Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Μνημόνιο συνεργασίας του παραρτήματος ΓΕΩΤΕΕ Α/Μ με το πανεπιστήμιο Θράκης

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Παραρτήματος μας και του Εργαστηρίου Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης – στα πλαίσια του Προγράμματος PONTOS

Υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Παραρτήματος μας και του Εργαστηρίου Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης – στα πλαίσια του Προγράμματος PONTOS, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας (ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020).

Το έργο PONTOS καθιστά τις πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας από την πλατφόρμα παρατήρησης της Γης Copernicus της ΕΕ άμεσα προσβάσιμες σε επιστήμονες, φορείς χάραξης πολιτικής, πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφοριών για την αυτόματη ανάκτηση προϊόντων του Copernicus, τα συνδυάζει με εθνικές ή περιφερειακές υποδομές για την απόκτηση και επεξεργασία δεδομένων και παρέχει υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης της Μαύρης Θάλασσας με τυποποιημένο και ομογενοποιημένο τρόπο σε διακρατική κλίμακα. Το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που αναπτύχθηκε δοκιμάζεται σε πιλοτικές περιοχές στην Αρμενία, την Ελλάδα, τη Γεωργία και την Ουκρανία.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου PONTOS είναι:

● Επιχειρησιακή πλατφόρμα και εργαλεία.

● Αξιολογήσεις περιβαλλοντικών ζητημάτων σε πιλοτικές περιοχές με τη χρήση δεδομένων και υπηρεσιών Παρατήρησης της Γης

● Υλικό εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων.

● Δημιουργία τοπικών ομάδων για τη διαχείριση των υδάτων και την πρόληψη της ρύπανσης σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Το ΓΕΩΤΕΕ ΑΜ θα υποστηρίξει ενεργά το έργο PONTOS, ειδικά στην πιλοτική περιοχή του Εθνικού Πάρκου ΑΜ-Θ συμβάλλοντας:

● στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών αξιολογήσεων με την παροχή διαθέσιμων δεδομένων και πληροφορίων,

● στον καθορισμό των αναγκών και των απαιτήσεων της πλατφόρμας του έργου PONTOS,

● μέσω της συμμετοχής του, στις εκδηλώσεις του έργου, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών συναντήσεων κι άλλων τοπικών εκδηλώσεων,

● στην τελική αξιολόγηση κι επικύρωση των αποτελέσματος της πλατφόρμας του έργου PONTOS.

Το ΤΜΠ-ΔΠΘ δεσμεύεται να παρέχει στο ΓΕΩΤΕΕ ΑΜ:

  • ενημέρωση σχετικά με τις σημαντικές εξελίξεις και τις επερχόμενες εκδηλώσεις του έργου,
  • πρόσβαση στην πλατφόρμα PONTOS και στις λειτουργίες της, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπηρεσιών και εργαλείων, ώστε να είναι σε θέση να την χρησιμοποιήσει μετά το τέλος του έργου,
  • εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του σε θέματα σύγχρονης περιβαλλοντικής διαχείρισης και χρήσης καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών,
  • πρόσβαση στα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών αξιολογήσεων και των τελικών εκθέσεων,
  • τη δυνατότητα να μοιραστεί τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη χρήση τεχνολογιών τηλεπισκόπησης για την περιβαλλοντική παρακολούθηση.

Διαβάστε τα νέα μας στις ειδήσεις της Google

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ