Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

Ανάλυση ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα της χώρας από το Ταμείο Ανάκαμψης

Το Ταμείο Ανάκαμψης (Recovery Fund), το οποίο έχει συσταθεί από την Ε.Ε, είναι ένα ευρωπαϊκό πακέτο «άμυνας» απέναντι στην κρίση του κορονοϊού, ύψους περίπου 800 δις. ευρώ, με σκοπό να βοηθηθούν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. στην επανέναρξη των οικονομιών τους από την πανδημία.

Από αυτά τα 800 δις €., τα 31 δις €, (18,2 δις €, επιδοτήσεις και 12,7 δις € δάνεια) θα χορηγηθούν στην Ελλάδα. Από αυτά τα 31 δις €, που είναι για τη χώρα μας, μόλις το 1,39 δις €, θα χορηγηθεί προς τον αγροτικό τομέα.  

Ας δούμε τώρα συγκεκριμένα και αναλυτικά, πως και που κατανέμεται αυτό το 1,39 δις €:

ΠΥΛΩΝΑΣ 1:

Πράσινη Μετάβαση (Άξονας 1.4  Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση βιοποικιλότητας. Σύνολο πόρων Άξονα 1.4 : 1.762 εκατ. ευρώ)

  • Τίτλος: Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης

Περιγραφή: Αναδάσωση 165.000 στρεμμάτων σε όλη την Ελλάδα με έμφαση σε περιαστικές περιοχές. Το έργο στοχεύει στην αποκατάσταση καμένων περιοχών αλλά και την ποιοτική διαφοροποίηση των νέων αναδασωμένων εκτάσεων με νέες ποικιλίες ανθεκτικότερες στις θερινές πυρκαγιές

Πόροι (εκατ. €): 224 Ποσοστό (%) Πρωτογενούς Τομέα στον Άξονα: 12,7

  • Τίτλος: Αρδευτικά έργα

Περιγραφή: Επενδύσεις σε αρδευτικά δίκτυα και συστήματα (κατασκευή και εκσυγχρονισμός φραγμάτων, αρδευτικών δικτύων, δεξαμενών) σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ), ώστε να υπάρξει αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων και κατά συνέπεια της αγροτικής παραγωγής

Πόροι (εκατ. €): 200 Ποσοστό (%) Πρωτογενούς Τομέα στον Άξονα: 11,3

  • Τίτλος: Δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας

Περιγραφή:  Δημιουργία εθνικού δικτύου με μονοπάτια και διαδρομές πεζοπορίας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αποκατάσταση αναβαθμίδων  για προστασία από διάβρωση και πλημμύρες

Πόροι (εκατ. €): 100 Ποσοστό (%) Πρωτογενούς Τομέα στον Άξονα: 5,7

  • Τίτλος: Αντιπλημμυρικά έργα

Περιγραφή:  Επενδύσεις πολλαπλών χρήσεων με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων πλημμύρας και την παροχή νερού για αρδευτικούς σκοπούς σε περιοχές με μεγάλη ξηρασία και ενίσχυση αποτελεσματικής διαχείρισης υδάτων σε επιλεγμένες περιοχές (Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κεντρική Μακεδονία)  

Πόροι (εκατ. €):  110 Ποσοστό (%) Πρωτογενούς Τομέα στον Άξονα: 6,2

Σύνολο Πόροι (εκατ. €): 634 Ποσοστό (%) Πρωτογενούς Τομέα στον Άξονα: 35,9

ΠΥΛΩΝΑΣ 2:

Ψηφιακή μετάβαση (Άξονας 2.1 Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος. Σύνολο πόρων Άξονα 2.1 : 453 εκατ. ευρώ)

  • Τίτλος: Ανάπτυξη σχεδίου μικροδορυφόρων

Περιγραφή:  Ανάπτυξη μικροδορυφόρων, αξιοποίηση των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών και ενσωμάτωσή τους στην εθνική οικονομία. Έργο που σχετίζεται με την παροχή υποστήριξης σε υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, χαρτογράφησης, χωροταξικού σχεδιασμού, στη ναυτιλία, γεωργία καθώς και σε άλλους τομείς της οικονομίας, παρέχοντας κρίσιμη υποστήριξη σε επενδύσεις νέων τεχνολογικών λύσεων.

Πόροι (εκατ. €):  161

ΠΥΛΩΝΑΣ 4:

Ιδιωτικές επενδύσεις (Άξονας 4.6  Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων της οικονομίας. Σύνολο πόρων Άξονα 4.6 : 3.520 εκατ. ευρώ)

  • Τίτλος: Μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα

Περιγραφή:  Προώθηση προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του αγροτοδιατροφικού τομέα για την πραγματοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και την γεωργία ακριβείας, έμφαση στην συγχρηματοδότηση (μέσος όρος συγχρηματοδότησης 50%) και πρόταξη των συνεργασιών τόσο οριζόντιων (σε επίπεδο πρωτογενούς τομέα), όσο και κάθετων που αφορούν cluster που μπορούν να συνδυάζουν επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα με στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Περιλαμβάνεται εδώ και η συμβολαιακή γεωργία. Τα προγράμματα αφορούν μεταξύ άλλων την καινοτομία και την οικολογική επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, την αναδιάρθρωση καλλιεργειών και την γενετική βελτίωση ζώων.

Πόροι (εκατ. €): 520  Ποσοστό (%) Πρωτογενούς Τομέα στον Άξονα: 14,8

  • Τίτλος: Ψηφιακός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα

Περιγραφή:  Δημιουργία μιας τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού της γεωργίας που θα αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για την εφαρμογή πολιτικών (εθνικών και ευρωπαϊκών) για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα.

Περιλαμβάνεται εδώ:

(α) Η υποστήριξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων (πλατφόρμα που διευκολύνει την έκδοση πιστοποιητικών αναγκαίων για εξαγωγές, σύστημα Business Intelligence για εισαγωγές και εξαγωγές, πύλη για την προώθηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων),

(β) Η αγορά και ανάπτυξη τεχνολογικού εξοπλισμού χρήσιμου για την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα (X-band Meteorological Radar, Telemetry & Remote-Control Stations, Unmanned Aerial Vehicle Systems, υψηλής ανάλυσης δορυφορικές εικόνες και υποδομές για την ανάλυσή τους κ.λπ.) και

 (γ) Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (για τη νέα ΚΑΠ, για την ασφάλιση αγροτικών προϊόντων, Management Information System για θέματα άρδευσης κ.λπ.) και

(δ) Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (για τη νέα ΚΑΠ, για την ασφάλιση αγροτικών προϊόντων, Management Information System για θέματα άρδευσης κ.λπ.).

Πόροι (εκατ. €): 47 Ποσοστό (%) Πρωτογενούς Τομέα στον Άξονα: 1,3

  • Τίτλος: Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών

Περιγραφή:  Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού της παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών και της διαφοροποίησης της παραγωγής. Οι ενισχύσεις αφορούν μεταξύ άλλων τις καινοτόμες λύσεις εξοπλισμού, την έρευνα, την μεταφορά τεχνογνωσίας και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για απειλούμενα είδη και εμπορικά είδη ψαριών γλυκού νερού

Πόροι (εκατ. €): 35 Ποσοστό (%) Πρωτογενούς Τομέα στον Άξονα: 1

Σύνολο Πόροι (εκατ. €):  602 Ποσοστό (%) Πρωτογενούς Τομέα στον Άξονα: 17,1

ΕΝΤΥΠΗ ΑΓΡΟΕΚΦΡΑΣΗ

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ