Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023

Αιτήσεις για αγροτικά φωτοβολταϊκά ισχύος μέχρι 10kW δέχεται ο ΔΕΔΔΗΕ

Αιτήσεις για έργα ιδιοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος ισχύος έως 10kW ανά παροχή, (και) για αγροτική χρήση, δέχεται μεταξύ άλλων ο ∆Ε∆∆ΗΕ, όπως αναφέρεται στη 2η Ανακοίνωση που εξέδωσε, σε εφαρμογή του ν. 4951/2022 (ΦΕΚ 129/Α/04.07.2022), καθώς αύξησε το περιθώριο απορρόφησης ισχύος 10 MW ανά υποσταθµό πλέον του υφιστάµενου περιθωρίου.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΔΕΔΗΕ, έχει ως εξής:

«Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β΄ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος»

Σύμφωνα με το Άρθρο 97, παράγραφος 3, του ν.4951/2022, ο Διαχειριστής του Δικτύου, από τη θέση σε ισχύ του ανωτέρω νόμου, διαθέτει περιθώριο απορρόφησης ισχύος δέκα (10) MW ανά υποσταθμό πλέον του υφιστάμενου περιθωρίου, αποκλειστικά για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αυτοπαραγωγών, αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, αυτοπαραγωγών με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και παραγωγών του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης ΦΒ συστημάτων.

Το ως άνω περιθώριο καθίσταται διαθέσιμο στο σύνολο των υποσταθμών (Υ/Σ) του ΕΔΔΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με κορεσμένα δίκτυα, εξαιρουμένου μόνο του δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών  και κατανέμεται στις κάτωθι κατηγορίες σταθμών, με ανώτατο όριο ισχύος σταθμού τα δέκα κιλοβάτ (10 kW),  ως εξής:

α. σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν οικίες (οικιακή χρήση), συμπεριλαμβανομένων των σταθμών του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης ΦΒ συστημάτων, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40 %).

β. σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον πρωτογενή τομέα (αγροτική χρήση), σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %).

γ. σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον δευτερογενή – τριτογενή τομέα (λοιπές χρήσεις), σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %).

Σε εφαρμογή των ανωτέρω ο ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να προβεί στη διάθεση του ανωτέρω περιθωρίου, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους  για τα κάτωθι:

  • Υποδέχεται αιτήσεις σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των ως άνω κατηγοριών, με ανώτατο όριο ισχύος σταθμού τα δέκα κιλοβάτ (10 kW), και ενημερώνει άμεσα τον ενδιαφερόμενο για την αποδοχή της αιτηθείσας σύνδεσης αποστέλλοντας τη Σύμβαση Σύνδεσης.
  • Αιτήσεις σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των ως άνω κατηγοριών, με ανώτατο όριο ισχύος σταθμού τα δέκα κιλοβάτ (10 kW), που απορρίφθηκαν από τον Διαχειριστή σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του νόμου, δύνανται να υποβληθούν εκ νέου από τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να εξεταστούν με βάση τα νέα δεδομένα.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ