Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Γεωργικά φάρμακα: Τι ισχύει με τους ψεκασμούς εντός οικισμών

Για την διάθεση και την χρήση ΓΦ και τις υποχρεώσεις τόσο των κατόχων ψεκαστικών μηχανημάτων όσο και αυτές που αφορούν τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν εντός οικισμών, ενημερώνει τους παραγωγούς η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  ΠΕ Καρδίτσας.

Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά τις υποχρεώσεις κατόχων εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικών μηχανημάτων), σύμφωνα με υπουργική απόφαση,  θεσπίστηκε σύστημα τακτικής επιθεώρησης των ψεκαστικών μηχανημάτων και χορήγηση πιστοποιητικού επιθεώρησής τους, ώστε από την χρήση τους να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας των χρηστών, προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ ο κάτοχος του ψεκαστικού μηχανήματος υποχρεούται να ακολουθεί το πρόγραμμα των τακτικών επιθεωρήσεων και να επιλέγει ελεύθερα τον σταθμό όπου θα πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση του ψεκαστικού μηχανήματος.

Μετά την πρώτη επιθεώρηση, αυτή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τριετία.

«Μετά από έλεγχο του Μητρώου Καταγραφής Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων από την υπηρεσία μας, παρατηρήθηκε από πολλούς κατόχους η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος επιθεώρησης των ψεκαστικών τους μηχανημάτων», επισημαίνει η ΔΑΟ ΠΕ Καρδίτσας σημειώνοντας ότι επειδή η μη συμμόρφωση επιφέρει κυρώσεις, καλούνται οι κάτοχοι των ψεκαστικών να τηρούν το χρονοδιάγραμμα επιθεώρησης.

Ψεκασμοί εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών

Ελαχιστοποιείται ή ακόμα και απαγορεύεται η χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών.

Ως ειδικές περιοχές χαρακτηρίζονται αυτές που βρίσκονται  κοντά σε κατοικίες και ευαγή ιδρύματα, καθώς και αυτές  που χρησιμοποιούνται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ή από το ευρύ κοινό, όπως δημόσια πάρκα και κήποι, αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία και παιδικές χαρές.

Στις παραπάνω περιοχές εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα μέτρα βιολογικού ελέγχου και χρησιμοποιούνται γεωργικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου.

Οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και ειδικής περιοχής,  ορίζονται ως εξής:

Οι αποστάσεις ψεκασμού στις περιπτώσεις γειτνίασης του ψεκαζόμενου χώρου με κατοικία αναφέρονται στην απόσταση από το πλησιέστερο κτίσμα.

Αν αναφέρονται διαφορετικές οδηγίες ασφαλείας στην έγκριση κυκλοφορίας ενός γεωργικού φαρμάκου, εφαρμόζονται οι οδηγίες αυτές.

Η χρήση γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες χρήστες που κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή από κατόχους τίτλου σπουδών, που επέχει θέση του ανωτέρω αναφερόμενου πιστοποιητικού

Οι προβαίνοντες σε ψεκασμούς στις παραπάνω αναφερόμενες περιοχές, θα πρέπει να ενημερώνονται από τον επιστήμονα που εξέδωσε την συνταγή χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και τον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος προμήθειας γεωργικών φαρμάκων και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση, που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας τους.

Επιπλέον, υποχρεούνται να προβαίνουν πριν από κάθε ψεκασμό σε έγγραφη ενημέρωση, να αναρτούν δηλαδή στο χώρο που θα γίνει ο ψεκασμός έντυπη ανακοίνωση τουλάχιστον 48 ώρες πριν την εφαρμογή, ώστε οι περίοικοι να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ