Τρίτη, 16 Αυγούστου, 2022

Αγροτικός Οίκος Σπύρου : Ποιες οι εξελίξεις στην εταιρεία

Σε διαδικασία ρύθμισης και αναδιάρθρωσης των δανείων της εξακολουθεί να βρίσκεται η Αγροτικός Οίκος Σπύρου.

Η διαδικασία αυτή αφορά σε μακροπρόθεσμα δάνεια ύψους € 14,252 εκατ., που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα κατά την 31.12.2020. Συγκεκριμένα:•για €12,58 εκατ., με την διαχειρίστρια των τραπεζικών δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, Intrum Hellas Α.Ε.•για €1,155 εκατ., με την διαχειρίστρια των τραπεζικών δανείων της Attica Bank, QQuant Master Servicer .Θυμίζουμε ότι στο τέλος του 2020, οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονταν σε €26,3 εκατ. και οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις σε €12,28 εκατ.

ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, τα παραπάνω, σε συνδυασμό και με άλλα θέματα, “ιδιαίτερα της επιδείνωσης της δραστηριότητας της συμμετοχής της εταιρείας στην τουρκική οικονομία, κυρίως λόγω της σοβαρής υποτίμησης που έχει δεχθεί το νόμισμά της, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία ενδεχομένως, θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα του ομίλου και της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη, το σημείο που αναφέρεται στις απαιτήσεις της εταιρείας που προέρχονται από συμμετοχές σε θυγατρικές της στο εξωτερικό.•Ειδικότερα, η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε και σε διενέργεια πρόβλεψης απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων συνολικού €1 εκατ. σε βάρος των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης για την θυγατρική εταιρεία “Golden West Bulgaria OOD” από συνολική απαίτηση ύψους €1,662 εκατ. κατά την 31/12/2020  •Συμπληρωματικά της ανωτέρω απομείωσης, η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε και σε διενέργεια πρόβλεψης απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων στην θυγατρική εταιρεία “Golden West Tohumculuc Ve Ticaret Limited Sirketi”, συνολικού €3 εκατ., εκ των οποίων ποσό €2 εκατ. έγινε σε βάρος των αποτελεσμάτων στην τρέχουσα περίοδο και ποσό €1 εκατ. σε προηγούμενες χρήσεις, επί συνολικής απαίτησης €3,89 εκατ. κατά την 31/12/2020.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στην ετήσια οικονομική έκθεση της εισηγμένης επισημαίνεται ότι, η διοίκηση της εταιρείας έχει καταρτίσει επιχειρηματικό σχέδιο, όσον αφορά στην επέκταση σε νέες αγορές του εξωτερικού και νέα προϊόντα, καθώς εκτιμά την βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της ζήτησης. Γεγονός που θα καλύψουν μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της. Τέλος, εξετάζει όλες τις δυνατότητες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της με αναδιάρθρωση της χρήσης της. Τα ανωτέρω συγκεκριμένα μέτρα είναι κατάλληλα για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του.

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ

Σε διοικητικό επίπεδο, πριν από μερικές ημέρες, ο Μάριος Μενεξιάδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, υπέβαλε την παραίτησή του. Θυμίζουμε ότι το νέο Δ.Σ. είχε οριστεί στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας στις 28/4/2021 και είχε τριετή θητεία. Σε αυτήν την Γ.Σ. είχε αποφασιστεί με ομόφωνη πλειοψηφία (67,17%) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά €6,54 εκατ. με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής.

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ

.•Σπυρίδων Σπύρου, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

•Δημήτριος Μποσινάκης, Εκτελεστικό Μέλος

•Παναγιώτης Ευθυμιάδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

•Πλάτων Νιάδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΠΗΓΗ: FNB DAILY-Μάκης Αποστόλου

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ