, είτε από τη βιβλιογραφία, παραπέμποντας στις πηγές λήψης των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος.

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Π. Πυριοβολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ