Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για την 3η πρόσκληση των νέων γεωργών

Στο παρόν έγγραφο απαντώνται ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά κατά την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 3η πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014 – 2022.Αναλυτικά παρακάτω:

  1. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης με θεώρηση από ΚΕΠ / δημόσια υπηρεσία: Οι υπεύθυνες δηλώσεις που θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής ύστερα από επιτόπια επίσκεψη σε δημόσια υπηρεσία, γίνονται αποδεκτές στο μέτρο των νέων γεωργών καθώς έχουν ισοδύναμη νομική ισχύ με τις υπεύθυνες δηλώσεις που εκδίδονται από το www.gov.gr . Οι υπεύθυνες δηλώσεις που θεωρούνται ύστερα από επιτόπια επίσκεψη σε δημόσια υπηρεσία υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ ύστερα από σάρωσή τους και επισύναψη στην αντίστοιχη οθόνη. Η πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση, όπως έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής, πρέπει να διατηρείται από τον δικαιούχο καθώς ενδέχεται να ζητηθεί για έλεγχο κατά την αξιολόγηση.
  • Ο σύμβουλος έχει σχέση εργασίας με νομικό πρόσωπο που εκδίδει το τιμολόγιο: Για τις περιπτώσεις όπου ο σύμβουλος έχει σχέση εργασίας με νομικό πρόσωπο που εκδίδει το τιμολόγιο, στην οθόνη Ι-3 συμπληρώνονται τα στοιχεία του συμβούλου και όχι της εταιρείας. Τα στοιχεία της εταιρείας αποτυπώνονται στην υπεύθυνη δήλωση του συμβούλου που έχει αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ. 
  • α) Πότε είναι απαραίτητη η απόδειξη της ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων; β) Με καλύπτει το ότι τα έχω δηλώσει ως ιδιόκτητα στο ΟΣΔΕ ή στο Ε9; γ) Στο ΠΣΚΕ πως πρέπει να τα δηλώσω;

α) Η απόδειξη της ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων είναι απαραίτητη μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος θέλει να τύχει της βαθμολογίας του κριτηρίου 5.1 «Ποσοστό ιδιοκτησίας της γεωργικής εκμετάλλευσης». Η απόδειξη της ιδιοκτησίας γίνεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 3.16 του άρθρου 13 της πρόσκλησης.

β) Για την απόδειξη της ιδιοκτησίας δεν λαμβάνονται υπόψη, η συμπερίληψη του αγροτεμαχίου στο Ε9 και το αν το αγροτεμάχιο έχει δηλωθεί  ως ιδιόκτητο ή μισθωμένο στο ΟΣΔΕ.  

γ) Στο ΠΣΚΕ πρέπει, στην οθόνη ΙΙ-1.1 Φυτική Παραγωγή, να συμπληρωθούν αντίστοιχα τα πεδία, «Ιδιοκτησία», «Ποσοστό ιδιοκτησίας» και «Αλλαγή καθεστώτος κατοχής».

  • Μπορώ να αιτηθώ τη βαθμολόγηση του κριτηρίου 5.1 «Ποσοστό ιδιοκτησίας της γεωργικής εκμετάλλευσης» για αγροτεμάχιο που έχω δηλώσει στο ΟΣΔΕ και αυτήν τη στιγμή το αξιοποιώ ως μισθωμένο ενώ στη συνέχεια θα το αποκτήσω; Μέχρι πότε μπορώ να το αποκτήσω και να προσκομίσω τα ανωτέρω συμβόλαια; Η απόδειξη της ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει μέχρι και έναν μήνα μετά την έκδοση των πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης της παραγράφου 14 του άρθρου 15 της πρόσκλησης. Για αυτόν τον λόγο προσκομίζονται, μέχρι και ένα μήνα από την έκδοση των ανωτέρω πινάκων, τα συμβόλαια ιδιοκτησίας, συνοδευόμενα από τη μεταγραφή τους τα οποία μπορούν να έχουν εκδοθεί οποτεδήποτε, δηλαδή ακόμα και μετά την υποβολή  του αιτήματος στήριξης.
  • Πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων και υποβολή συμβολαίων: Έχουν αναφερθεί δυσκολίες στη λήψη αυτού του πιστοποιητικού ή ότι σε αυτό, κάποιοι υποθηκοφύλακες δεν αναφέρουν αναλυτικά τα απαραίτητα στοιχεία όπως η έκταση και το ποσοστό ιδιοκτησίας. Το πιστοποιητικό αυτό έχει τεθεί ως δικαιολογητικό προκειμένου να διευκολύνεται η αξιολόγηση και να μην φορτώνεται το σύστημα με υπερβολικά μεγάλο αριθμό εγγράφων, όπως είναι τα συμβόλαια. Παρέκκλιση μπορεί να γίνει στις εξής περιπτώσεις:

α) Όταν το πιστοποιητικό δεν είναι αναλυτικό, δηλαδή αναφέρει αριθμούς συμβολαίων αλλά δεν αναφέρει εκτάσεις και ποσοστά ιδιοκτησίας. Σε αυτήν την περίπτωση επισυνάπτετε δικό σας πίνακα, με αναφορά στον αριθμό του συμβολαίου και στη σελίδα του συμβολαίου όπου περιγράφεται το αγροτεμάχιο, η έκτασή του και το ποσοστό ιδιοκτησίας. Ο πίνακας πρέπει να συνοδεύεται από τις συμβολαιογραφικές περιλήψεις των συμβολαίων ιδιοκτησίας ή από τα συμβόλαια ιδιοκτησίας.

β) Συμβόλαια που έχουν συνταχθεί μετά την 1.1.2020. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να επισυνάψετε το συμβόλαιο ή την περίληψη του, συνοδευόμενα από την μεταγραφή του συμβολαίου. Πρέπει ομοίως να γίνεται παραπομπή στις σελίδες που αναφέρεται η έκταση και το ποσοστό ιδιοκτησίας.

  • Υπάρχουν ερωτήματα που αφορούν την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για κάποια από τις υποχρεώσεις – δεσμεύσεις των υποψηφίων, όπως π.χ. για την υποχρέωση υποβολής Ε3. Στις υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν αναρτηθεί στην οθόνη του υπομέτρου θεωρούμε ότι συμπεριλαμβάνονται οι προβλέψεις του υπομέτρου και οι δεσμεύσεις ή απαλλαγές του δικαιούχου, όπως η παραπάνω. Παρακαλούμε ανατρέξτε σε αυτές ώστε να διαπιστώσετε αν προκύπτει η ανάγκη υποβολής ξεχωριστής υπεύθυνης δήλωσης. Μέχρι τώρα δεν έχουμε διαπιστώσει κάτι τέτοιο.
  • Επενδύσεις που προσμετρούν στο βαθμολογικό κριτήριο 6.4 «Υλοποίηση επενδύσεων»: Για τις επενδύσεις αυτές, στον οδηγό συμπλήρωσης, στη σελίδα 26 σημειώνεται ότι οι δαπάνες της κατηγορίας «2. Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση….αποσβέσεις» της οθόνης ΙΙΙ.2.1 – «Δαπάνες επιχειρηματικού σχεδίου» είναι αυτές που θα προσμετρήσουν στο αντίστοιχο βαθμολογικό κριτήριο. Όπως φαίνεται στην αναδιπλούμενη λίστα της συγκεκριμένης οθόνης, σε αυτές συμπεριλαμβάνονται, η αγορά γης, ζωικού κεφαλαίου και μελισσοσμηνών. Για τον μηχανολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να προσμετρηθεί στο βαθμολογικό κριτήριο πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος. Με «άλλο» μπορεί να συμπληρωθεί οποιαδήποτε επένδυση δεν συμπεριλαμβάνεται στην αντίστοιχη λίστα αλλά είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο σχεδίου βελτίωσης.

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού και αγροτικού αυτοκινήτου δεν προσμετρά στο συγκεκριμένο κριτήριο.

  • Επιλεξιμότητα υποβολής ΟΣΔΕ: Στις 7 Απριλίου του 2021 εκδόθηκε η προδημοσίευση της πρόσκλησης. Η προδημοσίευση έτυχε ευρείας δημοσιοποίησης. Σκοπός της προδημοσίευσης ήταν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την 3η πρόσκληση του μέτρου ώστε να υποβάλλουν έγκαιρα την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στο ΟΣΔΕ. Υπενθυμίζουμε ότι στο ΟΣΔΕ κάθε έτους δηλώνονται τα αγροτεμάχια / εκτροφές  που αξιοποιούνται  από τις 16 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους έως 15 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Δηλαδή στη δήλωση του 2021 έχουν δηλωθεί τα αγροτεμάχια / εκτροφές που αξιοποιήθηκαν από την 16.10.2020 έως και την 15.10.2021. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 της πρόσκλησης, ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι ο υποψήφιος να έχει εγγραφεί στο ΟΣΔΕ και να έχει «….υποβάλλει ενιαία αίτηση στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.1», δηλαδή εντός της περιόδου 16.10.2020 – 15.10.2021. Συνεπώς αιτήσεις στήριξης που βασίζονται σε αιτήσεις στο ΟΣΔΕ που έχουν υποβληθεί από τις 16.10.2021 και μετά, θα απορρίπτονται.
  • Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π. ΠΥΡΙΟΒΟΛΗ

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ